SER

Afspraken

9.3.1. Partijen zorgen dat ook op sociaal gebied sprake is van een duurzame sector.
06-09-2013
Beschrijving: De energiesector, bouw- en installatiesector en CleanTechsector maken zich sterk voor goede arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
5.1.2. Realisatie aansluitnet op zee voor windparken
06-09-2013
Beschrijving: Investeringen zijn nodig voor de aanleg van een net op zee. De overheid dient hierbij gerichte sturing te gevel dmv aanwijzing van windgebieden op zee en de benodigde elektriciteitsinfrastructuur voor verbinding met het landelijk hoogspanningsnet. Een samenwerking met omringende landen in het Noordzeegebeid is gewenst. TenneT krijgt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een net op zee.
Doel: Energietransportnetwerk
9.2.2.c. In 2014 starten intersectorale pilots om- en bijscholing.
06-09-2013
Beschrijving: In 2014 starten in regio's intersectorale pilots om- en bijscholing van professionals en werkzoekenden gericht op 'green skills' voor nieuwe banen in de energie- en verwante sectoren
Doel: Realiseren 90.000 arbeidsjaren extra
9.2.2. Zorgen voor voldoende, vooral technisch geschoolde, vaklieden.
06-09-2013
Beschrijving: Zorgen dat er voldoende mensen zijn om het werk op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie te verrichten.
Doel: Realiseren 90.000 arbeidsjaren extra
7.1.1. Drie kolencentrales zijn gesloten per 1 januari 2016, twee per 1 juli 2017
06-09-2013
Beschrijving: Als onderdeel van de transitie naar een duurzame energievoorziening komen partijen, in samenhang met de afspraken over hernieuwbare energie in pijler 2 en 3, overeen dat de capaciteit van de jaren tachtig kolencentrales in Nederland wordt afgebouwd. Dit betekent concreet dat drie kolencentrales per 1 januari 2016 zijn gesloten. De sluiting van de twee resterende centrales (Maasvlakte I en II) volgt per 1 juli 2017. Indien de jaren tachtig kolencentrales gesloten worden op de genoemde tijdstippen, dan wordt vanaf 1 januari 2016 de vrijstelling voor elektriciteitsproductie in de kolenbelasting weer ingevoerd.
Doel: Reductie CO2 emissie
2.1.3. Handhaving
06-09-2013
Beschrijving: Intensivering handhaving Wet Milieubeheer
Doel: Handhaving
2.3.3. Versterken onderzoek- en innovatieprogramma glastuinbouw
06-09-2013
Beschrijving: Versterken onderzoek- en innovatieprogramma glastuinbouw
Doel: Energiebesparing
2.2.4. Afspraken energie-efficiëntie en concurrentiepositie ETS bedrijven
06-09-2013
Beschrijving: ETS bedrijven en overheid spannen zich maximaal in voor een raamwerk voor bedrijfsspecifieke afspraken. In kaart brengen van maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar en van potentiële maatregelen met een langere terugverdientijd.
Doel: Financiering
5.2.1. Acties tbv Europese samenwerking marktontwikkeling en infrastructuur
06-09-2013
Beschrijving: De Nederlandse overheid, energiebedrijven, netbeheerders en het bedrijfsleven committeren zich aan vier acties
Doel: Energietransportnetwerk
5.1.1. Maatregelen voor flexibeler energiesysteem
06-09-2013
Beschrijving: Maatregelen voor flexibeler energiesysteem (gas, elektriciteit, warmte/koude)
Doel: Energietransportnetwerk
2.3.1. Verbeterd CO2 sectorsysteem glastuinbouw gaat uiterlijk in per 1-1-2015
06-09-2013
Beschrijving: Verbeterd CO2 sectorsysteem glastuinbouw gaat uiterlijk in per 1-1-2015
Doel: Energiebesparing
7.2.2. Realiseren van een CCS-demoproject
06-09-2013
Beschrijving: De Rijksoverheid beziet hoe elementen van het Energieakkoord worden benut om een demoproject te realiseren.
Doel: Reductie CO2 emissie
7.1.2. Sluitende ketenaanpak werkgelegenheid bij sanering energiesector
06-09-2013
Beschrijving: Sociale partners op decentraal niveau zorgen dat er passende maatregelen (werk-naar-werk-trajecten, sociale plannen en dergelijke) worden getroffen voor medewerkers die als gevolg van de sluiting van kolencentrales hun baan verliezen.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
2.5.2. Opzetten van regionale warmte- en koude infrastructuur
06-09-2013
Beschrijving: Opzetten van regionale warmte- en koude infrastructuur
Doel: Warmtehuishouding
2.3.4. Afspraken afzetmarkt
06-09-2013
Beschrijving: Marktpositionering van producten geteeld met hernieuwbare energie of energiebesparing
Doel: Energiebesparing
2.2.3. EIA (energie investeringsaftrek) zoveel mogelijk richten op energie-efficiëntie
01-10-2013
Beschrijving: Projecten die SDE+-subsidie aanvragen komen niet meer tegelijkertijd in aanmerking te laten voor de EIA. Bij de overgang komt de continuïteit niet in gevaar. EZ rondt dit in herfst 2013 af.
2.4.1.f. Verkenning inzet BIO-WKK in de industrie
06-09-2013
Beschrijving: Er wordt een verkenning uitgevoerd naar de inzet van bio-WKK in de industrie, rekening houdend met de afspraken in dit akkoord over duurzaamheidscriteria voor biomassa.
Doel: Energiebesparing
2.3.2. Glastuinbouwsector ontwikkelt effectieve prikkel voor energiebesparing en verduurzaming
06-09-2013
Beschrijving: Dit wordt een aanvulling op het huidige systeem, als effectieve prikkel voor energiebesparing en verduurzaming bij alle glastuinbouwbedrijven. De verrekenprijs is gekoppeld aan de internationaal verhandelbare CO2-emissierechten en momenteel te laag om een daadwerkelijke prikkel te geven. Het zorgt systeem voor een minimum verrekenprijs van 20 Euro per ton CO2, zolang de prijs van internationaal verhandelbare CO2- emissierechten lager is. Dit verbeterde CO2-sectorsysteem gaat uiterlijk 1-1-2015 in
Doel: Energiebesparing
2.1.4. Onderzoeksverplichting (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit)
06-09-2013
Beschrijving: Het Rijk zoekt bij de invulling van de verplichting uit artikel 8 van de Richtlijn Energie-efficiëntie om een audit uit te voeren naar maximale synergie met andere onderzoek-, uitvoering- en registratieverplichtingen om de administratieve last voor bedrijven te beperken.
Doel: Energie-efficiëntie
2.4.1. Afspraken over WKK in relatie tot marktcondities en beleidskeuzes
06-09-2013
Beschrijving: Veel industriële installaties voor Warmtekrachtkoppeling (WKK) kunnen bij de huidige marktcondities, met een negatieve ‘sparkspread’, niet economisch opereren. Als gevolg van deze marktcondities en de beleidskeuze om afgezien van de vrijstelling in de energiebelasting niet over te gaan tot verdere subsidiëring besluit een deel van de bedrijven nu af te zien van het gebruik van WKK.
Doel: Warmtekrachtkoppeling
1.3.1.b. Voorlichting bij grootschalige uitrol van slimme meters.
06-09-2013
Beschrijving: Grootschalige uitrol van slimme meters wordt benut om consumenten gelijktijdig een aanbod van besparen te doen.
Doel: Voorlichting en bewustwording
2.3.3.b. Nieuwe afspraken over financiering en invulling van het programma Kas als Energiebron
06-09-2013
Beschrijving: Nieuwe afspraken over financiering en invulling van het programma Kas als Energiebron
Doel: Energiebesparing
1.3.3. Geborgd energieprestatiecertificaat (EPC) en financieringopties.
06-09-2013
Beschrijving: Borging berekeningssystematiek energieprestatiecertificaat
Doel: Voorlichting en bewustwording
2.1.3.f. Start in 2014 pilot 'EPK-systeem' (Energie Prestatie Keuring) gericht op continuering
06-09-2013
Beschrijving: Start in 2014 pilot ‘EPK-systeem’ (Energie Prestatie Keuring) gericht op continuering
Doel: Handhaving
2.5.2.b. Publiek-privaat programmabureau duurzame warmte als concept voor nationale aanpak
06-09-2013
Beschrijving: In het kader van de Green Deal Warmte tussen Rijk en provincie Zuid-Holland wordt een publiek-privaat programmabureau duurzame warmte opgericht, dat de basis kan vormen voor een bredere, nationale aanpak.
Doel: Warmtehuishouding
1.3.2. Introductie indicatief label woningen.
06-09-2013
Beschrijving: Introductie indicatief label woningen voor alle woningeigenaren en (ver)huurders in 2014 en 2015
Doel: Bewustwording, Voldoen aan de Europese verplichting van de EPBD
1.3.1.d. Wijziging Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen tbv slimme meter
06-09-2013
Beschrijving: Wijziging Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen tbv slimme meter
2.3.6. Aanpak Convenant Schone en Zuinig Agrosectoren (2008) continueren
06-09-2013
Beschrijving: Met de primaire agrosectoren is een verbetering van de energie-efficiëntie met 2% per jaar afgesproken. In de afgelopen jaren is een efficiëntieverbetering van 2 tot 3% per jaar gerealiseerd. Het is van groot belang deze aanpak te versterken.
3.1.1. Uitvoeren akkoord 6000 MW wind op land Rijk en provincies 26 januari 2013
06-09-2013
Beschrijving: Het akkoord tussen rijk en provincies over het realiseren van 6.000 MW (54 PJ) operationeel windvermogen in 2020 wordt uitgevoerd.
Doel: Uitrolstrategie
2.5.2.a. Onderzoek mogelijkheden regionale warmte- en koude- infrastructuur
06-09-2013
Beschrijving: Onderzoek naar de mogelijkheden voor een regionale warmte- en koude-infrastructuur in de regionale clusters en naar vormgeving van publiek-private samenwerking. Regionale clusters zijn beoogd in Amsterdam, Rotterdam, Geleen, Noord- en Oost-Nederland en Zeeland.
Doel: Warmtehuishouding
2.3.3.d. Versnellingsplan Het Nieuwe Telen
06-09-2013
Beschrijving: Versnellingsplan Het Nieuwe Telen
Doel: Energiebesparing
2.3.3.c. Versnellingsplan geothermie
06-09-2013
Beschrijving: Versnellingsplan geothermie
Doel: Energiebesparing
2.1.2. Oprichting expertisecentrum energiebesparing
06-09-2013
Beschrijving: Er wordt in relatie tot de regionale ondersteuningsstructuur een publiek-privaat expertisecentrum ingericht dat het kennisniveau over energie-efficiëntie zal verbeteren. Dit expertisecentrum heeft twee doelgroepen: bevoegd gezag en bedrijven.
2.5.1. Plan van aanpak benutten potentie industriële warmtehuishouding
06-09-2013
Beschrijving: Opstellen van een samenhangend plan van aanpak om de potentie van de industriële warmtehuishouding te kunnen benutten.
Doel: Warmtehuishouding
2.3.5. Afspraken over voldoende CO2 voorziening
06-09-2013
Beschrijving: Bedrijfsleven, NGO’s en overheid zetten zich blijvend in voor de beschikbaarheid van voldoende duurzame, externe CO2 voor de glastuinbouwsector.
Doel: Reductie CO2 emissie
5.1.1.b. Introductie van demand-side management
06-09-2013
Beschrijving: Tot stand brengen van verschuiving in het vraagpatroon.
Doel: Energietransportnetwerk
5.2.1.c. Effectieve regionale aanpak integratie elektriciteits- en gasmarkt.
06-09-2013
Beschrijving: Transparante procedures internationale projecten, in het bijzonder bij vergunningverlening en aanbesteding van grote windparken op zee en aanleg van grensoverschrijdende net-infrastructuur. De focus op een meer Europees reguleringskader voor meer samenhang investeringen en betere kosten-baten afweging per investering.
Doel: Energietransportnetwerk
2.2.1. Onderzoek passend financieringsinstrument Garantie Ondernemingsfinanciering
06-09-2013
Beschrijving: De risico’s voor banken worden groter voor investeringen in energie efficiëntie met bewezen technologieën en een langere terugverdientijd. Dit vergt een ander financieringsinstrument.
Doel: Financiering
2.2.5. Financieren van innovatieve technologieën die nog niet marktrijp zijn
06-09-2013
Beschrijving: Deze financiering is belangrijk om Nederland tot een proeftuin voor innovatie en energie-efficiëntie voor internationaal opererende industriële ondernemingen te laten uitgroeien.
Doel: Financiering
2.2.4.a. Maatregelen energie efficiëntie
06-09-2013
Beschrijving: Dit kunnen maatregelen binnen de inrichting zijn, maar ook maatregelen in de keten zoals WKK en voor bijvoorbeeld warmte op gebiedsniveau
Doel: Energie-efficiëntie
2.1.3.a. Gemeenten voeren energiebesparingsverplichting Wet milieubeheer uit
06-09-2013
Beschrijving: Gemeenten voeren energiebesparingsverplichting Wet milieubeheer uit
Doel: Handhaving
2.1.3.b. Rijk en gemeenten maken in januari 2014 prestatieafspraken over prioriteiten
06-09-2013
Beschrijving: Rijk en gemeenten maken in januari 2014 prestatieafspraken over prioriteiten
Doel: Handhaving
2.1.3.c. Regionale Uitvoeringsdiensten geven prioriteit aan energiebesparing
06-09-2013
Beschrijving: Gemeenten en provincies (opdrachtgevers van de Regionale Uitvoeringsdiensten) geven prioriteit aan de handhaving van de energiebesparingsverplichting in de Wm. Voor MJA3-bedrijven is het bestaande MJA3 convenant en de Wet Milieubeheer van kracht. Voor bedrijven die niet deelnemen aan de MEE en MJA convenanten, wordt de handhaving van de Wm door verscherpt toezicht en het ‘EPK systeem’ geïntensiveerd.
Doel: Handhaving
2.1.3.d. Overeenkomsten over EML van gemeenten met vastgoedbedrijven en instellingen.
06-09-2013
Beschrijving: Deze overeenkomsten leiden tot lokale en openbare ‘groene registers’ van bedrijven/organisaties die zich houden aan de wettelijke plichten zoals geformuleerd in de Wet milieubeheer, en de erkende maatregellijsten (EML) als uitgangspunt nemen.
Doel: Handhaving
2.1.3.e. VNG ontwikkelt systeem verdergaande inzet verduurzaming vastgoed.
06-09-2013
Beschrijving: Vastgoedbedrijven die niet in deze lokale ‘groene registers’ voorkomen en niet deelnemen aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3 of opvolger) worden vanuit RUD’s aangeschreven op hun energiebesparingsverplichting op basis van de Wet milieubeheer, waarna gehandhaafd zal worden.
Doel: Handhaving
2.2.4.b. Uitvoering routekaarten
06-09-2013
Beschrijving: Uitvoering routekaarten die de industrie heeft gemaakt.
Doel: Energie-efficiëntie
2.2.4.c. Benutting bestaand overheidsinstrumentarium
06-09-2013
Beschrijving: Ook ontwikkeling van aanvullende financieringsarrangementen voor het overige potentieel in lijn met het eerder genoemde onderzoek
Doel: Energie-efficiëntie
2.2.4.d. Evaluatie-instrumenten op bedrijfsniveau
06-09-2013
Beschrijving: Effectieve inzet om de vier jaar evaluatie-instrumenten op bedrijfsniveau. Inclusief sanctionering bij het niet nakomen van de een-op-een afspraken door aanscherping van de wetgeving (terugverdientijd van vijf jaar) en/of sterkere financiële of fiscale prikkel of andere maatregelen.
Doel: Energie-efficiëntie
2.3.1.a. Overschrijding CO2-emissieruimte
06-09-2013
Beschrijving: Aanvullend op het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren heeft de glastuinbouwsector in 2012 met de overheid afgesproken de totale CO2-emissie tot 2020 te reduceren met circa 20% tot 6,2 Mton CO2 per jaar. Een overschrijding van de CO2-emissieruimte zal de sector aan de overheid vergoeden door een betaling per ton CO2.
Doel: Reductie CO2 emissie
2.3.1.b. Overschrijding sectorplafond glastuinbouw per bedrijf afgerekend
06-09-2013
Beschrijving: De glastuinbouwsector heeft een CO2-sectorsysteem waarmee deze afrekening plaatsvindt met een heffing per m3 aardgas.
Doel: Reductie CO2 emissie
2.3.3.a. Glastuinbouwsector neemt voor energie taak Productschap Tuinbouw over
06-09-2013
Beschrijving: Dit geldt binnen het programma Kas als Energiebron.
Doel: Energiebesparing
2.3.3.e. Inzetten van de MEI- en IRE-regeling.
06-09-2013
Beschrijving: Sector en overheid zetten de MEI- en IRE-regeling in voor de beoogde transitie.
Doel: Energiebesparing
2.3.4.a. Positionering verkoopmarkt glastuinbouwproducten schone energie
06-09-2013
Beschrijving: NGO’s en bedrijfsleven maken voor 1 januari 2014 afspraken over een gunstige positionering in de verkoopmarkt van glastuinbouwproducten die zijn geteeld met duurzame energie of sterk energiebesparende concepten.
Doel: Duurzame energie
2.3.4.b. Overheden vervullen een rol als launching customer
06-09-2013
Beschrijving: Overheden vervullen een rol als launching customer
Doel: Duurzame energie
2.2.2. Maatregelenpakket MEE-bedrijven
06-09-2013
Beschrijving: Maatregelenpakket MEE-bedrijven
Doel: Financiering
5.1.1.d. Experimenten voor innovaties
06-09-2013
Beschrijving: Met experimenten meer en beter zicht krijgen op effecten van deze innovaties op de energie-infrastructuur. Voorstel is hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij het topsectorenbeleid.
Doel: Energietransportnetwerk
5.2.1.b. Bevordering adequaat en stimulerend Europees reguleringskader
06-09-2013
Beschrijving: Bevordering adequaat en stimulerend Europees reguleringskader voor goed investeringsklimaat
Doel: Energietransportnetwerk
9.3.1.a Naleving OESO-richtlijnen
06-09-2013
Beschrijving: De energiesector commiteert zich aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen door naleving van OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
9.3.1.d. Zorgen voor goede arbeidsverhoudingen
06-09-2013
Beschrijving: Partijen in de energiesector, bouw- en installatiesector en CleanTech-sector zorgen gezamenlijk voor goede arbeidsverhoudingen
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
9.3.1.c. Naleven regelgeving
06-09-2013
Beschrijving: Partijen in de energiesector, bouw- en installatiesector en CleanTech-sector leven de regelgeving en cao-afspraken na
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
7.2.1. Langetermijnvisie van het Rijk op CCS
06-09-2013
Beschrijving: De Rijksoverheid stelt een langetermijnvisie op over de positie van CCS in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. Om op de lange termijn te komen tot een volledig duurzame energievoorziening zal afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCS) onvermijdelijk zijn. CCS kan worden toegepast bij de industrie en ook bij gas- en kolencentrales. De rijksoverheid zal het initiatief nemen om te komen tot een lange termijn visie op de positie van CCS in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening.
Doel: Reductie CO2 emissie
5.1.1.a. Smart grids
06-09-2013
Beschrijving: Ontwikkeling en introductie van smart grids
Doel: Energietransportnetwerk
2.1.1. Erkende maatregellijsten
06-09-2013
Beschrijving: Het Rijk zal voor de energiebesparingsverplichting uit de Wet milieubeheer concrete ‘erkende’ maatregellijsten wettelijk verankeren in de regeling bij het Activiteitenbesluit.
5.2.1.a. Afstemmen nationale plannen noordwest Europa
06-09-2013
Beschrijving: Intensivering internationale aanpak binnen pentalateraal Energie Forum (Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland), met andere landen in het Noordzeegebied (met Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Ierland) en bilateraal met Duitsland. Deze samenwerking is nodig om nationale plannen voor grootschalige (hernieuwbare) energieopwekking en de daarmee verbonden markt- en netontwikkeling goed af te stemmen.
Doel: Energietransportnetwerk
2.5.3. Deltaplan warmte Havenbedrijf Rotterdam ruim voor 2020 operationeel
06-09-2013
Beschrijving: De overheid en betrokken bedrijven spannen zich in om het Deltaplan warmte van het Havenbedrijf Rotterdam ruim voor 2020 operationeel te krijgen. Rotterdam heeft een concreet voorstel geformuleerd over stimulering en matching van vraag en aanbod, met een potentieel van 20PJ. Dit wordt uitgewerkt tot een business case.
Doel: Warmtehuishouding
1.3.1.a. Regeling derden plaatsingen slimme meters
06-09-2013
Beschrijving: Regeling derden plaatsingen slimme meters
5.1.1.c. Ontwikkeling opslagcapaciteit
06-09-2013
Beschrijving: Denken aan stimulering van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur, elektriciteit omzetten in gas, inclusief het bijbehorend onderzoek naar praktische toepassingsmogelijkheden.
Doel: Energietransportnetwerk
9.3.1.b. Voeren sociale dialoog
06-09-2013
Beschrijving: De komende jaren intensiveren de Duurzame Energie Koepel, FNV en CNV de sociale dialoog over arbeidsvraagstukken in de duurzame energiesector in de brede zin van het woord
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
5.2.1.d. Verkenning samenwerking buurlanden mbt energie-innovatie
06-09-2013
Beschrijving: Verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking met buurlanden op het gebied van energie-innovatie, bijvoorbeeld om elektriciteit om te zetten in gas en dit op te slaan (power to gas). Deze samenwerking zou zich kunnen richten op afstemming van innovatieagenda’s, ontwikkelen van business cases voor flexibiliteit en opslag, grootschalige demoprojecten en institutionele harmonisering (m.n. reguleringskader).
Doel: Energietransportnetwerk
1.5.4. Verspreiding aanpak Stroomversnelling voor 'notanul'-renovaties
06-09-2013
Beschrijving: Verspreiding aanpak Stroomversnelling voor 'notanul'-renovaties
1.4.2.b. Marketing naar consument.
06-09-2013
Beschrijving: De Actieagenda Bouw presenteert in 2013 ene aanpaak voor een integraal opolossingsgericht aanbod en geprofessionaliseerde marketing richting de consument
Doel: Voorlichting en bewustwording
1.3.7. Aanscherping normen Ecodesign-maatregelen.
06-09-2013
Beschrijving: Nederland maakt zich in EU-verband hard voor aangescherpte energie-efficiëntienormen in het kader van Ecodesign-maatregelen.
Doel: Voorlichting en bewustwording, Maatregelen
1.4.1.a. Nationaal Energiebesparingsfonds.
06-09-2013
Beschrijving: Er wordt in 2013 een revolverend fonds voor energiebesparing voor verhuurders en eigen woningbezitters ingesteld met een overheidsbijdrage van 150 miljoen euro, aangevuld vanuit de markt naar totaal 600 miljoen euro.
Doel: Ontzorging
3.1.1.a. Provincies leggen planologische alternatieven vast voor 6000 MW
29-01-2013
Beschrijving: 1. De provincies garanderen de planologische verankering voor 6.000 megawatt wind op land in 2020 2. Medio 2014 planologische alternatieven vast voor 6000 MW. Als er gebieden (deels) afvallen tijdens de ruimtelijke, planologische procedures of andere reden, dan legt de betreffende provincie zo spoedig mogelijk alternatieve locaties vast.
Doel: Windenergie
1.3.6.a. Nationale aanpak vervangen oude apparaten.
06-09-2013
Beschrijving: Marktpartijen starten in 2014 een nationale aanpak energiebesparing door het vervangen van oude apparaten.
Doel: Bewustwording
1.3.4. Leningen via energierekening terugbetalen.
06-09-2013
Beschrijving: Het Rijk treedt in overleg met energiebedrijven en toezichthouders om energiebedrijven de mogelijkheid te bieden om klanten meer financieringsopties aan te bieden, waarbij leningen via de energierekening terugbetaald kunnen worden.
Doel: Financiering
1.7.1. Uitwerken (uiterlijk in 2016) van potentiële maatregelen voor 2030-ambities gebouwde omgeving
06-09-2013
Beschrijving: Uitwerken (uiterlijk in 2016) van potentiële maatregelen voor 2030-ambities gebouwde omgeving
3.2.6. Tijdig besluit Rijk over kostentoerekening aanleg aansluitingen.
06-09-2013
Beschrijving: Tijdig besluit Rijk over kostentoerekening aanleg aansluitingen.
Doel: Windenergie
1.3.5. Gebouw- en gebiedsgebonden specificaties in energieprestatiecertificaat.
06-09-2013
Beschrijving: In 2014 streeft het Rijk ernaar de methodieken voor bepaling van de energieprestatie van de nieuwbouw en bestaande bouw gelijk te trekken en worden in overleg met de markt nog nadere afspraken gemaakt om daarmee ook een betere balans te bereiken tussen gebouwgebonden en gebiedsgebonden specificaties voor de bestaande bouw.
Doel: Voorlichting en bewustwording
1.5.1. Uitvoering Convenant Energiebesparing Huursector
06-09-2013
Beschrijving: Het Convenant Energiebesparing Huursector van 28 juni 2012 wordt volledig uitgevoerd.
Doel: Energiebesparing
1.5.1.d. Subsidieregeling 400 miljoen voor verhuurders in de sociale huursector
06-09-2013
Beschrijving: Het rijk stelt in dat kader € 400 miljoen subsidie beschikbaar voor verhuurders in de sociale huursector ten behoeve van investeringen in energiebesparing voor de periode 2014-2017
Doel: Energiebesparing
1.3.2.a. Methodiek energielabel.
06-09-2013
Beschrijving: Het rijk ontwikkelt in 2013/2014 een methodiek om alle woningen te voorzien van een voorlopig energielabel.
Doel: Voorlichting en bewustwording
1.3.2.b. Toezenden indicatief energielabel aan eigenaren.
06-09-2013
Beschrijving: Alle woningeigenaren en (ver)huurders die nog geen energielabel hebben, krijgen van het rijk in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van hun woning, op basis van de landelijke uniforme methodiek. AANVULLING 10 februari 2015: Het ministerie van BZK stuurt vanaf 1 januari 2015 het voorlopig energielabel aan ca. 5 miljoen eigenaren van koopwoningen
Doel: Voorlichting en bewustwording
1.3.2.c. Valideren energielabel bij verkoop.
06-09-2013
Beschrijving: De woningeigenaar moet de energieprestatiegegevens laten valideren en het energielabel registreren op het transactiemoment bij de verkoop om te voldoen aan de Europese verplichting van de EPBD.
Doel: Voorlichting en bewustwording
1.4.4. Woonlastenbenadering bij beoordeling investeringsplannen
06-09-2013
Beschrijving: Woonlastenbenadering bij beoordeling investeringsplannen
13.3.2. Jaarlijkse voortgangsrapportage
06-09-2013
Beschrijving: Jaarlijks stelt de Borgingscommissie een voortgangsrapportage op. Hierin wordt de voortgangs van de uitvoering van de gemaakte afspraken geraporteerd. De Nationale Energieverkenning maakt een analyse of deze afspraken ook bijdragen om de doelen van het energieakkoord te realiseren. Zo nodig worden in de eerstvolgende Uitvoeringsagenda aanvullende afspraken gemaakt als blijkt deat afspraken niet of onvoldoende zijn uitgeoverd of als de NEV signaleert dat de afspraken onvoldoende zijn om de afgesproken doelen te realiseren.
Doel: Borging
3.2.5. Tennet verantwoordelijk voor directe aansluiting
06-09-2013
Beschrijving: Tennet krijgt de verantwoordelijkheid een net op zee voor directe aansluiting van windparken op het landelijke hoogspanningsnet (waar dit efficiënter is)
Doel: Windenergie
3.2.8. Voorbereiding uitgifte vergunningen op hoofdlijnen bij iedere tenderronde
06-09-2013
Beschrijving: Dit is van belang om de lead-times terug te dringen en de beoogde kostenreducties te realiseren zodat de laatste stand der techniek kan worden geïmplementeerd.
Doel: Windenergie
4.3.4. Netbeheerders maken informatie geanonimiseerd beschikbaar.
06-09-2013
Beschrijving: Het betreft hier het Productie Installatie Register (PIR) voor decentrale opwekking (invoeding op midden- en laagspanning), alsmede de beschikbaarheid van verbruiksdata op postcodeniveau (Energie in Beeld) ten behoeve van de transitie, zoals voor energiebesparingsdiensten.
Doel: Maatregelen
1.5.4.d. Onderzoek energienotaloze woningen in bestaande voorraad
06-09-2013
Beschrijving: Vastgoed Belang onderzoekt mogelijkheden om energienotaloze woningen te realiseren in de bestaande voorraad en zal, wanneer dit haalbaar is, aansluiten bij Stroomversnelling.
Doel: Energiebesparing
11.1.1 Green Deal opzetten Expertisecentrum Financiering
06-09-2013
Beschrijving: In 2014 sluiten de Nederlandse Vereniging Banken en het ministerie van Economische Zaken een Green Deal over het opzetten van een Expertisecentrum Financiering. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Rijksoverheid zijn overeengekomen om een gezamenlijk Expertisecentrum Financiering op te zetten ter bundeling van technische, financiële en organisatorische expertise ter verdere uitwerking en gecoördineerde implementatie van financiële standaardisatie. De details van deze samenwerking zullen worden vastgelegd in een separate Green Deal.
Doel: Financiering
1.5.3. Onderzoek mogelijkheid woonlastengarantie particuliere verhuurders
06-09-2013
Beschrijving: Vastgoed Belang onderzoekt en implementeert zo mogelijk een woonlastengarantie voor de particuliere huursector.
1.4.3. Regionale energieloketten.
06-09-2013
Beschrijving: De VNG zorgt ervoor dat in 2016 in bijna alle regio’s (gemeenten en provincies) een laagdrempelige en gecoördineerde structuur in uitvoering is met energieloketten.
Doel: Ontzorging
13.3.1. Opstellen openbaar overzicht voortgang acties
06-09-2013
Beschrijving: Borgingscommissie Energieakkoord Navigator (BEN)
Doel: Borging
3.7.1. Aanpassing SDE+-regeling en niet-financiële belemmeringen
06-09-2013
Beschrijving: Aanpassing SDE+-regeling en niet-financiële belemmeringen
Doel: SDE+ regeling
1.4.3.a. Laagdrempelige energieloketten.
06-09-2013
Beschrijving: De VNG zorgt ervoor dat in 2016 in bijna alle regio's (gemeenten en provincies) een laagdrempelige en gecoördineerde structuur in uitvoering is met energieloketten.
Doel: Maatregelen
1.4.1. Verruiming leencapaciteit voor energiebesparing.
06-09-2013
Beschrijving: Verruiming leencapaciteit voor energiebesparing
Doel: Maatregelen
13.1.1. Doorrekening effecten Energieakkoord
06-09-2013
Beschrijving: Op basis van doorrekening van PBL, ECN en EIB wordt invulling wordt gegeven aan de ambities zoals beschreven in het eerste hoofdstuk, te weten: • besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; • 100 PJ aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020; • toename van aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020; • verdere stijging naar 16 procent in 2023; • Ten minste 15.000 voltijdbanen.
Doel: Borging
8.3.6.c. Alle bussen in Nederland rijden zero emissie vanaf 2025.
30-09-2013
Beschrijving: De publiek-private samenwerkingspartners spannen zich in om alle concessieverleners in een zogenoemde zero emissie buspilot te laten uitvoeren.
Doel: Reductie CO2 emissie
1.3.3.a. Rijk waarborgt systematiek energieprestatie gebouwen.
06-09-2013
Beschrijving: Op het energieprestatiecertificaat staat de uitkomst van deze berekening (een getal dat de energieprestatie aangeeft) én de daarbij behorende waarde van het energielabel.
Doel: Voorlichting en bewustwording
1.3.3.b. Financierings- en beleidsopties koppelen aan EPC.
06-09-2013
Beschrijving: Financieringsopties en eventuele toekomstige beleidsmaatregelen kunnen gebruikmaken van het energieprestatiecertificaat, waarmee bijvoorbeeld koppeling mogelijk is met een gunstige financiering. Voorwaarde voor deze koppeling is dat een daartoe erkende partij het energieprestatiecertificaat bepaalt en verstrekt.
Doel: Voorlichting en bewustwording
13.2.2. Communicatieplan en website
06-09-2013
Beschrijving: Communicatieplan en website
13.2.5. Overzicht, lessen en bijeenkomst 2014
17-12-2014
Beschrijving: Overzicht, lessen en bijeenkomst 2014
10.3.1. Uitwerken geïntegreerde internationaliseringsagenda Smart solutions for sustainability
06-09-2013
Beschrijving: De Topsector Energie werkt de geïntegreerde internationaliseringsagenda 'Smart solutions for sustainability' uit. Alle relevante Topsectoren en andere relevante sectoren, zoals bouwbedrijven, werken voor medio 2014 een geïntegreerde internationaliseringsagenda uit gericht op ‘Smart solutions for sustainability’ waarbij optimale samenwerking wordt gezocht met de Dutch Trade Board, grote bedrijven, relevante MKB branches, greendeals en kennisinstellingen.
8.3.6.e. Plan van aanpak verbetering fietsenstallingen op stations
30-09-2013
Beschrijving: NS (trekker), Fietsersbond, ANWB en VNG stellen in overleg met regionale OV bedrijven en Pro-Rail voor medio 2014 een plan van aanpak op voor verbetering van fietsenstallingen op stations.
Doel: Reductie CO2 emissie
10.1.3. Mogelijkheden inzet SDE+ voor demonstratieprojecten kostenreductie
06-09-2013
Beschrijving: Onderzoek naar mogelijkheden van gericht inzetten van SDE+-middelen voor demonstratieprojecten die bijdragen aan een reductie van de kosten voor hernieuwbare energie. Voor demonstratieprojecten die bijdragen aan een reductie van de kosten voor hernieuwbare energie en daarmee aan het kosteneffectiever realiseren van de doelstelling van 16% hernieuwbaar, worden gericht SDE+-middelen ingezet. De manier waarop en de mate waarin wordt nog in 2013 nader uitgewerkt.
Doel: Financiering
10.1.5. Identificeren technologieën voor de EIA-regeling
06-09-2013
Beschrijving: Op basis van input van de Topsector Energie identificeren welke technologieën in aanmerking moeten komen voor de EIA-regeling. De Topsector Energie zal ten behoeve van de stimulering van energiebesparing input leveren aan Agentschap.NL (de uitvoerder van de Energie InvesteringsAftrek) over technologieën die in aanmerking zouden moeten komen voor deze regeling, waarbij de terugverdientijden van de technologieën moeten liggen binnen de normen die de EIA hanteert.
Doel: Financiering
10.1.6. Inzicht en toegangkelijkheid financieringsmogelijkheden CleanTech
06-09-2013
Beschrijving: Vergroten van inzicht in beschikbare financieringsmogelijkheden voor CleanTech, verbeteren van de samenhang daartussen en vergroten van de toegankelijkheid. De kwartiermaker start, als onderdeel van alle afspraken, een initiatief met als doel het verbeteren van transparantie over en coördinatie tussen alle beschikbare middelen zoals regionale investeringsfondsen(provincies, gemeenten), Europese programma’s (Horizon 2020, EFRO), rijksoverheid maatregelen (InnovatieMKB+, GO-regeling, MIT-regeling etc.), Venture Capital fondsen en Groenbanken.
Doel: Financiering
10.1.1. Samenhang financieringsfaciliteiten Cleantech innovaties en hernieuwbare energieopwekking
06-09-2013
Beschrijving: Bevorderen van samenhang tussen financieringsfaciliteiten voor Cleantech innovaties en voor de uitrol van (grootschalige) hernieuwbare energieopwekking. De ambitie is om de economische waarde van de schone energietechnologieketen in 2020 te verviervoudigen ten opzicht van 2010, gebaseerd op een groeiende nationale markt op het gebied van hernieuwbaar en energiebesparing en verdubbeling van het marktaandeel op internationale CleanTech markten door groei van export. De in pijler 8 en 9 opgenomen afspraken bouwen voort op de aanpak van Topsector energie, waaronder de gekozen thema's (bio-energie, wind op zee, smart grids, zonne-energie, energiebesparing gebouwde omgeving, gas en energiebesparing industrie) en governance. Investeren in CleanTech betekent ook investeren in toekomstige werkgelegenheid. Scholing (human capital) is daarvoor nodig.
Doel: Financiering
8.3.6.a. Modelbestek voor OV aanbesteding
30-09-2013
Beschrijving: Concessieverleners worden bij de ontwikkeling worden betrokken en gestimuleerd om dit modelbestek te gebruiken.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.6.d. Schaalsprong in gebruik schone tweewielers
30-09-2013
Beschrijving: Voor eind 2014 afspraken op lokaal/regionaal niveau over maatregelen om het aandeel schone tweewielers van 26 procent van de verplaatsingen in 2011 naar 35 procent in 2030 te laten groeien.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.6.f. Green Deal Fiets volledig uitvoeren
30-09-2013
Beschrijving: Uitvoeren acties Green Deal Fiets van 27 november 2012 (1. Voorlichting, 2. Versterken positie fiets in de keten, 3. Lease arrangementen, 4. Bewegwijzering, 5. Pakket voor bedrijven, 6. Pilot IJburg, 7. Zorgverzekeraars betrekken, 8. Stimulering door het Rijk)
Doel: Reductie CO2 emissie
4.4.2. Zakelijke kleinverbruikers en huursector.
06-09-2013
Beschrijving: Onderzocht wordt in hoeverre het nodig en mogelijk is dat zakelijke kleinverbruikers en de huursector ook gebruik kunnen gaan maken van dezelfde of een vergelijkbare regeling.
Doel: Maatregelen
8.3.5.d. Een miljoen mobiliteitspassen en deelauto's in 2015
30-09-2013
Beschrijving: In 2015 hebben meerdere providers van mobiliteitsdiensten hun proposities ten aanzien van mobiliteitspassen succesvol in de markt gezet, onder andere door het in gebruik zijn van 1 miljoen mobiliteitspassen (merk en universeel) per 2015 en 100.000 deelauto's op de weg in 2020 met een gemiddelde CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km. De Groene Zaak start een overleg met VNO-NCW, FNV, NS, VNA, Bovag en RAI Vereniging dat in 2013 moet leiden tot een samenwerkingsovereenkomst tussen providers van mobiliteitsdiensten en werkgevers, leasemaatschappijen, werknemers, OV-maatschappijen, autofabrikanten en -(verhuur)bedrijven.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.2.5.b. Verduurzaming mobiliteit integreren bij aanpassing ruimtelijk beleid
30-09-2013
Beschrijving: I&M en VNG nemen verder initiatief om voor het einde van 2013 in samenspraak met IPO, Stadsregio's kader Verkeer en Vervoer (SkVV) en relevante kennisinstellingen de toepassing van de Bereikbaarheidsindicator zodanig vorm te geven dat daarmee een koppeling kan worden gemaakt tussen ruimtelijke en mobiliteitskeuzes en -ontwikkelingen.
Doel: Vermindering regeldruk
3.7.3. Onderzoek stimuleringsregeling andere vormen duurzame opwekking
06-09-2013
Beschrijving: Het gaat onder andere om duurzame warmte/koude (zoals warmtepompen, zonnewarmte en bodemenergie) en groen gas extra
Doel: SDE+ regeling
4.1.1. Waterschappen produceren in 2020 minstens 40% (4PJ) van hun eigen energieverbruik duurzaam.
06-09-2013
Beschrijving: Met name de productie van biogas bij de afvalwaterzuivering zal hieraan bijdragen.
Doel: Maatregelen
4.2.5. Ruimtelijk beleid voor decentrale duurzame energie.
06-09-2013
Beschrijving: Gemeenten en provincies maken ruimtelijk beleid onder voor meer windparken kleiner dan 100 MW, voor duurzame warmte en koude (opslag) en voor de inzet van bio-energie.
Doel: Maatregelen
4.2.4.a. Vroegtijdig betrekken belanghebbenden bij project.
06-09-2013
Beschrijving: Betrokken ontwikkelaars en overheden hanteren de ‘Elverding’-aanpak (vroegtijdig betrekken van belanghebbenden) bij projecten met een impact op de leefomgeving.
Doel: Maatregelen
4.2.7. Coöperaties ontwikkeling warmte-koude projecten.
06-09-2013
Beschrijving: Lokale (coöperatieve) energiebedrijven, VvE’s, woningcorporaties, coöperaties van glastuinbouwbedrijven en ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen ontwikkelen, investeren, beheren en exploiteren warmte/koude projecten.
Doel: Maatregelen
4.3.1. Moderniseren Gas- en Elektriciteitswet
06-09-2013
Beschrijving: Wetgeving moet kaderstellend en consistent zijn om lange termijn zekerheid te bieden aan investeerders. De wetgeving dient daarnaast innovatie te faciliteren en voldoende ruimte bieden om gewenste nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, juist ook als het gaat om (lokale) productie van hernieuwbare energie. Het Rijk zet deze hoofdlijnen in 2014 of zoveel eerder als mogelijk om in wetgevende voorstellen.
Doel: Maatregelen
4.3.2. Onderzoek introductie één landelijk tarief voor afnemers binnen netvlak.
06-09-2013
Beschrijving: Gekeken wordt of het wenselijk is dat kleinverbruikers overal in Nederland dezelfde transportkosten gaan betalen voor hun elektriciteit.
Doel: Maatregelen
4.3.3. Analyse noodzaak taak netbeheerders bij netuitbreiding.
06-09-2013
Beschrijving: Dit betreft uitbreiding tot locaties waar in een structuurvisie wordt voorzien in duurzame energieopwekking met de verwachting dat de totale maatschappelijke kosten hierdoor dalen.
Doel: Maatregelen
4.3.7. Marktpartijen benutten reeds beschikbare experimenteerruimte.
06-09-2013
Beschrijving: Energieleveranciers zullen in 2014 experimenten uitvoeren met variabele leveringstarieven. Netbeheerders zullen op basis van de experimenten AMvB in 2014 minimaal vier experimenten uitvoeren met variabele transporttarieven. Partijen introduceren virtuele - kleinschalige - handelsplatforms waar particulieren hun energie onderling kunnen kopen/verkopen.
Doel: Maatregelen
3.3.2. Formuleren verdergaande duurzaamheidseisen voor biomassa
06-09-2013
Beschrijving: Dit betreft koolstofschuld, indirecte landgebruikseffecten (IULC) en duurzaam bosbeheer (FSC), aanvullend op de NTA8080 eisen. Deze aanvullende eisen moeten uiterlijk 31 december 2014.
Doel: Biomassa
3.6.1. Intensiveren aanpak grondstofgebruik, keteneffecten en energievoorziening
06-09-2013
Beschrijving: De relaties tussen grondstofgebruik, keteneffecten en de energievoorziening verdienen de aandacht. Het is gewenst om de aanpak hiervan te intensiveren. Bij de uitwerking zal worden aangesloten bij de activiteiten van de Topgebieden Energie en Chemie.
Doel: Cascadering
3.2.4. Wettelijke verankering Realisatie aansluitnet op zee voor windparken
06-09-2013
Beschrijving: Het rijk legt in de wet vast dat Tennet, waar dit efficiënter is, de verantwoordelijkheid krijgt voor een net op zee voor directe aansluiting van windparken op het landelijke hoogspanningsnet. Plan van Aanpak uitvoering bij afspraak 5.1.2.
Doel: Windenergie
3.2.2. Het rijk zorgt voor een aparte categorie wind op zee in het SDE+ budget
06-09-2013
Beschrijving: Het rijk zorgt voor een aparte categorie wind op zee in het SDE+ budget
Doel: Windenergie
3.1.2. Versterking maatschappelijk draagvlak
06-09-2013
Beschrijving: Overheden, bedrijven, agrariërs, werknemers en natuur- en milieuorganisaties dragen actief bij aan versterking van het maatschappelijk draagvlak.
Doel: Draagvlak, Intensivering
3.1.4. Aanpak knelpunten overheden voor versnelling inpassing in gereserveerde gebieden
06-09-2013
Beschrijving: Het rijk neemt knelpunten weg voor een multifunctionele benutting van marginale ruimte
Doel: Windenergie, Draagvlak, Intensivering
3.1.5. Participatieplan in Omgevingswet
06-09-2013
Beschrijving: Het rijk verankert in de Omgevingswet dat bij windprojecten (meer dan 15 megawatt) voorafgaand aan een project een participatieplan wordt opgesteld
Doel: Windenergie, Draagvlak
3.7.1.b. Extra SDE+-budget tbv versnellen uitrol hernieuwbare energie 2020
06-09-2013
Beschrijving: Als onderdeel van de SDE+-regeling is in de periode tot 2020 375 miljoen euro beschikbaar om te borgen dat de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 wordt gerealiseerd.
Doel: SDE+ regeling
11.1.2 Uitwerken participatie decentrale overheden in bancaire financieringen
06-09-2013
Beschrijving: Het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderzoeken hoe provincies en gemeentes kunnen participeren in het Expertisecentrum Financiering. Daarbij wordt onderzocht hoe provincies en gemeentes die een actieve financieringsrol in de energietransitie ambiëren, kunnen participeren in dit Expertisecentrum zodat de inzet van hun financiële middelen geoptimaliseerd kan worden. Bij dit Expertisecentrum zullen uiteraard ook partijen die financiering zoeken, worden betrokken.
Doel: Financiering
12.1.1. Opstellen Warmtevisie 2014
06-09-2013
Beschrijving: Opstellen Warmtevisie 2014
9.2.1. Werknemers fossiele energiesector doorleiden naar nieuwe banen
06-09-2013
Beschrijving: Bij uitfasering van werk in de fossiele energiesector worden betrokken werknemers zoveel mogelijk naar nieuwe banen doorgeleid
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
8.3.7.f. Goederenvervoer uitgevoerd door bedrijven met gevalideerde CO2-registratie
30-09-2013
Beschrijving: Verladers zorgen er voor dat in toenemende mate goederenvervoer wordt uitgevoerd door bedrijven die gevalideerde CO2-registratie bijhouden
8.3.6.b. Klimaatdoelstelling in modelbestek OV aanbesteding
30-09-2013
Beschrijving: Klimaatdoelstellingen worden onderdeel van concessies voor regionaal OV, onder andere via bezettingsgraad, routering en vervoersmiddel om CO2-reductie te bereiken.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.7.d. Verladers en logistieke diensverleners maken optimaal gebruik van modaliteiten voor energie
30-09-2013
Beschrijving: Verladers en logistieke dienstverleners zullen bij hun streven naar efficiencyverbetering ook bezien of optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare modaliteiten. Het netto energiebesparingseffect hiervan maakt deel uit van de te meten prestatieverbetering.
10.1.2. Haalbaarheidsstudie potentie
06-09-2013
Beschrijving: Het ministerie van Economische Zaken laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de potentie van een Netherlands Innovation Accelerator Fund. Het Ministerie van Economische Zaken zal in samenwerking met de Topsector Energie het voorstel vanuit grote bedrijven en NWO voor een Netherlands Innovation Accelerator Fund onderzoeken op haalbaarheid voor eind 2013. Dit corporate funding programma is geïnspireerd op het Amerikaanse MIT Energy Initiative waarbij bedrijven jaarlijks een vast bedrag inleggen en in grote lijnen hun uitdagingen beschrijven waar vervolgens op kan worden gereageerd vanuit kennisinstellingen of innovatieve bedrijven met concrete projectvoorstellen. Het doel is nu om het voorstel in te passen in de huidige TKI-structuur.
Doel: Financiering
10.2.1. Start boegbeeldprojecten en doelstellingen Innovatie Inkoop Urgent (IIU)
06-09-2013
Beschrijving: In 2014 formuleren van concrete doelstellingen in het kader van het lopende programma Innovatie Inkoop Urgent. Het bedrijfsleven vervult een voorbeeldfunctie op de thuismarkt met nieuwe CleanTech technologieën of toepassingen. De rijksoverheid verwezenlijkt hiervoor concrete boegbeeld projecten. Binnen het programma Innovatie Inkoop Urgent (IIU) worden in 2014 concrete doelstellingen geformuleerd in lijn met het IIU-themagebied duurzame energie en mobiliteit.
11.2.2. Kwartiermaker voor uitwerking financieringsvoorwaarden benoemen
06-09-2013
Beschrijving: De Minister van EZ stelt daartoe op korte termijn een kwartiermaker aan die binnen 6 maanden (begin 2014) een uitwerking zal presenteren. De NVB, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zetten voor het kwartiermaken de vereiste kennis en expertise in.
10.4.2. Wegnemen van knelpunten in wet en regelgeving
06-09-2013
Beschrijving: Naar analogie van de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet (STROOM, start 2015) creëren van experimenteerruimte en wegnemen van knelpunten binnen Omgevingswet en Crisis- en herstelwet zoals met name in de biobased economy worden ervaren.
10.4.1. Verbeteren inrichting wet- en regelgeving en experimenteerruimte
06-09-2013
Beschrijving: Onder regie van de overheid verbeteren van de inrichting van wet- en regelgeving door het crëeren van experimenteerruimte, doel- in plaats van middelvoorschriften, wegnemen van structurele knelpunten
8.3.5.g. Brandstofbesparing door Nieuwe rijden
30-09-2013
Beschrijving: ANWB, Bovag, RAI Vereniging en VNA definiëren een volgende stap voor Het Nieuwe Rijden in personenvervoer. Het IvDM is uitvoerder en brengt hiertoe in 2013 de laatste inzichten voor additionele brandstofbesparing in kaart
Doel: Reductie CO2 emissie
8.2.5.a. Gebruikmaken van bereikbaarheidsindicatoren bij aanpassing van ruimtelijk beleid
30-09-2013
Beschrijving: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) bevorderen dat gemeenten en provincies klimaatdoelen integreren bij de aanpassing van ruimtelijk beleid in het kader van de (momenteel in ontwikkeling zijnde) Omgevingswet, op een dusdanige manier dat deze afspraken niet leiden tot verhoging van de regeldruk
Doel: Vermindering regeldruk
8.2.2.a. Publiek-private marktvoorbereiding.
30-09-2013
Beschrijving: Uiterlijk in 2014 komt er een publiek/privaat programma dat het kader biedt om business cases en producten te ontwikkelen voor de transitie naar duurzame mobiliteit. I&M neemt het initiatief om hiervoor eind 2013 met een voorgesteld plan van aanpak te komen.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.2.1. Duurzame brandstoffenmix
30-09-2013
Beschrijving: In de eerste helft van 2014 een gezamenlijke visie op de toekomstige duurzame brandstoffenmix ontwikkelen
8.2.3.b. Green Deal zero emissie stadsdistributie
30-09-2013
Beschrijving: Partijen beogen bovendien in 2014 een Green Deal te sluiten over zero emissie stadsdistributie die regionale pilots faciliteert en richting geeft; er start in ieder geval een pilot in Rotterdam. Ook Eindhoven, Maastricht, Amsterdam en Zutphen hebben belangstelling.
Doel: Reductie CO2 emissie
6.1.1.a. Gezamenlijke lobby voor een verbeterpakket ETS
06-09-2013
Beschrijving: Tussen partijen bestaat overeenstemming dat een versterkt Europees ETS dient te voldoen aan vier eisen: - verschaffen effectieve volumeprikkel uitlokken investeringen in CO2-reductie en CO2-efficiënte groei; - bevorderen kostenefficiënte CO2-reductie; - borging concurrentiepositie internationaal opererende energie-intensieve bedrijven op basis van best performing-criteria; - vergroten perspectief internationale expansie van het ETS.
Doel: Emissiehandel
6.1.2. Compensatie indirecte kosten carbon leakage-bedrijven
06-09-2013
Beschrijving: Compensatie van indirecte kosten als gevolg van ETS (Europees systeem voor emissiehandel) voor carbon leakage-bedrijven
Doel: Emissiehandel
6.2.1. Intensivering afstemming instrumentarium
06-09-2013
Beschrijving: Vooruitlopend op de implementatie van structurele verbetermaatregelen op Europees niveau, dient Nederland de afstemming met buurlanden - bijvoorbeeld via de groep van gelijkgezinde lidstaten of binnen het Pentalateraal Energie Forum van de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk - te intensiveren. Met deze landen kunnen afspraken worden voorbereid en deels ingevoerd over labelling van stroom, afstemming van stimuleringsmaatregelen t.b.v. hernieuwbare energie en voorbereiding van verbeteringsvoorstellen voor ETS in de EU.
Doel: Emissiehandel
8.3.7.b. Geharmoniseerde calculatie en registratie van CO2
30-09-2013
Beschrijving: In 2015 is er voor vervoerend en verladend bedrijfsleven één systematiek waarmee een goede objectief meetbare vergelijking van prestaties op het gebied van duurzame logistiek tussen bedrijven gemaakt kan worden.
Doel: Efficiency
8.3.5.b. Ondersteunen programma CO2 reductie personenvervoervoer grote bedrijven
30-09-2013
Beschrijving: Per januari 2014 start een fiscale pilot met mobiliteitsbudgetten waarmee forenzen en zakelijke reizigers worden gestimuleerd om duurzamer, minder en/of buiten de spits te reizen. Deze pilot valt binnen de fiscale kaders van 19ct per kilometer. Deze private pilot wordt aangegaan door bedrijven die hiertoe vrijwillig initiatieven willen nemen.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.5.h. Brandstofbesparing door bewust gebruik
30-09-2013
Beschrijving: Rijkswaterstaat (RWS) stimuleert via het inkoopproces de markt tot het nemen van maatregelen die de CO2-uitstoot in de keten beperken, onder meer door het uiterlijk in het eerste kwartaal van 2014 standaard opnemen van de CO2-prestatieladder in al haar aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouwsector. Zo nodig worden de RWS-richtlijnen voor duurzaam inkopen aangepast. In het geval dat Het Nieuwe Draaien voor deze sector een effectieve maatregel is zal de stimulans ook daarvoor gelden.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.7.a. Logistieke optimalisatieprojecten en programma's
30-09-2013
Beschrijving: Partijen voeren gedurende de periode tot 2020 logistieke optimalisatieprojecten en programma’s met duidelijke duurzaamheidseffecten met kracht uit.
Doel: Efficiency
3.1.3. Aanvullend potentieel wind op land na 2020
06-09-2013
Beschrijving: Na de evaluatie in 2016 overleggen partijen over reserveren van meer ruimte voor wind op land. Een doorgroei is slechts mogelijk met draagvlak en via de weg van innovatie (meer windenergie per km2), sanering van inefficiënte windparken, betere combinatie met conflicterende functies en projecten van onderaf.
Doel: Windenergie
4.3.6. Experimenteer-AMvB onder de Gas- en Elektriciteitswet.
06-09-2013
Beschrijving: Experimenten die de energietransitie kunnen ondersteunen, maar waarvan de maatschappelijke baten en effecten nog onvoldoende zeker zijn worden in de AmvB opgenomen in een vormen input voor structurele aanpassingen in de wetgeving.
Doel: Maatregelen
8.3.5.j. Langdurige campagne brandstofbesparing
30-09-2013
Beschrijving: Om de wenselijke verandering in de mobiliteitscultuur van reizigers verder te stimuleren, hebben alle ondertekenende partijen de intentie om samen een effectieve langjarige campagne van 2014-2018 te organiseren. N&M neemt het initiatief voor de ontwikkeling van de campagne en organiseert daarbij een kerngroep van partners, zoals VNO-NCW, FNV, RAI Vereniging, I&M, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Groene Zaak, ANWB, NS, VNA, de B50 en Telewerkforum/Het Nieuwe Werken (HNW). Deze campagne is gericht op informatie, bewustwording (o.a. door uitproberen) en gedragsverandering ten aanzien van flexibel werken, slim reizen, rijgedrag en elektrisch rijden. De campagne leidt tot een brede bekendheid en ondersteuning van de diverse afzonderlijke maatregelen en tot een maximaal effect van nieuwe technologieën en regelgeving. Het doorbraakkarakter zit in de grootschalige en langdurige uitvoering, waarbij - naast communicatie en bewustwording - praktische afspraken binnen de bedrijven tussen werkgevers en werknemers een belangrijk element vormen. Bezien wordt of het regionaal organiseren van de campagne kan bijdragen aan de effectiviteit. De campagne zal worden afgestemd met het huidig initiatief van de ANWB en vooraf worden beoordeeld op de verwachte effectiviteit door de campagnepartners. In onderlinge afstemming start de communicatiecampagne bij voorkeur in het eerste kwartaal van 2014
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.5.f. Brandstofbesparing bij mobiele werktuigen
30-09-2013
Beschrijving: N&M neemt het initiatief voor een in 2013 af te sluiten Green Deal CO2-besparing bij mobiele werktuigen, met als doel 10 procent CO2- en PM10-reductie in 2015. De rijksoverheid en VNO-NCW steunen dit initiatief. Op basis van lopende pilots met Het Nieuwe Draaien bij grote bouwbedrijven blijkt brandstofbesparing en CO2-reductie van 10 procent realistisch; breed ingezet kan dit de bouwsector 300 miljoen euro besparen op jaarbasis. De Green Deal richt zich o.a. op het versnellen van de toepassing van Het Nieuwe Draaien, trainingen en energiebesparende technieken zoals on-board units, start stop systemen en waar mogelijk hybride, elektrische en zuinige machines. VNO-NCW, de Rijksoverheid en N&M willen daarnaast de beschikbaarheid van schone en zuinige mobiele werktuigen versnellen via Europese normstelling
Doel: Reductie CO2 emissie
8.2.1.b. Actieplan duurzame brandstoffenmix
30-09-2013
Beschrijving: Als uitvloeisel van de Visie Duurzame brandstofmix geeft de actieagenda Duurzame brandstoffen een inventarisatie van mogelijke acties per marktsegment voor de periode 2015-2020.
Doel: Effectiviteit en efficiency
8.3.5.c. CO2-reductie personenvervoer bij grote bedrijven
30-09-2013
Beschrijving: VNO-NCW zal in samenwerking met de ‘B50’-groep van grote werkgevers bevorderen dat bedrijven met meer dan 250 werknemers in 2020 een uitvoeringsplan hebben opgesteld, waarmee ze beogen binnen 5 jaar hun aan personenmobiliteit gerelateerde CO2-emissie (woon-werk en zakelijk verkeer) met 20% per medewerker verlagen en dat tevens de bereikbaarheid ten goede komt.
Doel: Reductie CO2 emissie
3.4.1. Uitwerken overig hernieuwbaar
06-09-2013
Beschrijving: Overheid en andere partijen voeren overleg om niet-financiële barrières weg te nemen
Doel: Hernieuwbare energie
1.3.5.c. Integrale advisering.
06-09-2013
Beschrijving: Brancheorganisaties (Bouwend Nederland, Uneto-VNI, NVM, VHG) koppelen hieraan een meer integrale advisering die optimaal aansluit bij de wensen van de consument.
Doel: Ontzorging
1.6.3. Kennis delen voor besparingsoelen bij versnelde renovatie openbare verlichting
06-09-2013
Beschrijving: Overheden, netwerkbedrijven en bedrijfsleven zetten hun kennis in om : in 2020 20% te besparen op openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en 50% in 2030.
9.2.2.a. Uitvoeren Human Capital Agenda
06-09-2013
Beschrijving: Samen met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs, overheid en andere relevante organisaties zorgen voor voldoende technisch geschoolde vaklieden via de Human Capital Agenda van de Topsector Energie
Doel: Realiseren 90.000 arbeidsjaren extra
8.3.5.e. 10 procent brandstofbesparing door prestatiebeoordeling
30-09-2013
Beschrijving: TLN, EVO, Deltalinqs en VNO-NCW zullen bevorderen dat Het Nieuwe Rijden, Het Nieuwe Varen en Het Nieuwe Draaien (bewust gebruik van respectievelijk voer- en vaartuigen en mobiele werktuigen met het oog op energiebesparing) vanaf januari 2014 wordt betrokken bij de prestatiebeoordeling en het vakmanschap van chauffeurs, werktuigbedienden en schippers, ten behoeve van 10 procent besparing per januari 2016. TLN, EVO en Deltalinqs gaan met relevante leden tussen juli 2013 en december 2013 na hoe deze (vakmanschaps)norm (verder) kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) wordt hierbij betrokken. NS stuurt actief op toepassen van het Nieuwe Rijden ten behoeve van 5 procent besparing (energie-efficiency verbetering) per januari 2016
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.5.a. Bevorderen van 'slim reizen' bij werkgerelateerde mobiliteit
30-09-2013
Beschrijving: VNO-NCW, MKBNederland en FNV en andere vakorganisaties zorgen ervoor dat kennis over “Slim werken, Slim Reizen" breed wordt verspreid en bevorderen de toepassing ervan via hun communicatiekanalen (o.a. via een online tool met informatie over instrumenten om duurzaam reisgedrag te stimuleren) en het agenderen ervan in bedrijfstakken; dit betreft onder andere het maken van afspraken tussen werkgevers en werknemers over mobiliteitsbudgetten (passend binnen de huidige fiscale regelingen) en fietsstimulering.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.2.2.b. Inzicht in terugverdientijd van energiebesparende maatregelen
30-09-2013
Beschrijving: Daarnaast maken TLN (trekker), EVO, RAI Vereniging, Bovag en I&M op gefundeerde basis de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen inzichtelijk, onder andere uit de proeftuin Truck van de Toekomst. Hiervoor wordt voor eind 2013 een communicatie-tool ontwikkeld. Partijen maken een doorstart met de proeftuin Truck van de Toekomst zodra nieuwe technieken beschikbaar komen. Partijen zetten in op maximale doorvoering voor 2016 van energiebesparende maatregelen op vracht- en bestelauto’s met een korte terugverdientijd. Dit is kosteneffectief en levert de sector 6-7 procent brandstofreductie en CO2-winst op. De voortgang wordt jaarlijks gemonitord en gecommuniceerd. Bij onvoldoende voortgang overleggen overheid en sector over effectieve aanvullende maatregelen.
Doel: Reductie CO2 emissie
1.4.6. Specifieke en integrale aanpak energiebesparende opties voor VvE's
06-09-2013
Beschrijving: Een werkgroep brengt knelpunten in kaart die energiebesparende maatregelen en/of toepassingen van hernieuwbare energie voor VvE's belemmeren en verkent en ontwikkelt oplossingen. De oplossingen uiterlijk medio 2014 geïmplementeerd.
3.2.1. Innovatie via demonstratiepark
06-09-2013
Beschrijving: Door vooral in te zetten op innovatie in een demonstratiepark wordt een bijdrage geleverd aan de beoogde kostenreductie in de jaren daarna. Met het oog hierop nodigt het rijk partijen uit om nu al met voorstellen te komen zodat al in 2014 tot een innovatief demonstratiepark kan worden besloten.
Doel: Windenergie
4.2.8.a. Een vergunningverlener warmte-koude-opslag installaties vastleggen.
06-09-2013
Beschrijving: In de Omgevingswet wordt één vergunningverlenende instantie verantwoordelijk voor warmte-koude-opslag installaties.
Doel: Maatregelen
4.2.8.c. Kosteneffectief toepassen labelniveau apparaten.
06-09-2013
Beschrijving: FME en DE-Koepel onderzoeken welke label niveaus van apparaten kosteneffectief kunnen worden toegepast bij vervanging en zal het Rijk daarover adviseren.
Doel: Maatregelen
4.2.6. Harmoniseren regelgeving warmte en koude opslag.
06-09-2013
Beschrijving: Dit betreft regels voor het benutten van het potentieel van duurzame warmte en koude, al dan niet in combinatie met opslagsystemen.
Doel: Maatregelen
4.2.2. Ondersteuning nieuwe initiatieven op weg.
06-09-2013
Beschrijving: Lopende lokale initiatieven en bestaande aanbieders ondersteunen nieuwe initiatieven. Deze faciliteiten worden versterkt en uitgebreid en sluit aan bij de lokale ondersteuningsstructuur met gemeenten, de relevante markt-, branche- en maatschappelijke organisaties en hun netwerken.
Doel: Maatregelen
4.2.3. Kwaliteit- en certificeringsysteem binnen een jaar inrichten.
06-09-2013
Beschrijving: Het systeem is gericht op aanbieders van DDE met inachtneming van de mededingingswet en helpt consumenten om een goede keuze te maken uit het brede aanbod.
Doel: Maatregelen
4.2.1. Aanpakken niet-financiële knelpunten
06-09-2013
Beschrijving: De partijen ontwikkelen uiterlijk voor 1 juli 2014 werkbare oplossingen ontwikkelen voor een aantal niet financiële barrières die de opschaling van hernieuwbare energie beperken. en de implementatie daarvan daaropvolgend ter hand te nemen, o.a. ruimtelijke inpassing, bouwregelgeving, vergunningsprocedures en verkorten project doorlooptijden, netinpassing en invoedingscondities, draagvlak en andere specifieke knelpunten die snelle opschaling beperken.
Doel: Maatregelen
8.3.3.b. Koploper elektrisch vervoer
30-09-2013
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.4. Fiscale stimulering ultrazuinige voertuigen
30-09-2013
Beschrijving: Het Rijk zorgt ervoor dat in de periode tot en met 2018 ultrazuinige personenauto’s - zero-emissie personenauto’s en personenauto’s met een lage CO2-emissie - fiscaal worden gestimuleerd. Een en ander zal na overleg met de partijen in de Autobrief 2014 worden uitgewerkt. Het ligt voor de hand de periode daarna in een volgende Autobrief te regelen.
Doel: Reductie CO2 emissie
3.1.6.a. Gedragscode voor initiatiefnemers
06-09-2013
Beschrijving: De sector ontwikkelt in overleg met natuur- en milieuorganisaties en IPO/VNG in 2013 een gedragscode.
Doel: Draagvlak
4.4.1. Belastingkorting hernieuwbare energie.
06-09-2013
Beschrijving: Per 1 januari 2014 wordt een belastingkorting van 7,5 ct/kWh excl. BTW ingevoerd voor hernieuwbare energie die in coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE) wordt opgewekt en gebruikt door kleinverbruikers en waarbij de leden van de coöperaties/VvE’s en de installatie(s) zich in een zogenaamde ‘postcoderoos’ (viercijferige postcode plus aangrenzende postcodes) bevinden.
Doel: Maatregelen
1.6.1. Repeteerbare aanbestedingsaanpak
06-09-2013
Beschrijving: Ontwikkeling repeteerbare aanbestedingsaanpak verduurzaming energievoorziening vastgoed
2.2.3.a Oplossing hernieuwbare opwekkingstechnologieën die in 2014 geen EIA ontvangen
06-09-2013
Beschrijving: Oplossing voor hernieuwbare opwekkingstechnologieën die straks geen EIA (energie investeringsaftrek) meer krijgen
8.3.7.c. Nulmeting en plan voor 20 procent reductie in 5 jaar
30-09-2013
Beschrijving: In 2020 heeft 100 procent van de grotere transportbedrijven en eigen vervoerders (in bezit van meer dan 100 vracht- en bestelauto’s) een nulmeting gedaan en een plan voor minimaal 20 procent CO2-reductie in 5 jaar opgesteld.
Doel: Efficiency
8.3.3.e. Onderzoek naar marktkansen voor de transitie naar koolstofarme voertuigen
30-09-2013
Beschrijving: Onderzoek naar marktkansen voor de transitie naar koolstofarme voertuigen, mede in het licht van het Actieplan duurzame brandstoffenmix
8.3.1. Bronbeleid gezamenlijk beïnvloeden
30-09-2013
Beschrijving: Partijen zetten zich in dat Europese CO2–normen en -beleid worden vastgesteld c.q. aangescherpt, ook voor de transportwijzen in het goederenvervoer.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.2.4. Onderzoek betalen voor gebruik
30-09-2013
Beschrijving: Partijen starten een onderzoek naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van 'betalen voor gebruik' voor voertuigen.
Doel: Reductie CO2 emissie
6.2.2. Opstellen van common denominator
06-09-2013
Beschrijving: De partijen bepleiten het opstellen van een common denominator die partijen in staat stelt de kosteneffectiviteit van maatregelen op het gebied van CO2-reductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie onder een noemer te brengen waardoor zij goed met elkaar zijn te vergelijken en af te stemmen.
Doel: Emissiehandel
8.3.7.e. De binnenvaart bespaart 20% energie
30-09-2013
Beschrijving: Maximale inzet van de sector om in de binnenvaart in de periode 2007-2020 20% energie te besparen
Doel: Energiebesparing
10.1.4. Innovatiesubsidieregeling voor demonstratieprojecten versnelling commercialisering voor expo
06-09-2013
Beschrijving: Creëren van een innovatiesubsidieregeling voor demonstratieprojecten die gericht zijn op versnelling van commercialisering ten behoeve van de export. Daarnaast komen er overheidsmiddelen beschikbaar voor een innovatieprogramma voor demonstratieprojecten die gericht zijn op versnelling van commercialisering vanuit de Topsector Energie ten behoeve van de export. Het budget voor deze nieuwe energie-innovatieregeling loopt op van € 25 miljoen in 2014, 35 miljoen in 2015, 45 miljoen in 2016 tot structureel € 50 miljoen vanaf 2017. Het budget van de EIA-regeling wordt met genoemde bedragen beperkt om hiervoor financiële ruimte vrij te maken.
Doel: Financiering
10.4.3. Kennis delen over ontwikkelingen wet- en regelgeving
06-09-2013
Beschrijving: Volgens een vast format bundelen van informatie over ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving door koepelorganisaties en deze per kwartaal delen met de achterban. Kennis over wet- en regelgeving delen met bedrijven en ondernemers vanuit brancheorganisaties, voor zover mogelijk binnen Europese randvoorwaarden
10.5.1. In 2014 richt de Topsector Energie een MKB-loket voor Cleantech
06-09-2013
Beschrijving: In 2014 richt de Topsector Energie een MKB-loket in, dat zich mede richt op Cleantech. De Topsector Energie werkt toe naar één centraal MKB loket in de loop van 2014 bij de Topsector energie in plaats van verschillende loketten per TKI met als doel het loket te professionaliseren en de taken te verbreden met verschillende assistentie tijdens het valorisatietaken
10.6.1. Pilot project intersectorale scholing (green skills)
06-09-2013
Beschrijving: Samen met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs, overheid en andere relevante organisaties zorgen voor voldoende technisch geschoolde vaklieden via de Human Capital Agenda van de Topsector Energie. Partijen spreken onder meer de intentie uit via reeds bestaande samenwerkingsverbanden van sociale partners steun te verlenen aan de ontwikkeling van een pilot project over intersectorale scholing (zie uitgebreider onder pijler 8). Hierbij werken onderwijsinstellingen, branche gerelateerde opleidingscentra, individuele bedrijven en regionaal georganiseerde organisaties van werkgevers en werknemers samen aan de om- en bijscholing (green skills) van professionals en werkzoekenden.
11.2.1. Uitwerken bancaire financieringen grootschalige duurzame energieprojecten
06-09-2013
Beschrijving: De NVB, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Rijksoverheid spreken af om in de komende maanden met een geheel open vizier nader uit te werken onder welke voorwaarden bancaire financieringen van grootschalige duurzame energieprojecten optimaal getransformeerd kunnen worden naar kapitaalmarktfinanciering door binnen en buitenlandse institutionele beleggers.
Doel: Financiering
1.4.5.d. Onderzoek voor- en nadelen van aan de woning gekoppelde lening voor energiebesparing
06-09-2013
Beschrijving: Onderzoek voor- en nadelen van aan de woning gekoppelde lening voor energiebesparing
2.4.1.a. Geen herinvesteringsverplichting WKK
06-09-2013
Beschrijving: Industriële partijen die WKK installaties opereren krijgen geen verplichting voor het herinvesteren in of bedrijven van onrendabele WKK op basis van energie efficiëntie eisen.
Doel: Warmtekrachtkoppeling
2.4.1.b. Bestaande verplichting Wet milieubeheer energiebesparing blijft van kracht
06-09-2013
Beschrijving: De bestaande verplichting in de Wet milieubeheer ten aanzien van energiebesparing, die voor een deel van de bedrijven van toepassing is blijft van kracht.
Doel: Warmtekrachtkoppeling
2.4.1.c. WKK ook aan de orde in raamwerk bedrijfsspecifieke afspraken
06-09-2013
Beschrijving: WKK ook aan de orde in raamwerk bedrijfsspecifieke afspraken
Doel: Warmtekrachtkoppeling
2.4.1.d. Niet afrekenen op onrendabele WKK
06-09-2013
Beschrijving: De bedrijven en sectoren die meedoen aan het MEE/MJA3-convenant worden niet op tegenvallende resultaten afgerekend voor zover die zijn veroorzaakt door het wegvallen van onrendabele WKK. Hiermee wijzigen de afspraken in het convenant zelf niet.
Doel: Warmtekrachtkoppeling
2.4.1.e. In EED-implementatie geen nadere verplichtingen aan onrendabele WKK
06-09-2013
Beschrijving: De overheid zal bij de implementatie van de EED, in het bijzonder bij artikel 14 van de EED, geen nadere verplichtingen opleggen met betrekking tot specifiek onrendabele WKK, voor zover de EED dat mogelijk maakt.
Doel: Warmtekrachtkoppeling
2.5.1.a. Aanwijzen gebieden verbetering industriële warmtehuishouding
06-09-2013
Beschrijving: Ruimtelijk beleid: aanwijzen van gebieden waar verbetering van de industriële warmtehuishouding speerpunt wordt in ruimtelijk beleid.
Doel: Warmtehuishouding
2.5.1.b. Provincies ontwikkelen lange termijn warmteplan
06-09-2013
Beschrijving: Provinciale en lokale overheden ontwikkelen een lange termijn warmteplan per gebied samen met leverende en verbruikende sectoren
Doel: Warmtehuishouding
2.5.1.c. Aansturen op de optimale energie-infrastructuur
06-09-2013
Beschrijving: Verkenning van de mogelijkheden om bij gebieds(her)ontwikkeling aan te sturen op de optimale energie-infrastructuur op basis van energetische, milieutechnische en financiële criteria.
Doel: Warmtehuishouding
2.5.1.e. Ontwerp warmtenetten gericht op toekomstige ontwikkelingen
06-09-2013
Beschrijving: Bij ontwerp en tracékeuze van warmtenetten rekening houden de verschuiving van restwarmte naar geothermie, eventueel in combinatie met wko en/of (hoge) temperatuur opslag in de ondiepe ondergrond.
Doel: Warmtehuishouding
2.5.1.f. Organisatievorm koppelen vraag en aanbod warmte
06-09-2013
Beschrijving: Effectieve organisatievormen ontwikkelen voor koppeling van vraag en aanbod van warmte in een regionale warmte- en koude-infrastructuur.
Doel: Warmtehuishouding
2.5.1.g. Oplossingen voor risico’s discontinuïteit warmtelevering
06-09-2013
Beschrijving: Uitwerken van oplossingen voor liabilities tussen marktpartijen om de risico’s van discontinuïteit in de warmtelevering te reduceren.
Doel: Warmtehuishouding
4.2.8. Overige deelafspraken
06-09-2013
Beschrijving: Diverse andere afspraken overige hernieuwbare energie
Doel: Maatregelen
4.2.4. Belanghebbendend betrekken bij windenergieprojecten.
06-09-2013
Beschrijving: Belanghebbendend betrekken bij windenergieprojecten.
Doel: Maatregelen
3.1.6. Ontwikkelaars van windenergieprojecten organiseren draagvlak.
06-09-2013
Beschrijving: Ontwikkelaars van windenergieprojecten organiseren draagvlak.
Doel: Windenergie
6.1.1. Versterken ETS-lobby
06-09-2013
Beschrijving: Versterken ETS-lobby,; opgesteld in de twee deelafspraken
Doel: Emissiehandel
3.1.4.a. Aanpak radarverstoring en luchtvaartproblemen
01-12-2015
Beschrijving: 1. Het Rijk spant zich in de radarinfrastructuur aan te passen. Hiermee wordt de radarverstoring door windturbines opgelost en de veiligheid van vliegprocedures gewaarborgd. 2. Één aanspreekpunt m.b.t. radarproblemen in de regio Ondersteuning van het bevoegd gezag in de regio bij een optimale ruimtelijke inpassing van projecten. Daar waar sprake is van generiek nationale knelpunten spant het Rijk zich in om tot een oplossing te komen. 3. Rijksregie en één aanspreekpunt luchtvaartproblemen voor de regio. Ondersteuning van het bevoegd gezag in de regio bij een optimale ruimtelijke inpassing van projecten. Daar waar sprake is van generieke nationale knelpunten spant het Rijk zich in om tot een oplossing te komen. 4. Obstakelverlichting Met de uitkomsten van de pilot obstakelverlichting in het Prinses Alexiapark bekijken waar en op welke wijze een vervolg kan worden gegeven aan de aanbevelingen van deze pilot.
Doel: Intensivering
3.7.2. Wegnemen van niet-financiële belemmeringen
06-09-2013
Beschrijving: Naast SDE+, garantieregeling geothermie en de belastingkorting voor lokaal opgewerkt hernieuwbare elektriciteit, worden waar nodig en mogelijk en in overleg met betrokkenen niet-financiële belemmeringen weggenomen (zie ook 3.7.1.)
3.6.4. Benutten ondersteuningsstrategie MJA3 en MEE
06-09-2013
Beschrijving: Bij implementatie van Europese richtlijnen de positie van biobased materialen verhelderen. Bezien of en zo ja, hoe, de inzet van biobased materialen, sluiten van de materiaalketen en de ontwikkeling van duurzame producten kunnen worden gehonoreerd.
Doel: Cascadering
4.4.1.a. Eenvoudige uitvoering belastingkorting.
06-09-2013
Beschrijving: Energieleveranciers maken voorstellen met het rijk afspraken voor een zo simpel mogelijke uitvoering.
Doel: Maatregelen
4.4.1.b. Kosten energieleveranciers in rekening bij coöperaties.
06-09-2013
Beschrijving: Partijen spreken af dat de kosten die leveranciers moeten maken om deze kortingsregeling uit te voeren, in rekening gebracht kunnen worden bij energiecoöperaties, VvE's of de aangesloten leden, die het voordeel van deze regeling genieten.
Doel: Maatregelen
4.4.1.c. Overgangsregeling geborgd bij eventuele bijstelling van de belastingkorting.
06-09-2013
Beschrijving: Dit gebeurt vanwege de continuïteit voor bestaande gebruikers.
Doel: Maatregelen
4.4.1.d. Dekking belastingkorting uit eerste schijf energiebelasting.
06-09-2013
Beschrijving: De belastingkorting wordt gedekt door een verhoging van de eerste schijf van de energiebelasting. Vooralsnog valt coöperatieve wind voor eigen verbruik binnen de postcoderoos ook onder de kortingsregeling.
Doel: Maatregelen
4.4.1.e. Evaluatie postcoderoosregeling na vier jaar.
06-09-2013
Beschrijving: De regeling wordt over vier jaar geëvalueerd op basis van gebruik. Dan zal specifiek bekeken worden of het wenselijk is om coöperatieve wind op land uit te sluiten van de kortingsregeling en voor zover nodig en mogelijk bij een eventuele overtekening van de SDE+-middelen voorrang te geven boven niet-coöperatieve wind op land.
Doel: Maatregelen
3.1.1.b. Verplichtingen van het rijk bij wettelijke knelpunten en inzet RCR
29-01-2013
Beschrijving: 1. Het Rijk spant zich in om voor medio 2014 wettelijke knelpunten op te lossen. 2. Het Rijk zet de Rijkscoördinatieregeling (RCR) in waar provincies afspraken niet nakomen 3. Het Rijk maakt de verdeling over provincies als zij daarin niet zelf slagen 4. Het rijk houdt zoveel mogelijk rekening met de ruimtelijke keuzes van de betreffende provincie en de mate waarin de provincie heeft voldaan aan de prestatieafspraken.
Doel: Windenergie
3.1.4.e. Versnelling door betere planning samenwerkende partijen
01-12-2015
Beschrijving: 1. Aan de hand van de planning afgesproken in 3.1.4.d. bepalen provincie, gemeente en initiatiefnemer gezamenlijk wat nodig is om deze planning te realiseren en wie daarvoor moet zorgen. 2. De provincies maken aan de hand van de planning afspraken met de gemeenten over de voortgang en het risicomanagement voor het behalen van de mijlpalen. 3. Regie in de voorfase door bevoegd gezag. Op projecten die nu nog in de voorfase zitten voert het (beoogde) bevoegd gezag de regie. Dit betekent onder andere gebiedsproces op starten of professionaliseren, partijen bij elkaar brengen en afspraken laten maken aan te zetten, risicomanagement inzetten en aansturen op de starten procedure. 4. Inzetten coördinatieregeling voor snelle procedure. Voor projecten met een planning op het kritieke pad zet het bevoegd gezag de juiste instrumenten in, zoals bijvoorbeeld een coördinatieregeling. Coördinatie van vergunningen levert voordelen op in tijd omdat de verschillende besluiten die nodig zijn voor een project niet na elkaar maar als een geheel worden voorbereid en genomen. 5. Kennisuitwisseling en -opbouw. Provincies en gemeenten organiseren een onderlinge uitwisseling van kennis, best practices en ervaringen om de uitvoering te verbeteren. 6. Knelpunten snel aankaarten. Bevoegde gezagen en initiatiefnemers geven projectgebonden knelpunten door aan het kernteam. Het kernteam werkt oplossingen uit en bereidt snelle besluitvorming voor. IPO en Rijk stellen een bestuurlijke regiegroep in om snel noodzakelijke bestuurlijke besluiten te nemen. 7. Onderzoek tijdwinst in financial close en bouw. NWEA onderzoekt de mogelijkheden om tijdwinst te halen in het proces rond financial close en aanbesteding van de bouw.
Doel: Regierol
3.1.4.b. Windturbines bouwen in of bij waterkeringen
01-12-2015
Beschrijving: 1. Prioriteit vaststellen beleidslijn windturbines op waterkeringen. Waterbeheerders voeren een coherent en eenduidig beleid via RWS en waterschappen. 2. Knelpunten bij bouwen in of bij waterkeringen oplossen. De vastgestelde wijziging van de beleidsregel windmolens bij waterstaatwerken geeft het Rijk helderheid de vraag of bouwen wel of niet veilig kan, maar dit lost niet alle knelpunten op.
Doel: Intensivering
3.1.4.c. Oplossen overige knelpunten in Rijksbeleid
01-12-2015
Beschrijving: 1. Oplossen knelpunten met risicozonering bedrijventerreinen Het Rijk beziet de mogelijkheden om concrete knelpunten met risicozonering op te lossen bij de plaatsing van windturbines bij duurzame bedrijventerreinen. 2. Snelle inwerkingtreding onderdelen Gas- en Elektriciteitswet Het Rijk zorgt voor snelle inwerkingtreding van de onderdelen van het wetsvoorstel voor de Gas- en Elektriciteitswet die een parallel vergunningsproces voor de netinpassing mogelijk maken. 3. Toegang netbeheerders tot database monitor wind op land Netbeheer Nederland krijgt toegang tot database monitor wind op land.
Doel: Intensivering
3.1.4.d. Versnellen provinciale aanpak
01-12-2015
Beschrijving: 1. Provinciale regie netinpassing. De provincie voert de regie op het proces van netinpassing binnen haar grenzen. 2. Samenwerking provincie en netbeheerder. - Netbeheer NL voert, voor zover nog niet gebeurd, met elke provincie een startgesprek over de wijze waarop de netbeheerders bij de provinciale doelstelling wind op land worden betrokken. - De provincie informeert de netbeheerders periodiek en zo volledig mogelijk over de stand van zaken en planning van projecten en over toekomstplannen ten aanzien van energieopwekking. - Netbeheer Nederland stelt voortgangsrapportage per provincie op De rapportage geeft inzicht in welke besluiten wanneer nodig zijn om de netinpassing tijdig gereed te kunnen hebben en welke regio’s of projecten op het kritieke pad zitten. - Netinpassing en -uitbreiding in procedure voor ruimtelijke inpassing. Indien dit leidt tot een versnelling neemt het bevoegd gezag in beginsel de benodigde netinpassing en netuitbreiding mee in de procedure voor ruimtelijke inpassing. 3. Opstelling planning voor projecten binnen de provinciegrens. De provincies zorgen ervoor dat van elk project binnen hun grenzen een planning wordt opgesteld zodat inzichtelijk wordt welke deadlines gelden om de windparken tijdig te realiseren.
Doel: Netinpassing
3.1.6.b. Eisen aan draagvlak in de Omgevingswet
06-09-2013
Beschrijving: Het Rijk verankert in de Omgevingswet dat de vergunningverlenende instantie lokale eisen kan stellen aan het organiseren van draagvlak.
Doel: Draagvlak
3.6.2. Toepassing cascadering meenemen in acties en pilots
06-09-2013
Beschrijving: 69 Belemmeringen in beleid en regelgeving zijn in kaart gebracht die de ontwikkeling van de biobased economy beperken.
Doel: Cascadering
3.6.3. Verwerking advies commissie Corbey
06-09-2013
Beschrijving: Verwerking advies commissie Corbey in energieconvenanten Vervanging van fossiele materialen door biobased materialen en de inzet van gerecycled materiaal en afvalstromen.
Doel: Cascadering
6.1.1.b. Lobby richten op samenhangende aanscherping verbeterpakket
06-09-2013
Beschrijving: Dit pakket kan alleen in onderlinge samenhang worden overwogen: a. een aanscherping reductiepad ETS-plafond gericht het lange termijn doel 80 tot 95% in 2050; b. borging positie van internationaal concurrerende bedrijven (zogenaamde carbon leakage bedrijven) door allocatie van 100% gratis rechten op basis van reële benchmarks en werkelijke productie, uitgaande van de best performance in de sector; c. compensatie van de indirecte (elektriciteits)kosten, uitgaande van de best performance in de sector.
Doel: Emissiehandel
3.6.5. Incorporeren in duurzaam inkoop beleid van de overheid.
06-09-2013
Beschrijving: Incorporeren in duurzaam inkoop beleid van de overheid.
Doel: Cascadering
3.7.1.a. Aanpassen SDE+-regeling voor een slimme uitrol
06-09-2013
Beschrijving: Het betreft onder meer aanscherping van de toekenningsprocedure, intelligente aanbesteding voor wind op zee, nadere uitwerking van de ondersteuning voor het bij- en meestoken van biomassa.
Doel: SDE+ regeling
1.2.1. Opzetten ondersteuningsstructuur proces energieke samenleving.
06-09-2013
Beschrijving: De VNG ontwikkelt een ondersteuningsaanbod. Daarbij worden andere partijen betrokken en worden op regionaal niveau facilitators ingezet.
Doel: Ontzorging
1.2.2. Markt openbreken voor besparing en duurzaam bouwen.
06-09-2013
Beschrijving: Uitbouwen samenwerking met bouw- en installatiesector om gezamenlijk de markt open te breken voor besparingen, duurzaam bouwen, duurzaam renoveren en decentrale energieopwekking. De gemeente treedt op als voorlichter, het bedrijfsleven als ontzorger met ene integraal aanbod, inclusief energieprestatiegaranties.
Doel: Energiebesparing
1.2.3. Gebiedsgerichte benadering.
06-09-2013
Beschrijving: De Nederlandse gemeenten hanteren bij de aanpak van energiebesparing een gebiedsgerichte benadering. Gemeenten faciliteren een integrale aanpak, incl. aanpassing lokale Duurzaamheids-meter
Doel: Energiebesparing
1.3.5.a. Methodiek energieprestatiecertificaat gelijktrekken.
06-09-2013
Beschrijving: In 2014 streeft het Rijk ernaar de methodieken voor bepaling van de energieprestatie van de nieuwbouw en bestaande bouw gelijk te trekken.
Doel: Energiebesparing
4.2.4.b. Specifieke aanpak belanghebbenden bij windenergieprojecten.
06-09-2013
Beschrijving: Rijk, IPO, VNG ontwikkelen samen met de NWEA en natuur- en milieuorganisaties een aanpak specifiek gericht op windmolens en starten daarmee in 2013.
Doel: Maatregelen
4.2.8.b. Warmtevoorziening implementatie Ecolabelling en Ecodesign richtlijn.
06-09-2013
Beschrijving: Bezien of eisen kunnen worden gesteld en of deze gewenst zijn bij vervanging van de warmwatervoorziening in woningen.
Doel: Maatregelen
4.3.5. Vereenvoudigde vergunningverlening decentrale duurzame energieprojecten.
06-09-2013
Beschrijving: Daar waar de vergunningsaanvraag in de Omgevingswet uitsluitend betrekking heeft op de duurzame energie installatie is de aanvrager niet verplicht om een (hernieuwde) aanvraag te doen voor het gehele bedrijf.
Doel: Maatregelen
4.3.8. Energiecoöperaties onderzoeken wettelijke belemmeringen crowdfunding.
06-09-2013
Beschrijving: Gevonden belemmeringen worden door markt en overheid samen weggenomen, mits andere belangen zoals consumentenbescherming en mededingingsbepalingen zich daartegen niet verzetten.
Doel: Maatregelen
3.1.1.c. Extra locaties zoeken
01-12-2015
Beschrijving: Provincie en gemeenten kijken samen met Natuur- en Milieufederaties naar mogelijkheden voor nieuwe, kleine projecten.
Doel: Draagvlak
3.1.2.a. Inrichten breed gedragen Portaalwebsite Windenergie
01-12-2015
Beschrijving: Eind 2015 start de vernieuwde portaalwebsite Windenergie.nl op
Doel: Windenergie
3.1.1.d. EZ start onafhankelijke evaluatie RCR regeling
01-12-2015
Beschrijving: Doel hiervan is om de invulling van de betreffende amvb’s van de Omgevingswet te voeden (richting consultatie voorjaar 2016) en anderzijds ook om lessen op te halen voor de eerder genoemde op te stellen procesaanpak
Doel: Draagvlak
3.2.3. Kostenreductie van 40% via aanbesteden
06-09-2013
Beschrijving: Door middel van taakstellende aanbestedingen, wordt een kostendaling van 40% per MWh gerealiseerd over de periode 2014-2024
Doel: Windenergie
3.2.7. Het rijk wijst versneld windgebieden aan in de Structuurvisie Wind op zee.
06-09-2013
Beschrijving: Deze aanwijzing is inclusief de benodigde netverzwaring op zee en op land.
Doel: Windenergie
3.2.9. Deelname tender en kostenreductiepad
06-09-2013
Beschrijving: Meedoen van windparken met bestaande vergunningen aan de tenderprocedures - indien mogelijk binnen het taakstellende kostenreductiepad - om een voldoende snelle uitrol te realiseren.
Doel: Windenergie
3.2.10. Belangenafweging met ander ruimtegebruik
06-09-2013
Beschrijving: Evenwichtige belangenafweging ten opzichte van ander ruimtegebruik van de Noordzee bij het aanwijzen van locaties en voor het voorbereiden van vergunningverlening (incl. MER rapportages).
Doel: Windenergie
3.2.11. Ontwikkelen en implementeren van werkbare oplossingen.
06-09-2013
Beschrijving: Dit betreft o.a. (niet uitputtend): optimalisatie van vollasturen problematiek, regelgeving rondom projectuitvoering (o.a. heibeperkingen), ruimte bieden voor implementatie van innovaties, onderzoek naar flexibeler vergunningverlening en een gebalanceerd afwegingskader rondom ruimtebeslag voor meerdere functies op zee. ruimtelijke inpassing, vergunningen, netinpassing, draagvlak en specifieke knelpunten.
Doel: Windenergie
3.3.1. De stimulering biomassa kolencentrales begrensd tot 25 PJ
06-09-2013
Beschrijving: Deze stimulering zal zich beperken tot de nieuwe kolencentrales en de centrales die zijn gebouwd in de jaren 90. In overleg wordt nader uitgewerkt hoe de beperking tot 25 PJ biomassa, de wijze van de ondersteuning en het eventueel gebruiken van een tenderprocedure vorm kan worden gegeven in de SDE+.
Doel: Biomassa
3.5.1. Uitvoering verkenning borging doel 14%
06-09-2013
Beschrijving: Partijen betrokken bij dit akkoord starten een verkenning die tot doel heeft het halen van de 14% te borgen.
Doel: Borging
3.1.2.b. Verbeteren aanpak windprojecten
01-12-2015
Beschrijving: 1. Afsluiten intentieovereenkomst bij windprojecten Intentieovereenkomsten helpen om de voortgang in de windparkprocessen te houden. Deze actie is wel afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt. Bij een project in de voorfase is het noodzakelijk, bij een project in de vergunningsfase is het (waarschijnlijk) minder relevant. 2. Per project omgevingsmanagement organiseren. Daartoe extra capaciteit in proces inplannen. 3. Aanstellen gebiedscoördinatoren. Bij een aantal projecten waar draagvlakproblemen zijn, of zijn te verwachten, is het aanstellen van een gebiedscoördinator nodig/nuttig. 4. Ondersteunen van Initiatieven van onderop. 5. Lessen leren uit windprojecten voor draagvlak en versnelling. Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties willen samen met andere betrokken partijen een aantal projecten analyseren en hier lessen uit trekken, met name op het gebied van bestuurlijke aanpak, draagvlak, bewonersparticipatie en toepassing van de Gedragscode. 6. Provincies en gemeente stimuleren waar nodig energie coöperaties of andere lokale initiatiefnemers actief bij kennisvergaring en professionalisering. 7. Milieuorganisaties ondersteunen bevoegd gezag en initiatiefnemer bij draagvlakdiscussie op lokaal niveau. 8. Naleven gedragscode wind op land in de projecten. NWEA, Stichting Natuur & Milieu, de Verenigde natuur- en Milieufederaties en bevoegde gezagen stimuleren de naleving. 9. Ontwikkelfaciliteit lokale energiecoöperaties. Afronden besluitvorming over de ontwikkelfaciliteit voor lokale energiecoöperaties
Doel: Windenergie
13.3.3. Jaarlijkse Uitvoeringsagenda
06-09-2013
Beschrijving: Partijen komen overeen omin de SER-commissie maatregelen af te spreken voor een eventuele bijstelling om overeengekomen doelstellingen te behalen.
Doel: Borging
2.2.2.e. 9 PJ energiebesparing energieintensieve industrie
14-03-2017
Beschrijving: Per 1 januari 2018 wordt een wettelijke verplichting van kracht om de afgesproken energiebesparing van 9 PJ in de energieintensieve industrie te borgen. Tot 15 maart kan het bedrijfsleven een alternatieve maatregel voorstellen
Doel: Energiebesparing
1.6.2. Onderwijsvastgoed en maatschappelijk vastgoed
06-09-2013
Beschrijving: Energiebesparing in onderwijsvastgoed, later verbreed naar maatschappelijk vastgoed
1.4.2. Ontzorgen en energieprestatiegaranties.
06-09-2013
Beschrijving: Ontzorgen en energieprestatiegaranties.
Doel: Ontzorging
8.2.5. Ruimtelijk beleid
30-09-2013
Beschrijving: Partijen ondernemen acties om klimaatdoelen en verduurzaming van mobiliteit te verwekren in lokaal ruimtelijk beleid en de daarbij gehanteerde bereikbaarheidsindicator.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.2.1.a. Visie toekomst brandstoffenmix
30-09-2013
Beschrijving: Partijen ontwikkelen gezamenlijk uiterlijk in het voorjaar van 2014 een visie op de toekomstige brandstoffenmix met een standpunt en timing ten aanzien van biobrandstoffen, LNG en de rol van CO2-normstelling.
Doel: Effectiviteit en efficiency
3.1.7. Versnellingsaanpak wind op land 2018
13-02-2018
Beschrijving: Uitvoeren afspraken versnelling wind op land in de Uitvoeringsagenda 2018.
Doel: Hernieuwbare energie
13.2.1. Instellen SER commissie voor de borging van het Energieakkoord
06-09-2013
Beschrijving: Uitvoering en bijsturing voor een succesvolle energietransitie. Partijen hebben een adequate borging en een goede governanceafgesproken. Uitgangspunten zijn dat: - Partijen zelf verantwoordelijk voor uitvoering van aan hen toebedachte onderdelen; - Partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor uitvoeren en uitwerken akkoord, inclusief maatschappelijke betrokkenheid. - partijen borgen de doelstellingen. Partijen zullen in een SER-commissie met regelmaat de voortgang actualiseren en eventueel bijsturen met maatregelen om de overeengekomen doelstellingen te halen. Bij de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de lopende analyses en het strategisch onderzoek van PBL, ECN, CPB etc.
Doel: Borging
2.3.2.a Uitvoering programma Kas als Energiebron
10-02-2015
Beschrijving: Glastuinbouwsector en EZ voeren programma Kas als Energiebron in 2015 uit: • het versnellingsplan ‘het nieuwe telen’: invoering nieuw energiebesparend teeltconcept; • onderzoek naar doorontwikkeling nieuwe telen en innovatiedoorbraken ambities MJA; • versnellingsplan aardwarmte: kennisontwikkeling, professionalisering en financiering; • ‘Energiewinst in de regio’, samenwerken bio-energie, CO2-infrastructuur en restwarmte.
Doel: Reductie CO2 emissie, Energiebesparing
12.2.2. Investeringssubsidie duurzame energie ISDE
17-02-2016
Beschrijving: De ISDE geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
Doel: Hernieuwbare energie
1.3.1. Uitrol slimme meter
06-09-2013
Beschrijving: Benutten uitrol slimme meter voor voorlichting
8.3.8. Publieke laadinfra voor elektrische voertuigen
30-09-2013
Beschrijving: Uitrol publieke laadinfra voor elektrische voertuigen
Doel: Uitrolstrategie
1.1.2. Uitvoeren convenanten energiebesparing gebouwde omgeving
06-09-2013
Beschrijving: Het gaat om de uitvoering van afspraken in de koepelconvenant energiebesparing gebouwde omgeving: Energiebesparing in de bestaande bouw (Meer met Minder), Energiebesparing in de nieuwbouw (Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw) en Energiebesparing in de huursector (Huurconvenant).
Doel: Energiebesparing
1.6.1.b. Ontwikkelen repteerbare aanbestedingsaanpak
06-09-2013
Beschrijving: Rijk en gemeenten ontwikkelen een repeteerbare (aanbestedings)aanpak, die aangevuld kan worden met niet-maatschappelijk vastgoed en betrokkenheid van andere (private) partijen.
Doel: Energiebesparing
1.4.2.c. Energieprestatiegarantie.
06-09-2013
Beschrijving: De brancheorganisaties maken voor 1 juli 2014 afspraken met de consumentenorganisaties over een energieprestatiegarantie. Deze afspraken treden per die datum in werking. Het betreft in ieder geval een garantie op de te realiseren energieprestatie en een garantie op de kwaliteit van de energiebesparende maatregelen en duurzame energie.
Doel: Maatregelen
3.1.7.a. Opstellen uiterlijk 1 mei 2018 plan van aanpak Wind op Land 2018
13-02-2018
Beschrijving: • overzicht op projectniveau van knelpunten die de realisatie van 6000 MW in 2020 vertragen. • maatregelen benoemen om knelpunten weg te nemen, partijen die actie moeten ondernemen en planning.
Doel: Hernieuwbare energie
4.1.1.a. Uitvoering Green Deal 40% hernieuwbaar waterschappen in 2020
10-02-2015
Beschrijving: Verbreding van de Green Deal met de Unie van Waterschappen voor de realisatie van minstens 40% hernieuwbare energie (van het verbruik) door de sector in 2020 en een verkenning naar energieneutraliteit op langere termijn (m.n. door inzet van biogas, maar ook warmte, wind- en zonne-energie en waterkracht en energiebesparing). Agendering van de juridische aandachtspunten van het ‘ Berenschot rapport’ dat door de UvW t.b.v. de uitvoering van het Energieakkoord is opgesteld.
Doel: Hernieuwbare energie
8.2.2. Publiek-private marktvoorbereiding
30-09-2013
Beschrijving: Ontwikkelen van een publiek/privaat-programma dat het kader biedt om businescases en producten te ontwikkelen voor de transitie naar duurzame mobiliteit
Doel: Reductie CO2 emissie
8.2.3. Zero-emissie
30-09-2013
Beschrijving: Streven naar CO2-emissievrij rijden.
Doel: Reductie CO2 emissie
5.1.1.f. Voortzetten ontwikkeling en innovatie smart grids o.a. via TKI Urban Energy
17-02-2016
Beschrijving: Netbeheerders, Energiebedrijven en het Rijk werken verder aan de ontwikkeling en innovatie van smart grids, onder meer in de Topsector Energie. De TKI Urban Energy richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Het hernieuwde programma systeemintegratie brengt de impact van de toekomstige energievoorziening op de bestaande technologische, juridische, economische en institutionele systemen in beeld. Over de voortgang van dit programma wordt de Borgingscommissie medio 2016 geïnformeerd.
Doel: Netinpassing
12.2.1. Uitvoeren maatregelen duurzame warmte
17-02-2016
Beschrijving: Overzicht van maatregelen die worden ingezet voor duurzame warmte
Doel: Warmtehuishouding
8.1.2. Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport monitort de voortgang
10-02-2015
Beschrijving: Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport monitort de voortgang van de afspraken uit pijler 7 van het Energieakkoord. Er is een Regiegroep ingesteld die (zo nodig) wekelijks vergadert. De eerste maanden van 2015 zullen o.m. worden benut om trekkers van afspraken in de Regiegroep uit te nodigen om over de voortgang te praten, met het oog op de maximale operationalisatie.
Doel: Borging
9.2.2.m. Scholingsprojecten Topsector Energie
17-02-2016
Beschrijving: De Topsector Energie zal in 2016 de volgende activiteiten ondernemen: • In navolging van het Energierapport wordt een wedstrijd voor jongeren georganiseerd, om te komen met de energieoplossingen van de toekomst. De winnaar wordt in september bekend gemaakt. • De Topsector wil twee lectorenplatforms opzetten en gebruik maken van de mogelijkheden van het Regieorgaan SIA om kenniscirculatie met scholing te bevorderen. • Innovatielink en de topsector verkennen mogelijkheden voor het opzetten van ‘Energie-innovatielink’ (regionale leer-experimenteer omgevingen verbinden met bedrijven).
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
2.2.2.a Finaliseren concept raamwerk voor bedrijfsspecifieke afspraken voor energiebesparing
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie van EZ finaliseert samen met de betrokken brancheorganisaties en de groene coalitie in het eerste kwartaal van 2015 het concept raamwerk voor bedrijfsspecifieke afspraken voor energiebesparing die verder gaan dan de reguliere bedrijfsvoering en zich richten op concrete investeringsprojecten.
Doel: Energiebesparing
3.2.1.a. Besluit aanpak TKI wind op zee
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie EZ neemt begin 2015 een besluit over de door TKI WOZ voorgestelde aanpak voor innovatie& demonstratie van WOZ; In de vergadering van de Borgingscommissie van maart 2015 wordt de uitkomst gerapporteerd.
8.2.3.a. Nieuwe personenauto’s CO2-emissievrij in 2035
30-09-2013
Beschrijving: Via een ingroeimodel met tussendoelen zijn vanaf 2035 alle nieuw verkochte personenauto’s in staat om CO2-emissievrij te rijden; in 2050 geldt dit voor alle personenauto’s
Doel: Reductie CO2 emissie
2.1.3.g Rijk en gemeenten maken begin 2015 prestatieafspraken handhaving
10-02-2015
Beschrijving: I&M maakt vanaf begin 2015 prestatieafspraken met gemeenten over handhaving van de energiebesparingsverplichting in de WMB. Gemeenten borgen in 2015 een goede naleving van het activiteitenbesluit. Nieuwe afspraak aanvullend op 2.1.3.b
8.3.5. Mobiliteitsmanagement en brandstofbesparing
30-09-2013
Beschrijving: Mobiliteitsmanagement en brandstofbesparing
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.3. Koploperschap
30-09-2013
Beschrijving: Ontwikkelen nieuwe technologieën, starten van (proef)projecten en verrichten van onderzoek.
Doel: Reductie CO2 emissie
3.2.3.a. Plan van aanpak 40% kostenreductie
10-02-2015
Beschrijving: De Topsector Energie (TKI WOZ) ontwikkelt in het eerste kwartaal 2015 in overleg met experts uit het veld een plan van aanpak voor de 40% kostenreductie op basis van zoveel mogelijk objectieve informatie.
4.2.2.a. Vergroten aantal projecten met verlaagd tarief Energiebelasting
10-02-2015
Beschrijving: Organisaties als e-Decentraal, ODE en de DE-Koepel maken plannen van aanpak om het aantal projecten dat gebruik maakt van het verlaagde tarief in de energiebelasting te vergroten. In het voorjaar van 2015 vindt overleg tussen het Rijk en deze partijen plaats over het functioneren van de regeling. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de rentabiliteit van deze projecten en de mogelijkheden om deze te optimaliseren.
1.4.5. Financiering energiebesparing koopwoningen
06-09-2013
Beschrijving: Uitwerken hypotheekmogelijkheden en woninggebonden financiering
3.4.1.d. Uitwerken regionale energiestrategie (RES)
17-02-2016
Beschrijving: VNG coördineert met de gemeenten – en in samenwerking met IPO en Unie van Waterschappen –de verdere uitwerking van de regionale energiestrategie; de Borgingscommissie ontvangt de startrapportage daarvan voor 1 april.
Doel: Hernieuwbare energie
3.4.1.f. Innovatieprogramma monomestvergisting
17-02-2016
Beschrijving: Het Ministerie van EZ werkt met de agrarische sector(o.a. LTO, FrieslandCampina) aan het innovatieprogramma monomestvergisting.
Doel: Hernieuwbare energie
1.5.2. Uitwerken woonlastenbenadering bij beoordeling investeringsplannen
06-09-2013
Beschrijving: De beoordeling van investeringsmaatregelen en beleidsmaatregelen houdt hiermee rekening. Dit dient om energiearmoede bij lage inkomens te voorkomen en te bestrijden.
Doel: Energiebesparing
12.2.2.c. Uitvoering communicatieplan voor promotie ISDE-regeling
14-03-2017
Beschrijving: Opzetten en uitvoeren communicatieplan promotie ISDE regeling.
Doel: Hernieuwbare energie
2.1.1.a. Eerste tranche erkende maatregelenlijsten Activiteitenbesluit in zomer 2015
10-02-2015
Beschrijving: verankering van de erkende maatregelenlijsten in het Activiteitenbesluit. Na de zomer 2015 treedt de eerste tranche (opgesteld voor zeven sectoren) met de bijbehorende nieuwe regelgeving in werking. Andere sectoren volgen daarna.
8.3.7. Efficiëntie logistiek en uniforme meetmethode
30-09-2013
Beschrijving: Efficiëntie logistiek en uniforme meetmethode
Doel: Efficiency
11.2.1.e. Voortzetten ondersteuning energietransitie door banken
17-05-2018
Beschrijving: Banken zetten hun eigen activiteiten voort ter ondersteuning van de energietransitie, zoals het (zoveel mogelijk) standaardiseren van het kredietproces voor zon-PV-projecten en het vergroten van de financieringsmogelijkheden voor duurzame energie en energiebesparing, bijvoorbeeld via de herziene Regeling Groenprojecten en Green bonds (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten).
Doel: Financiering
11.2.1.d. Ambities Klimaatstatement Banken waarmaken
17-02-2016
Beschrijving: De NVB en de banken die hebben getekend zetten zich – samen en afzonderlijk – in om de ambities in het Klimaatstatement Banken waar te maken. Hiervoor zal in 2016 ook samenwerking worden gezocht met partijen in het Energieakkoord.
Doel: Financiering
6.1.1.c. Afstemmingoverleg lobby ETS
10-02-2015
Beschrijving: In een afstemmingsoverleg bespreken Rijk, VNO en milieuorganisaties welke consequenties besluitvorming in de Europese Raad heeft voor de gezamenlijke lobby voor versterking van het ETS.
3.4.1.b. Maatregelen uitwerken voor doorrekening NEV 2015
10-02-2015
Beschrijving: Partijen werken samen domeincoördinatoren en planbureaus voor 1 mei 2015 maatregelen uit voor doorrekening in de NEV 2015
8.3.6. CO2-neutraal Openbaar Vervoer en schone tweewielers
30-09-2013
Beschrijving: CO2-neutraal Openbaar Vervoer en groei vervoersaandeel schone tweewielers
Doel: Reductie CO2 emissie
9.2.2.i. Inzicht in ontwikkeling en cijfers werkgelegenheid medio 2016
17-02-2016
Beschrijving: De Taakgroep werkgelegenheid (staf BEA, FNV, VNO-NCW, ECN) heeft in 2016 tot doel om: • door te gaan met cijfers over de werkgelegenheidsontwikkeling en illustratieve casuïstiek te verzamelen; • werkgelegenheidscijfers medio 2016 inzichtelijk te maken over de gehele breedte van de domeinen van het Energieakkoord. Dit veronderstelt wel samenwerking en input vanuit de overige domeinen, met name gebouwde omgeving en hernieuwbare energieopwekking.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
3.4.1.i. Uitvoering Green deal ultradiepe geothermie
13-02-2018
Beschrijving: Het Rijk, EBN, TNO en zeven consortia voeren de Green Deal Ultradiepe Geothermie van heeft op 19 juni 2017 uit. Het doel van deze Green Deal is om drie projecten met ultradiepe geothermie te realiseren, elk met een omvang van ongeveer 1 PJ. Deze projecten winnen op een diepte van meer dan 4 km warmte met een temperatuur van ver boven de 100 graden Celsius, hoofdzakelijk ten behoeve van warmtevoorziening in de procesindustrie. De eerste stap in de uitwerking van deze Green Deal is het in kaart brengen van de ondergrond
Doel: Hernieuwbare energie
3.4.1.e. Onderzoek instrumentarium voor routekaart Geothermie
17-02-2016
Beschrijving: Het ministerie van EZ voert een onderzoek naar de effectiviteit van het instrumentarium voor de ondersteuning van geothermie uit. Het resultaat wordt gebruikt bij de uitrol van de routekaart Geothermie
Doel: Hernieuwbare energie
3.4.1.g. Oprichten Kernteam Overige hernieuwbare energie
17-02-2016
Beschrijving: Instellen Kernteam Overige hernieuwbare energie opgericht als voorportaal voor het BO Energie van IPO, UvW, VNG en ministerie EZ)
Doel: Hernieuwbare energie
9.2.2.k. Meer inzicht in kwaliteitnieuwe werkgelegenheid en gerelateerde opleidingsbehoefte
17-02-2016
Beschrijving: Er is meer inzicht nodig in de kwaliteit van de nieuwe werkgelegenheid en de daaraan gerelateerde opleidingsbehoefte die ten gevolge van het Energieakkoord ontstaat: • De topsector Energie/HCA laat een onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in gevraagde functies en benodigde kwalificaties. • Een aantal icoonprojecten wordt op kwantiteit en kwaliteit van werkgelegenheid nader beschreven. • Nader onderzoek wordt uitgevoerd naar kwaliteit van arbeid: de type banen, personeel en aard van de dienstverbanden. In Q1 wordt onderzoek gedefinieerd en financiering geregeld. Uitvoering start in Q2, zodat resultaten in Q3 beschikbaar komen.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
13.2.4. Voorbereiden besluiten artikel 4.2.5 tbv 14% doel
17-02-2016
Beschrijving: Indien de analyse van ECN uitwijst dat de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 onvoldoende zeker is, zullen partijen besluiten voorbereiden over de gerichte inzet van de middelen zoals bedoeld in artikel 4.2.5 van het Energieakkoord.
Doel: Borging
3.4.1.h. Pilotprojecten ontsluiting Rijksgronden voor opwekking hernieuwbare energie
13-02-2018
Beschrijving: Het betreft zes á zeven pilotprojecten met zonne-energie met een gemiddeld vermogen van 80 tot 100 MW per project. Deze projecten worden voor 2020 gerealiseerd. Op basis van de ervaringen met deze projecten vindt nadere besluitvorming plaats over de wijze waarop het areaal in bezit van het Rijk zal worden ingezet voor de klimaat- en energietransitie
Doel: Hernieuwbare energie
1.6.2.e Uitvoeren de Green Deal verduurzaming scholen
10-02-2015
Beschrijving: Schoolbesturen, gemeenten en het Rijk voeren de Green Deal verduurzaming scholen uit.
Doel: Energiebesparing
1.3.5.e. Bouwgarant brengt voor 1 april 2015 een EPG op de markt
10-02-2015
Beschrijving: Uneto-VNI, Bouwend Nederland en FME werken met diverse partijen aan de ontwikkeling van een energieprestatiegarantie (EPG). Bouwgarant brengt voor 1 april 2015 een EPG op de markt.
Doel: Energiebesparing
7.1.2.b. Maatregelen voor medewerkers die 1 juli 2017 baan verliezen
17-02-2016
Beschrijving: Sociale partners op decentraal niveau treffen maatregelen voor medewerkers die als gevolg van sluiting van de kolencentrales per 1 juli 2017 hun baan verliezen.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
8.2.1.f. Oordeel over wenselijkheid en noodzakelijkheid aanvullende maatregelen
10-02-2015
Beschrijving: Uitvoeringsoverleg beoordeelt, o.b.v inzichten in het doelbereik in 2020 en 2030 uit de NEV 2015, de wenselijkheid en noodzakelijkheid van aanvullende maatregelen. Dit gebeurt mede ter voorbereiding op de evaluatie van het Energieakkoord in 2016. Voorlopige PBL-ramingen wijzen op een doelbereik van 8 à 16 PJ energiebesparing in 2020; exclusief de doorrekening van het overgrote deel van de mobiliteitsafspraken in het Energieakkoord , waaronder het actieplan Duurzame Brandstofmix.
8.2.1.g. Opstellen voortrollende agenda langjarige proces
10-02-2015
Beschrijving: Uitvoeringsoverleg stelt een voortrollende agenda op, die past bij het langjarige proces dat is ingezet. Voltooide (of beëindigde) acties worden van de agenda afgevoerd en nieuwe acties voortkomend uit de actieagenda Duurzame Brandstofmix worden toegevoegd.
8.2.1.d. Uitvoeringsoverleg vervolg concrete acties actieagenda
10-02-2015
Beschrijving: Uitvoeringsoverleg vervolgbespreking over de concrete actie uit de actieagenda: - maatregelen die niet controversieel zijn en snel en zonder veranderende wet- en regelgeving of (nieuwe) financiële rijksbijdragen uitvoerbaar zijn; -overige maatregelen die op instemming van de leden van het uitvoeringsoverleg kunnen rekenen - procesafspraken over andersoortige maatregelen die onvoldoende zijn uitgewerkt of die nog niet op instemming van de leden kunnen rekenen 4. Voor 1 mei rekent het kennisconsortium de effecten door op doelbereik 2020 en 2030 van de maatregelen uit de actieagenda Duurzame Brandstoffenmix voor zover die zijn overgenomen in de actieagenda van het Uitvoeringsoverleg.
Doel: Borging
8.2.1.c. Effectberekeningen maatregelpakketten actieagenda Duurzame brandstofmix
10-02-2015
Beschrijving: Eind januari 2015 levert het kennisconsortium effectberekeningen van mogelijke maatregelpakketten uit de actieagenda Duurzame brandstofmix.
8.2.1.e. Maximale operationalisering van de overige sectorafspraken
10-02-2015
Beschrijving: Uitvoeringsoverleg zet zich in voor een maximale operationalisering van de overige sectorafspraken uit het Energieakkoord voor 1 mei 2015, zodat zoveel mogelijk afspraken in de NEV 2015 kunnen worden doorgerekend. Hierbij is ook aandacht voor de economische effecten (investeringen, werkgelegenheid).
12.2.2.d Optimalisering categorieën en subsidiebedragen binnen ISDE regeling
14-03-2017
Beschrijving: Optimalisering categorieën en subsidiebedragen binnen ISDE regeling
Doel: Hernieuwbare energie
1.5.2.b. Wijziging Bouwbesluit 2012 label C-verplichting kantoren
14-03-2017
Beschrijving: De wijziging van het Bouwbesluit 2012 die nodig is voor de label C-verplichting voor kantoren wordt door ministerie BZK in de eerste helft van 2017 in procedure gebracht.
12.2.2.e. ISDE budget 2018 van 100 miljoen Euro
13-02-2018
Beschrijving: De Investeringssubsidie Stimulering Duurzame Energie (ISDE-regeling), waar particuliere en zakelijke gebruikers gebruik van kunnen maken voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels, wordt in 2018 voortgezet met een budget van 100 miljoen euro. Overheid en bedrijfsleven vestigen de aandacht op de voordelen van kleinschalige warmteopties in de gebouwde omgeving, onder meer met de campagne “Energie besparen doe je nu”.
Doel: Energie-efficiëntie
11.2.1.a. Ontwerp optimale financieringsarrangementen energiebesparing gebouwde omgeving
17-02-2016
Beschrijving: De NLII is betrokken bij het ontwerp van optimale financieringsarrangementen voor energiebesparing gebouwde omgeving en vastgoed en zorgt daarbij voor afstemming met de inzet van de EIB (Junckerfonds).
Doel: Financiering
1.5.5. Lokale samenwerking verduurzamen sociale huurvoorraad
06-09-2013
Beschrijving: De verduurzaming van de sociale huurwoningvoorraad wordt bevorderd door de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties op lokaal niveau te versterken.
Doel: Energiebesparing
1.7.1.c. Toezicht op prestatieafspraken gemeenten handhaving energiebesparingsverplichting WMB
17-02-2016
Beschrijving: Het ministerie van I&M ziet toe op de naleving van prestatieafspraken met gemeenten over handhaving van de energiebesparingsverplichting in de WMB. Gemeenten bevorderen een goede naleving van het activiteitenbesluit.
Doel: Handhaving
13.2.3. Evaluatie en toetsingscriteria voor 2016
06-09-2013
Beschrijving: In 2016 vindt een belangrijke evaluatie van het akkoord plaats, waarbij de voortgang van het akkoord wordt beoordeeld en over het vervolg wordt besloten met het oog op het bereiken van de in het akkoord overeengekomen doelstellingen voor 2020 en 2030, inclusief het verkennen van aanvullende maatregelen waar nodig en wenselijk.
Doel: Borging
1.3.6. Nationale aanpak vervangen oude apparatuur.
06-09-2013
Beschrijving: Nationale aanpak vervangen oude apparatuur.
Doel: Maatregelen
9.2.2.f. Voortgang scholingspilots olv Buildup Skills in beeld
10-02-2015
Beschrijving: Taakgroep brengt de voortgang van de scholingspilots olv Buildup Skills in beeld
1.5.2.a. Prestatieafspraken gemeenten en corporaties gemiddeld Label B
17-02-2016
Beschrijving: VNG, Woonbond en Aedes bevorderen dat gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties ambitieuze prestatieafspraken maken ten aanzien van verduurzaming. Ambitie is de marsroute naar realisatie van gemiddeld label B in 2020 te concretiseren, de voortgang in een regulier overleg te volgen en waar nodig bij te sturen.
Doel: Energiebesparing
1.3.1.e. Aanbod gebruiksvriendelijke applicatie slimme meter eigenaar-bewoners
17-02-2016
Beschrijving: Netbeheerders nemen het initiatief om samen met de partners in het convenant voor uitrol van de slimme meter te borgen dat eigenaar-bewoners tegen beperkte kosten een gebruiksvriendelijke applicatie wordt aangeboden die feedback geeft op het eigen energiegebruik.
Doel: Energiebesparing
2.5.1.d. Rapportage warmteplannen provincies voor 1 maart 2016
17-02-2016
Beschrijving: IPO en provincies ontwikkelen provinciale warmteplannen. De Borgingscommissie ontvangt de rapportage daarover voor 1 april 2016.
Doel: Energie-efficiëntie
1.3.6.b. Recyclen van oude apparaten volgens geldende regels
06-09-2013
Beschrijving: Bij het vervangen van apparaten worden oude exemplaren volgens de geldende regels gerecycled.
4.2.3.b. Inrichten kwaliteit- en certificeringsysteem aanbieders lokale energie
17-02-2016
Beschrijving: De duurzame energiesector geeft invulling aan de inrichting van een kwaliteit- en certificeringsysteem voor aanbieders van lokale energie.
Doel: Hernieuwbare energie
1.5.1.c. Visie aanpak besparingsdoelstellingen woningvoorraad
06-09-2013
Beschrijving: Niet groene labels (D t/m G) in beginsel ongewenst in 2020.
Doel: Energiebesparing
3.2.7.b. Wetsvoorstel ‘tijdige realisatie doelen Energieakkoord’ op 1 april 2016 in werking
17-02-2016
Beschrijving: Het Rijk heeft het wetsvoorstel ‘tijdige realisatie doelen Energieakkoord’ bij het parlement ingediend en streeft naar inwerkingtreding op 1 april.
Doel: Hernieuwbare energie
5.2.1.e Uitwerken Innovatieagenda met buurlanden eerste helft 2015
10-02-2015
Beschrijving: Netbeheerders, Energiebedrijven en het Rijk werken de Innovatieagenda met buurlanden in de eerste helft van 2015 verder uit, met als onderdelen: • Aandacht voor samenwerking in het pentalateraal energieforum voor betere marktintegratie en leveringszekerheidsvraagstukken. • De start van de nieuwe ”flow based”-marktkoppelingsmethode per 31 maart 2015 in de pentalaterale regio (Frankrijk, Duitsland, België Luxemburg, Nederland) op het terrein van marktintegratie. Kern daarvan is dat elektriciteitsstromen op efficiëntere wijze verdeeld kunnen worden over het netwerk, doordat de beschikbare (grensoverschrijdende) capaciteit binnen de gehele regio wordt meegewogen bij de planning van elektriciteitsstromen. Dit zou een zeer belangrijke stap zijn binnen het marktintegratieproces • De gezamenlijke TSO-analyse van de regionale leveringszekerheid en beschikbare productiecapaciteit legt de basis voor de verdere ontwikkeling van een regionale benadering van leveringszekerheid. De inzet van Nederland is om de gebruikte methodologie voor deze analyse in 2015 (naar verwachting Q2/Q3 2015) verder te verfijnen, zodat bij een volgende analyse ook rekening wordt gehouden met de bijdrage die de vraagzijde kan leveren aan het oplossen van leveringszekerheidvraagstukken.
1.1.1. Alle nieuwe gebouwen in 2020 bijna energieneutraal
06-09-2013
Beschrijving: Tot en met 2016 werkt het Rijk, in overleg met de relevante stakeholders, de maatregelen nader uit die invulling moeten geven aan de 2030 ambitie. Bij de nadere uitwerking wordt gelet op haalbaarheid, kosteneffectiviteit en betaalbaarheid voor burgers en bedrijven. Het betreft doelstellingen uit de Europese energie-efficiëntie richtlijn (EED), de herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) en de richtlijn Ecodesign.
Doel: Energiebesparing
9.2.2.l. convenant internationaal maatschappelijk ondernemen energieproductieketens
17-02-2016
Beschrijving: De energiesector werkt actief mee aan workshops om te komen tot een convenant gericht op internationaal maatschappelijk ondernemen in de belangrijkste energieproductieketens. Sectoren laten zich hierbij leiden door hierover in het Energieakkoord en de SER-commissie IMVO gemaakte afspraken. De duurzame energiesector (met name de windenergiebranche) werkt aan een traject voor IMVO in de eigen keten.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
9.2.2.j. Voortgang scholingspilots Buildup Skills
17-02-2016
Beschrijving: De Taakgroep brengt de voortgang van de scholingspilots in beeld onder leiding van Buildup Skills, dat hiervoor samenwerkt met de vanuit het regionaal investeringsfonds MBO gestarte PPS-projecten. Als hulpmiddel voor het versnellen van de vraag naar bijscholing werkt Buildup Skills aan een app voor werknemers. Deze komt begint Q3 beschikbaar en wordt in Q4 (2016) en de eerste helft van 2017 verder ingevuld.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
5.1.2.a. TenneT continueert werkzaamheden voorbereiding en realisatie net op zee
17-02-2016
Beschrijving: TenneT continueert de werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding en realisatie van het net op zee. Voor het windpark Borssele zijn de vergunningen aangevraagd voor het voorkeursalternatief van het platform op zee naar het station op land. Vergunningverlening wordt verwacht in 2016. De aanbesteding van de HVAC apparatuur op het platform is afgerond en is voor de platforms en kabels van Borssele begonnen op 1 februari 2016. Na afronding van het wetgevingsproces met regels voor het Net op zee kan de formele aanwijzing van TenneT als netbeheerder op zee volgen en zal TenneT een offshore Kwaliteits- en Capaciteitsdocument publiceren. Ook kunnen dan de definitieve modelovereenkomsten voor aangeslotenen op zee gepubliceerd worden en zal TenneT de voorbereiding van "offshore codes" (technische voorwaarden) opstarten. Deze stappen brengen TenneT bij de investeringsbeslissing voor Borssele Alpha in oktober 2016. Het project Hollandse Kust is inmiddels gestart met de uitvoering van het MER als onderdeel van de Rijkscoördinatieregeling. De concept Nota Reikwijdte en Detail is in januari gepubliceerd. Dit moet in 2016 leiden tot de keuze voor een voorkeursalternatief (VKA) voor Hollandse Kust. Tot slot zal in 2016 nadere invulling worden gegeven aan de samenwerking met Rijkswaterstaat t.a.v. gedeelde informatievoorzieningen op het platform (radars, sensoren e.d. voor diverse doelgroepen); met het oog op maatschappelijk efficiënte informatie ontsluiting.
Doel: Hernieuwbare energie
2.1.3.i. Intensievering handhaving met erkende maatregelenlijsten, EPK en uitbreiding toezichthouder
17-02-2016
Beschrijving: Het ministerie van I&M, provincies, gemeenten en RUD’s intensiveren de handhaving Wet milieubeheer met behulp van erkende maatregelenlijsten, EPK en een tijdelijke uitbreiding van het aantal toezichthouders: a) In 2016 worden (vrijwel) alle resterende significante sectoren van een erkende maatregelenlijst voorzien. b) Er komt tijdelijk meer capaciteit in het lokale toezicht. Zowel in 2016 als 2017 komen voor lokale toezichthouders 20 fte ter beschikking. De financiering hiervan wordt op korte termijn geregeld. c) De Energie Prestatie Keuring (EPK) wordt op basis van een implementatieplan (waar en hoe uitrollen) in 2016 zo snel mogelijk ingevoerd, zodat bedrijven die daaraan willen meewerken er gebruik van kunnen maken. Bedrijven met een EPK komen in een voor bevoegd gezag toegankelijk register. De EPK kent goede waarborgen in relatie tot de voor de Wet milieubeheer verplichte energiebesparing. d) Vanuit het toezicht wordt prioriteit gegeven aan vooral de grootste energiegebruikers (is vaak vastgoed) en aan bedrijven en instellingen die zich niet in het EPK register inschrijven (waarmee bedrijven fors gestimuleerd worden de EPK te gebruiken). e) Branches en bevoegde gezagen communiceren actief en positief naar hun achterban respectievelijk de bedrijven in hun regio over het gebruik van de erkende maatregellijsten en de EPK.
Doel: Energiebesparing
1.7.1.a. Versterken handhaving wet Milieubeheer
10-02-2015
Beschrijving: Het Rijk, provincies, gemeenten en RUD’s versterken de handhaving Wet Milieubeheer met behulp van erkende maatregelenlijsten, EPK-pilots en intensivering van de handhaving op energiebesparing (via een combinatie van stimuleren en handhaven).
Doel: Energiebesparing
1.4.2.f. Concrete aanpak bevordering programmatische samenwerking in regionale allianties
17-02-2016
Beschrijving: VNG, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, het ministerie BZK, de natuur- en milieufederaties ontwikkelen met andere relevante organisaties in de daartoe opgerichte Stuurgroep een concrete aanpak ter bevordering van programmatische samenwerking in regionale allianties. Conform het advies van de Regiegroep Energiebesparing Koop worden de volgende instrumenten ontwikkeld: a) Regionale potentiekaarten VNG heeft initiatief genomen voor toetsing van haalbaarheid en meerwaarde van ‘potentiekaarten’. VNG, Bouwend NL zorgen voor doorontwikkeling het instrument en landelijke uitrol. b) Profilering duurzame aanbieders Doel is te komen tot een gezamenlijke regeling voor sector-overheid-klant. Brancheorganisaties van uitvoerende bedrijven werken het profiel ‘Duurzame Aanbieder’ concreet uit naar diensten en producten die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het consumentenbelang moet een centrale rol spelen om tot een vertrouwenwekkende profilering te komen. c) Uitrol van de energieprestatiegarantie Stroomversnelling en Stichting BouwGarant hebben beide een (landelijke) energieprestatiegarantieregeling ontwikkeld. Deze twee landelijke garantieproducten zullen vóór 1 juli 2016 breed in de markt beschikbaar zijn. UNETO-VNI, FME en Bouwend Nederland nemen het initiatief om een energielabelstapgarantie te ontwikkelen die mede gebaseerd zal zijn op reeds bestaande regelingen met zekerheden en garanties voor eigenaar-bewoners. d) Ontwikkelen van product-markt combinaties Een samenhangend aanbod van maatregelen wordt ontwikkeld voor consumenten die stapsgewijs in de loop van jaren hun energielabel verbeteren. Aanbevolen wordt dat Bouwend Nederland en UNETO-VNI het voortouw nemen om, in samenwerking met leveranciers, netwerkbeheerders, energieleveranciers en consumentenorganisaties, de komende maanden een portfolio te (laten) ontwikkelen dat goed aansluit bij de behoeften en wensen van de woningeigenaren en waarmee de regionale samenwerkingsverbanden aan de slag kunnen. e) De Stuurgroep organiseert een effectieve ondersteuning van regionale allianties • in aansluiting op de intensivering van het ondersteuningsprogramma door VNG • gericht op versnellen van de vorming van regionale allianties • gericht op versterking van de effectiviteit van regionale samenwerking • met uitdragen en uitwisselen van leerervaringen en succesvoorbeelden tussen regio’s.
Doel: Energiebesparing
3.4.1.a. Actieplan overig hernieuwbaar
10-02-2015
Beschrijving: De Taskforce Overige Hernieuwbare Energie heeft eind 2014 gerapporteerd. Voor 1 april 2015 leggen de domeincoördinatoren Overige Hernieuwbare Energie en Warmte een actieplan ter goedkeuring voor aan de Borgingscommissie, waarin een toedeling is gemaakt van de voorgestelde niet-financiële maatregelen aan partijen om te worden uitgewerkt en uitgevoerd. Dit actieplan wordt in samenhang uitgewerkt met de uitvoeringsagenda van de Warmtevisie van het kabinet.
3.4.1.c. Additionele suggesties rapport Taskforce OHE doorrekenen
10-02-2015
Beschrijving: In aanvulling op het doorrekenbaar maken van de maatregelen uit het actieplan voor de NEV 2015 zullen de domeincoördinatoren de additionele suggesties in de het rapport van de Taskforce Overig hernieuwbare Energie laten doorrekenen door de planbureaus op de potentiële effecten.
2.5.1.h. Regionale warmteplannen
03-03-2017
Beschrijving: Verdere uitwerking afwegingskader voor uitvoering transitie van gas naar collectieve warmte en elektrificatie.
Doel: Energiebesparing
2.1.3.j. Start uitrol EPK
14-03-2017
Beschrijving: Start programma Uitrol Energie Prestatie Keuring (EPK) voor doorontwikkeling en uitrol van de EPK door Rijk, VNG/bevoegd gezag en marktpartijen.
11.2.1.b. Ontwerpen financieringsarrangement particuliere woningbouw
17-02-2016
Beschrijving: BZK schakelt NLII in bij het ontwerpen van het financieringsarrangement voor de particuliere woningbouw (€100 mln. uit Belastingplan 2016).
Doel: Financiering
11.2.1.c. Expertisecentrum en NVB ondersteunen offensief lokale energie ondersteunen
17-02-2016
Beschrijving: De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zal samen met de partners in het Expertisecentrum het offensief lokale energie ondersteunen, onder andere door publicatie van een brochure voor projectontwikkelaars met informatie over de voorwaarden voor bancaire financiering van decentrale energieprojecten. Het Expertisecentrum zal tevens een rapport publiceren over knelpunten in de financiering van warmteprojecten.
Doel: Financiering
4.1.1.b. Waterschappen rapporteren over de realisatie van minstens 40% hernieuwbare energie
17-02-2016
Beschrijving: Rapportage over de opbrengst van de in 2015 gestarte verbreding van de Green Deal met de Unie van Waterschappen voor de realisatie van minstens 40% hernieuwbare energie (van het verbruik) door de sector in 2020 en een verkenning naar energieneutraliteit op langere termijn (met name door inzet van biogas, maar ook warmte, wind- en zonne-energie en waterkracht en energiebesparing).
Doel: Hernieuwbare energie
12.2.1.a. Warmtewet begin 2017 naar Tweede Kamer
17-02-2016
Beschrijving: De nieuwe Warmtewet wordt eind 2016/begin 2017 door de minister van EZ aangeboden aan het parlement.
Doel: Energie-efficiëntie
13.1.2. Doorrekenen intensiveringspakket 2016
17-02-2016
Beschrijving: ECN analyseert het effect van de nog niet doorgerekende maatregelen van het intensiveringspakket.
Doel: Borging
8.1.2.d. Doorrekenbaar maken van afspraken
17-02-2016
Beschrijving: Doorrekenbaar maken van nog onvoldoende doorrekenbare afspraken. De Regiegroep UMT loopt maatregelen na en spreekt trekkers aan.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.1.2.c. Vlottrekken afspraken met vertraging
17-02-2016
Beschrijving: Vlottrekken van afspraken die bij de uitvoering vertraging hebben. De Regiegroep UMT voert hierover gesprekken met met trekkers.
Doel: Reductie CO2 emissie
2.1.3.k. Aanpassen Activiteitenbesluit energiebesparingsmaatregelen
13-02-2018
Beschrijving: In het Activiteitenbesluit wordt een informatieplicht geïntroduceerd: bedrijven worden verplicht informatie te verstrekken aan het bevoegd gezag welke voor hen van toepassing zijnde erkende maatregelen zij hebben genomen. Naar schatting gaat de informatieplicht gelden voor ca. 100.000 bedrijven. Een bedrijf mag ook kiezen voor een soortgelijke maatregel. Die keus moet het bedrijf op eenvoudige wijze motiveren. Er geldt een sanctie voor bedrijven die niet of niet tijdig aan de informatieplicht voldoen. De systematiek voor het berekenen van de 5 jaar terugverdientijd wordt verhelderd
Doel: Energiebesparing, Handhaving
3.7.1.d. Onderzoek onrendabele top ondiepe warmte-koude opslag
13-02-2018
Beschrijving: Aan de versnellingstafels, die het Rijk in samenwerking met de betrokken sectoren heeft ingesteld, wordt onderzocht of er voor ondiepe warmte-koude opslag een onrendabele top is waarvoor stimulering noodzakelijk is.
Doel: Hernieuwbare energie
3.7.1.c. SDE+-budget toereikend om de doelen 2020 en 2023 te halen
13-02-2018
Beschrijving: Op 6 december 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aangekondigd dat in 2018 in principe opnieuw 12 miljard euro beschikbaar zal zijn in de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). In de SDE+ voor 2018 is een aantal verbeteringen doorgevoerd voor de kostenefficiënte stimulering van hernieuwbare energieproductie, onder andere op het terrein van hernieuwbare warmteprojecten en biogas. In het voorjaar wordt de eerste SDE+-tender van 2018 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden waar nodig correcties aangebracht in de tweede SE+-tender van 2018.
Doel: Hernieuwbare energie
3.1.7.e. Volgen en sturen voortgang plan van aanpak
13-02-2018
Beschrijving: • het kernteam rapporteert elk kwartaal de voortgang aan de voorzitter van de Borgingscommissie. • de voorzitter van de Borgingscommissie, met de betrokken partijen in de Borgingscommissie, intervenieert en escaleert besluitvorming waar nodig naar een hoger niveau.
Doel: Hernieuwbare energie
3.1.7.d. Hoogste prioriteit oplossen belemmeringen door rijksbeleid
13-02-2018
Beschrijving: EZK geeft de hoogste prioriteit aan versnelling van projecten die worden belemmerd door knelpunten die samenhangen met landelijk beleid.
Doel: Hernieuwbare energie
3.1.7.c. Hoogste prioriteit oplossen belemmeringen door provinciaal beleid
13-02-2018
Beschrijving: Provincies elimineren met hoogste prioriteit van belemmeringen die voortkomen uit provinciaal beleid zonder wettelijke basis die de realisatie van projecten vertragen.
Doel: Hernieuwbare energie
3.1.7.b. Gesprekken met provincies die achterlopen bij doelstelling
13-02-2018
Beschrijving: EZK spreekt met provincies die achterblijven bij hun doelstelling
Doel: Hernieuwbare energie
9.2.2.n. Kennis delen veranderingen werkgelegenheid en versterken scholing
03-03-2017
Beschrijving: Delen van kennis over veranderingen van werkgelegenheid in diverse branches en versterken van de aandacht voor scholing.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
1.5.3.b. Invoering woonlastenbenadering particuliere verhuurders
17-02-2016
Beschrijving: Vastgoed belang besluit op basis van onderzoek en in overleg met Woonbond en Aedes over invoering van een woonlastenbenadering voor particuliere verhuurders.
Doel: Energiebesparing
1.3.5.b. Balans specificaties voor de bouw.
06-09-2013
Beschrijving: In overleg met de markt worden nog nadere afspraken gemaakt om daarmee ook een betere balans te bereiken tussen gebouwgebonden en gebiedsgebonden specificaties voor de bestaande bouw.
Doel: Maatregelen
1.4.1.c. Fondsvergroting via European Energy Efficiency Fund.
06-09-2013
Beschrijving: Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden tot fondsvergroting vanuit EU-middelen.
Doel: Ontzorging
1.4.1.b. Ontzorgen van de uitvoering energiebesparing.
06-09-2013
Beschrijving: Faciliteiten bovenop het revolverend fonds waaronder volledige ontzorging in de vorm van one-stop-shop zullen extra energiebesparing en werkgelegenheid opleveren.
Doel: Ontzorging
1.4.3.b. Voldoende capaciteit facilitators opzetten energieloketten
06-09-2013
Beschrijving: Met ingang van 2014 wordt op regionaal niveau capaciteit vrijgemaakt voor facilitators. Een van de hoofdtaken van deze facilitators is de opzet van energieloketten.
Doel: Maatregelen
1.4.2.a. Uitwerking totaalpakket integrale aanpak (ontzorging).
06-09-2013
Beschrijving: Uitwerking totaalpakket integrale aanpak (ontzorging) vindt plaats in het vervolg van 2013 door Bouwend Nederland, Uneto-VNI, FME-CWM, Nederland ICT, NVTB (Nederlands Verbond Toelevering Bouw), VHG, DE-Koepel en de VNG in samenwerking met consumentenorganisaties en natuur- en milieuorganisaties. De uitwerking maakt gebruik van de ervaring uit de proeftuin van de Green Deal Overijssel 2.0 en de kennis en ervaring van het Blok-voor-Blok-kennis en leertraject.
Doel: Ontzorging
2.2.2.d. Afspraken financiering op basis advies van Wakeren
17-02-2016
Beschrijving: Over financiering komen het ministerie van EZ en VNO-NCW tot overeenstemming, op basis van het advies van Van Wakeren.
Doel: Financiering
8.1.1. Beleidsmaatregelen voor korte en lange termijn
30-09-2013
Beschrijving: Het rijk neemt het voortouw nemen om beleidsmaatregelen op te stellen en werkt samen met betrokken organisaties. Het pakket is voorwaarde voor de doelstellingen 2030 en een geloofwaardige stap op weg naar doelen voor 2050.
Doel: Reductie CO2 emissie
1.5.1.b. 80% van het bezit van leden van Vastgoed Belang heeft in 2020 op label C of beter
06-09-2013
Beschrijving: conform artikel b van het convenant
Doel: Energiebesparing
2.2.4.e Besluit aanpassing of ontwikkeling financieringsinstrumentarium op basis uitkomsten onderzoe
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie van EZ heeft een onderzoek laten uitvoeren naar financieringsinstrumentarium voor industriële energiebesparing dat begin 2015 wordt afgerond. Op basis hiervan wordt besloten over eventuele aanpassing van bestaand of ontwikkeling van nieuw instrumentarium
Doel: Energiebesparing
1.5.1.e. Acties versnellen tempo van energiebesparing huursector
14-03-2017
Beschrijving: Acties versnellen tempo van energiebesparing huursector door onder andere: o De minister van BZK stuurt in april een brief aan de Tweede Kamer waarin het traject om te komen tot een versnelling wordt geschetst. o Realisatie van convenant gebouwde omgeving voor 1 mei tussen marktpartijen, netbeheerders en de overheid. o Ministerie BZK heeft met VNG, Woonbond en Aedes afgesproken om te komen tot ambitieuze prestatieafspraken ten aanzien van verduurzaming in de sociale huursector. In de Staat van de Volkshuisvesting (voorjaar 2017) wordt over de lokale prestatieafspraken gerapporteerd. De monitoring wordt uitgebreid.
Doel: Energiebesparing
1.2.1.a Toekomstscenario’s voor de regionale energieloketten
14-03-2017
Beschrijving: Het ministerie BZK ontwikkelt met de VNG in de loop van 2017 toekomstscenario’s voor de regionale energieloketten, ook in het licht van eventuele afspraken in het Regeerakkoord over de rol van decentrale overheden in de energietransitie. De Tweede Kamer heeft zich middels de motie-Ronnes uitgesproken voor een langjarige zekerheid voor de Energieloketten en de regionale aanpak.
Doel: Energiebesparing
1.3.1.f. Netbeheerders bieden in 2016 een slimme meter aan op 1.204.695 adressen
17-02-2016
Beschrijving: Netbeheerders zullen in 2016 een slimme meter aanbieden op 1.204.695 adressen. In 2015 zijn al 731.446 slimme meters gerealiseerd. Er wordt intensief samen gewerkt met marktpartijen om de klant optimaal te kunnen informeren over het aanbod van producten en diensten op het gebied van energiebesparing.
Doel: Voorlichting en bewustwording
9.2.2.h. Tweemaal per jaar brochure werkgelegenheidsontwikkelingen publiceren
17-02-2016
Beschrijving: De Borgingscommissie presenteert twee maal een geactualiseerde versie van een (digitale) brochure over de werkgelegenheidsontwikkelingen die verband houden met het Energieakkoord, inclusief illustratieve casuïstiek.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
1.5.4.f. Onderzoek Vastgoed Belang naar realisatie energie-neutrale woningen bestaand vastgoed
10-02-2015
Beschrijving: Vastgoed Belang onderzoekt met Platform 31 mogelijkheden om energieneutrale woningen te realiseren in bestaand vastgoed
Doel: Energiebesparing
1.3.1.c. Netbeheerders starten 1 januari 2015 grotschalige uitrol slimme meters
10-02-2015
Beschrijving: Netbeheerders starten 1 januari 2015 grotschalige uitrol slimme meters
Doel: Energiebesparing
1.7.1.d. Versterken van de handhaving Wet milieubeheer
17-02-2016
Beschrijving: Het Rijk, provincies, gemeenten en RUD’s versterken de handhaving Wet milieubeheer met behulp van erkende maatregelenlijsten, EPK-pilots en een tijdelijke uitbreiding van het aantal toezichthouders.
Doel: Handhaving
1.5.5.a. Stimuleren lokale samenwerking verduurzamen sociale huurwoningvoorraad
06-09-2013
Beschrijving: De VNG, de Nederlandse Woonbond en Aedes stimuleren en ondersteunen deze lokale samenwerking voor de verduurzaming van de sociale huurwoningvoorraad.
Doel: Energiebesparing
1.5.1.a. Gemiddeld label B in 2020 in huurwoningvoorraad van corporaties
06-09-2013
Beschrijving: Artikel 1a convenant: Aedes en Woonbond met dit convenant in 2020 ten minste een gemiddelde EnergieIndex van 1,25 (gemiddeld energielabel B) te bereiken voor de totale huurwoningenvoorraad van de corporaties. Deze ambitie betreft het gebouw‐ en installatiegebonden energiegebruik voor met name ruimteverwarming, warm tapwater en ventilatie
Doel: Energiebesparing
1.5.4.a. 111.000 zeer energiezuinige woningen in 2020
06-09-2013
Beschrijving: Een aantal woningcorporaties en bouwers/ontwikkelaars werken in samenwerking met Platform31/Energiesprong een renovatieprogramma (Stroomversnelling) naar zeer energiezuinige woningen voor 111.000 zeer energiezuinige woningen in 2020.
Doel: Energiebesparing
1.5.4.b. Voortzetten notanul woningen na 2020
06-09-2013
Beschrijving: Bij gebleken succesvolle implementatie wordt na 2020 het realiseren van notanul-renovaties grootschalig voortgezet.
Doel: Energiebesparing
1.5.5.b. Jaarlijkse gemeentelijke prestatieafspraken lokale woningcorporaties
06-09-2013
Beschrijving: gebaseerd op hun Woonvisie, maken alle gemeenten jaarlijks prestatieafspraken met de lokale woningcorporaties over duurzaam renoveren. Daarin wordt uitwerking gegeven aan de in dit Energieakkoord aangegane afspraken, inclusief monitoring.
Doel: Energiebesparing
1.5.4.c. Belemmeringen in regelgeving wegnemen
06-09-2013
Beschrijving: het Rijk zal mogelijke belemmeringen in de wet- en regelgeving wegnemen om de realisatie van nul-op-de-meter-woningen mogelijk te maken.
Doel: Energiebesparing
1.6.1.c. Ankerpunten voor lokale duurzame energievoorziening
06-09-2013
Beschrijving: Rijk en gemeenten creëren ankerpunten voor de ontwikkeling van lokale, duurzame en kosteneffectieve energievoorzieningen. De VNG stimuleert grootschalige introductie van deze aanpak in 2015.
3.3.2.a. Vastleggen en toepassen duurzaamheidscriteria voor bij- en meestook biomassa
17-02-2016
Beschrijving: 1. Het ministerie van EZ neemt in de SDE+-regeling 2016 duurzaamheidscriteria op voor de bij- en meestook van biomassa. 2. De ministeries van EZ en I&M nemen de implementatie van de duurzaamheidscriteria ter hand en betrekken daarbij de partijen uit het Energieakkoord. 3. Energiebedrijven en natuur- en milieuorganisaties leggen bovenwettelijke duurzaamheidscriteria vast in een Convenant
Doel: Hernieuwbare energie
1.4.2.d. Voorbereiding activerende voorlichtingscampagne met looptijd van 3 jaar
17-02-2016
Beschrijving: Voorbereiding van een activerende voorlichtingscampagne met een looptijd van 3 jaar in de vorm van een goed gecoördineerde en herkenbare combinatie van regionale en doelgroep specifieke voorlichtingsactiviteiten en een landelijke campagne: a) Brancheorganisaties van aanbieders van energiebesparende maatregelen ontwikkelen op eigen kosten gerichte initiatieven en instrumenten ter ondersteuning van hun leden in regionale voorlichtingsactiviteiten die het aanbod van energiebesparende maatregelen onder de aandacht brengen van eigenaar-bewoners. b) Energieleveranciers en netbeheerders ontwikkelen voor eigen rekening voorlichtingsactiviteiten gericht op hun klanten om hen te activeren tot en te ondersteunen bij een bewust energiegebruik. c) Gemeenten en provincies informeren via energieloketten de eigenaar-bewoners in hun regio over de voordelen van energiebesparing, over het regionale aanbod van producten en diensten en over de mogelijkheden tot financiële ondersteuning. d) Natuur- en milieuorganisaties en lokale en regionale energiecoöperaties nemen initiatief tot regionale voorlichtingsacties die worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de regionale allianties. Namens de betrokken partijen vragen zij daarvoor financiële ondersteuning bij provincies en fondsen zoals de Postcodeloterij. e) Het ministerie BZK investeert gedurende 3 jaar in een landelijke voorlichtingscampagne die het gezamenlijke beeldmerk breed bekend maakt en een herkenbare verbinding legt met regionale en doelgroep specifieke voorlichtingsactiviteiten. Bovendien borgt het ministerie BZK de coördinatie die nodig is om de voorlichtingsuitingen van alle partijen onderling af te stemmen. Om op korte termijn tot uitvoering over te kunnen gaan dient voor 15 april 2016 een uitvoeringsplan beschikbaar te zijn dat activiteiten, financiën en onderlinge taakverdeling vastlegt.
Doel: Voorlichting en bewustwording
2.3.2.d. Nadere uitvoering programma Kas als energiebron
17-02-2016
Beschrijving: De glastuinbouwsector en het ministerie van EZ continueren in 2016 het programma Kas als Energiebron, conform de Meerjarenafspraak Energietransitie glastuinbouw 2014 – 2020 waarmee gestreefd wordt naar reductie van CO2-uitstoot via energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking: a) het versnellingsplan ‘het nieuwe telen’, gericht op invoering in de praktijk van een nieuw energiebesparend teeltconcept. b) onderzoek gericht op de doorontwikkeling van het nieuwe telen en innovatiedoorbraken gericht op de doelen en ambities van de MJA. c) het versnellingsplan aardwarmte: kennisontwikkeling, professionalisering van de aardwarmteketen en verbetering van de financiering. d) ‘Energiewinst in de regio’ gericht op samenwerken tussen bedrijven binnen en buiten de sector en met regionale overheden op het gebied van bio-energie, CO2-infrastructuur en restwarmte.
Doel: Energie-efficiëntie
1.4.2.e. Onderzoek mogelijkheden of alternatieven energiebesparingsverplichting energieleveranciers
17-02-2016
Beschrijving: Ministerie EZ onderzoekt met Energie Nederland, Netbeheer Nederland, VNO-NCW, de groene coalitie en ministerie BZK de mogelijkheden van en alternatieven voor een energiebesparingsverplichting voor energieleveranciers. Alternatieven die worden beschouwd zijn een verplichting voor netbeheerders, een labelstappensubsidie en het stimuleren van een markt voor ESCO’s. Bij positieve uitkomst worden de resultaten vertaald in effectieve en gedragen maatregelen.
Doel: Ontzorging
1.5.4.g. Opschaling Stroomversnelling in 2016
17-02-2016
Beschrijving: Aedes, Woonbond en het Rijk dragen bij aan de opschaling van Stroomversnelling, waarbij het Rijk zorgt voor mogelijk maken van de energieprestatievergoeding.
Doel: Energiebesparing
2.3.2.c. Beoordelen verbindend verklarenenergiebesparingssysteem Glastuinbouw
14-03-2017
Beschrijving: In de eerste helft van 2017 wordt het verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van het energiebesparingssysteem Glastuinbouw van de brancheorganisatie Sierteelt door het ministerie EZ beoordeeld
Doel: Energiebesparing
1.5.4.h. VNO-NCW neemt regie impuls nul-op-de-meter renovaties
17-02-2016
Beschrijving: VNO-NCW neemt regie voor een impuls aan nul-op-de-meter renovaties waarin Aedes, Woonbond, Bouwend Nederland en ministerie BZK participeren. Op basis van een financiële analyse van de businesscase wordt bepaald voor welk huizenbestand nul-op-de-meter renovatie aantrekkelijk is en past binnen de WSW-normen voor geborgde leningen. Onderdeel van dit initiatief is beantwoording van de vraag of en zo ja, welke instrumenten nodig zijn om financiële en technische onzekerheden bij woningcorporaties en huurders te reduceren.
Doel: Energiebesparing
1.4.3.c. Makelaarsrol derde partijen
06-09-2013
Beschrijving: Waar mogelijk worden derde partijen gestimuleerd om een rol te spelen als makelaar van informatie bij de energieloketten.
1.6.1.a. Bundelen van projecttypes
06-09-2013
Beschrijving: Rijk en gemeenten jagen projecten voor verduurzamen van de energievoorziening in maatschappelijk vastgoed aan, bundelen die naar gebied- en/of functieniveau en gebouwtype.
1.7.1.b. Prestatieafspraken gemeenten handhavingenergiebesparingsverplichting Wm
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie van I&M maakt vanaf begin 2015 prestatieafspraken met gemeenten over handhaving van de energiebesparingsverplichting in de WMB. Gemeenten borgen in 2015 een goede naleving van het activiteitenbesluit.
Doel: Energiebesparing
9.2.2.g. Activiteiten Human capital agenda topsector energie in beeld
10-02-2015
Beschrijving: Taakgroep Werkgelegenheid brengt de activiteiten die in het kader van de Human capital agenda van de topsector energie worden ontwikkeld in beeld.
9.2.2.d. inzet green skills in kaart bij andere branches dan Uneto-VNI
10-02-2015
Beschrijving: Begin 2015 brengen de sociale partners de inzet op gebied van green skills in kaart bij andere branches dan Uneto-VNI
9.2.2.e. Human capital inzet topsectoren
10-02-2015
Beschrijving: Informatie van Topsector Energie informatie over de inzet van andere topsectoren aan human capital
9.2.2.b. Gesprek over kwantiteit en kwaliteit werkgelegenheid windsector
10-02-2015
Beschrijving: De windsector (NWEA en Energie Nederland) neemt het initiatief voor een gesprek tussen opdrachtgevers/uitvoerders van windparken en vakbonden m.b.t. het tijdig maken van afspraken over kwantiteit en kwaliteit van de werkgelegenheid. Gesprek vindt plaats voor 1 juli 2015
13.2.4.a. Verkennen additionele maatregelen energiebesparing
17-02-2016
Beschrijving: Partijen binnen de Borgingscommissie verkennen potentiële, additionele maatregelen voor energiebesparing, op basis van een in 2015 opgesteld overzicht.
Doel: Borging
4.2.2.d. Uitwerken toekomstbestendig systeem salderen na 2020
03-03-2017
Beschrijving: Uitwerken toekomstbestendig systeem voor salderen voor periode na 2020 zoals aangekondigd door EZ.
Doel: Hernieuwbare energie
9.2.2.o. Bijdrage advies SER sociale aspecten van energietransitie
03-03-2017
Beschrijving: Bijdrage leveren aan advies van de SER over sociale aspecten van de energietransitie (aangekondigd in de Energieagenda van het kabinet).
4.2.2.e. Ontwikkelingsfaciliteit NIA voor lokale energiecoöperaties
13-02-2018
Beschrijving: Het Nederlands Investerings Agentschap ontwikkelt met ODE Decentraal een ontwikkelingsfaciliteit voor hernieuwbare energieprojecten van lokale energiecoöperaties. Doel is te komen tot meer investeringen met lokaal draagvlak voor en lokale afname van hernieuwbare energie.
Doel: Financiering
13.1.3. Rekenmethode toegevoegde waarde groene industrie
03-03-2017
Beschrijving: Ontwikkelen rekenmethode toegevoegde waarde groene industrie t.b.v. NEV 2017
Doel: Borging
10.2.3. Inbreng uitkomsten onderzoek in vormgeving transitiepaden en topsectorenaanpak
03-03-2017
Beschrijving: Inbreng uitkomsten onderzoek in vormgeving transitiepaden en topsectorenaanpak
8.1.1.a. Aanscherpen maatregelen behalen doel 25 Mton CO2 reductie 2030
03-03-2017
Beschrijving: Actualiseren en aanscherpen van afspraken om het 2030 doel van 25 Mton CO2 binnen bereik te laten komen
Doel: Reductie CO2 emissie
8.2.1.h Uitrol Uitvoeringsagenda duurzame brandstofmix
17-02-2016
Beschrijving: Uitrol van afspraken uit de Uitvoeringsagenda duurzame brandstofmix. Actie: bespreking stand van zaken in UMT-vergadering.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.1.2.e. Actualiseren en hergroeperen afspraken mobiliteitsmanagement en brandstofbesparing
17-02-2016
Beschrijving: Actualisering en hergroepering van afspraken op een aantal thema’s. In het bijzonder mobiliteitsmanagement en brandstofbesparing alsook energiebesparing/CO2-reductie in logistieke sector. Actie: Regiegroep UMT voert gesprekken met meest betrokkenen.
Doel: Reductie CO2 emissie
2.1.3.l. Eind 2020 voldoen bedrijven aan de energiebesparingsverplichting Wm
13-02-2018
Beschrijving: VNO-NCW, MKB-Nederland en de brancheorganisaties informeren hun leden over de nieuwe aanpak, vooruitlopend op de wetswijziging die naar verwachting per juli 2019 formeel van kracht wordt. Afgesproken is dat op 1 april 2018 de uitwerking van de wijziging van de regelgeving, het beoogde systeem om informatie aan te leveren en een concreet uitrolplan voor benadering van bedrijven gereed zijn.
Doel: Handhaving
2.1.1.b. Actualiseren lijst erkende maatregelen
13-02-2018
Beschrijving: De EML wordt voor 1 januari 2019 geactualiseerd en aangevuld voor sectoren waar nog geen lijst beschikbaar is. Uitgangspunt daarbij blijft een terugverdientijd van 5 jaar.
Doel: Energiebesparing, Handhaving
11.2.1.g. NVB brengt inzet van middelen voor energiebesparing in beeld
13-02-2018
Beschrijving: Voor 1 mei 2018 brengt de Nederlandse Vereniging van Banken de inzet van de middelen (naar sector en type project) in beeld. De investeringsimpuls van alle grote Nederlandse banken in energiebesparing bij vastgoed is sinds 2014 fors toegenomen en heeft inmiddels een omvang van vele miljarden euro’s. De versnelling die deze impuls oplevert in de realisatie van energiebesparing kon tot dusver niet worden meegenomen in de prognoses.
Doel: Financiering
12.1.1.a. Versterken samenhang warmtevisie en decentrale initiatieven
17-02-2016
Beschrijving: Rijk, IPO, VNG en de warmtesector bezien in onderling overleg hoe de samenhang kan worden versterkt tussen de Warmtevisie van het ministerie EZ en de initiatieven van de warmtesector, gemeenten en provincies (duurzame warmte, restwarmte). De natuur- en milieuorganisaties worden hierbij betrokken.
Doel: Energie-efficiëntie
12.1.1.b. Overzicht voortgang provinciale plannen
17-02-2016
Beschrijving: IPO maakt een overzicht van de voortgang van de provinciale warmteplannen en beziet de doorrekening daarvan voor hernieuwbaar, besparing en banen.
Doel: Energie-efficiëntie
1.6.2.g. Additionele doelstellingen maatschappelijk vastgoed
13-02-2018
Beschrijving: Additionele doelstellingen maatschappelijk vastgoed Voor het jaar 2020 gaan Rijk en medeoverheden uit van de additionele doelstelling van de uitvoeringsagenda van het Energieakkoord ter grootte van 2,5 PJ voor maatschappelijke vastgoed. Hiervoor wordt voor 1 mei 2018 een plan gemaakt door Rijk, medeoverheden en maatschappelijke partners, waarin de benodigde randvoorwaarden zijn overeengekomen.
Doel: Energiebesparing
12.2.2.a. Budget ISDE 2016
17-02-2016
Beschrijving: De subsidieregeling voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties (ISDE) is per 1 januari 2016 van start gegaan. Er is een budget van 70 miljoen euro beschikbaar in 2016. Het ministerie van EZ monitort de belangstelling.
Doel: Energie-efficiëntie
12.2.2.b. Opstellen actieplan communicatie ISDE
17-02-2016
Beschrijving: Ten behoeve van de ISDE-regeling zal de duurzame energie sector een actieplan opstellen voor de actieve en constructieve communicatie over deze regeling.
Doel: Energie-efficiëntie
2.3.2.g. Additionele energiebesparing glastuinbouw
13-02-2018
Beschrijving: In overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt LTO Glaskracht voor 1 mei 2018 maatregelen uit voor additionele energiebesparing in de glastuinbouw. Het gaat hierbij onder meer om het plaatsen van extra energieschermen in kassen en om realisatie van de eerste (pilot) warmtecluster van 200 hectare glastuinbouw.
Doel: Energiebesparing
12.1.1.c. Kennisbijeenkomsten reststromen agrarische sector
17-02-2016
Beschrijving: LTO Nederland organiseert kennisbijeenkomsten voor ondernemers om hen te stimuleren lokale, houtige reststromen te verwaarden in hoog rendement bioketels bij intensieve veehouderijen.
Doel: Energie-efficiëntie
11.2.1.f. Extra bijdrage hernieuwbare energieopwekking door banken in beeld
13-02-2018
Beschrijving: Extra bijdrage hernieuwbare energieopwekking door banken in beeld Voor 1 mei 2018 brengt de Nederlandse Vereniging van Banken de inzet van de middelen (naar sector en type project) in beeld. De versnelling die deze impuls oplevert in de realisatie van hernieuwbare energie kon tot dusver niet worden meegenomen in de prognoses.
Doel: Financiering
4.1.1.c. Extra projecten waterschappen in kaart
13-02-2018
Beschrijving: Waterschappen brengen voor 1 mei 2018 potentiële extra projecten met zonne-energie in kaart. Het gaat vooral om de aanleg van zonneweiden bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, bij benadering een ruimtebeslag van 100 hectares met een vermogen van in totaal 80 tot 120 MW.
Doel: Hernieuwbare energie
8.1.2.b. Methodologische aandachtspunten NEV 2016
17-02-2016
Beschrijving: Aankaarten van enkele methodologische aandachtspunten met het oog op de NEV 2016. Actie: gezamenlijke brief namens UMT naar stuurgroep NEV
Doel: Energiebesparing
13.2.4.b. Besluiten additionele maatregelen tbv doorrekenen NEV 2016
17-02-2016
Beschrijving: Besluiten additionele maatregelen tbv doorrekenen NEV 2016 Besluiten over additionele maatregelen worden tijdig genomen, ten behoeve van doorrekening in de NEV 2016.
Doel: Borging
10.4.1.a. Actueel overzicht instrumenten energie innovatie en CleanTech
17-02-2016
Beschrijving: RVO actualiseert het overzicht met beschikbare instrumenten energie innovatie en CleanTech
Doel: Vermindering regeldruk
7.1.1.a Consultatie en notificatie wijziging Activiteitenbesluit
10-02-2015
Beschrijving: Het Rijk houdt een formele consultatie en notificatie en overlegt met de provincies over het besluit dat de Ministerraad in december 2014 heeft genomen over de wijziging Activiteitenbesluit. Publicatie in de Staatscourant is voorzien in juli 2015. Het streven is het gewijzigde Activiteitenbesluit per januari 2016 in werking te laten treden.
1.5.4.e. Stimuleren opschaling Stroomversnelling
10-02-2015
Beschrijving: Aedes, Woonbond en het Rijk stimuleren de opschaling van Stroomversnelling door specifieke knelpunten in regelgeving weg te nemen.
Doel: Energiebesparing
1.5.5.c Gemeenten maken ambitieuze afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties
10-02-2015
Beschrijving: VNG, Woonbond en Aedes bevorderen dat gemeenten ambitieuze afspraken maken met woningcorporaties en huurdersorganisaties ten aanzien van verduurzaming.
Doel: Energiebesparing
8.1.2.a. Afspraak eenduidige interpretatie wat aan Energieakkoord wordt toegerekend
17-02-2016
Beschrijving: Het UMT maakt afspraken over een eenduidige interpretatie van wat op het terrein van mobiliteit wel en niet aan het Energieakkoord kan worden toegerekend, op basis van toelichting van de planbureaus.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.3.d. Onderzoek overgang binnenvaart naar LNG en bio-LNG
30-09-2013
Beschrijving: Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart onderzoekt in 2013 of en in hoeverre een overgang naar LNG en later naar bio-LNG als brandstof voor de binnenvaart leidt tot marktkansen voor in Nederland gevestigde leveranciers van producten en diensten op dit gebied en hoe deze kunnen worden verzilverd.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.3.a. Koploper nieuwe technologieën
30-09-2013
Beschrijving: I&M onderzoekt in het eerste kwartaal van 2014 in samenwerking met EZ en marktpartijen of en in hoeverre aanscherping van Europese normen voor voertuigen leidt tot marktkansen voor Nederlandse leveranciers van producten en diensten op het gebied van mobiliteit en hoe deze kunnen worden verzilverd.
Doel: Reductie CO2 emissie
8.3.3.c. Onderzoek naar marktkansen voor biogas
30-09-2013
Beschrijving: Onderzoek naar marktkansen voor biogas
9.4.1. Taakgroep werkgelegenheid
10-02-2015
Beschrijving: Taakgroep werkgelegenheid (staf BEA, FNV, VNO-NCW, ECN) in het leven geroepen die zich tot doel heeft gesteld om: • cijfers over de werkgelegenheidsontwikkeling en illustratieve casuïstiek te verzamelen; • de afspraak om de methodiekontwikkeling en doelbereik van de werkgelegenheidsontwikkeling in de NEV 2015 uit te werken; • werkgelegenheidscijfers medio 2015 inzichtelijk te maken op tenminste de domeinen van de energiebesparing in de gebouwde omgeving en hernieuwbare energie.
Doel: Borging
1.6.2.f. Verduurzaming sportaccomodaties
17-02-2016
Beschrijving: Rijk, gemeenten en sportaccomodaties werken aan Verduurzaming sportaccomodaties, gericht op besparing en hernieuwbare energie; de subsidieregeling is inmiddels opengesteld.
Doel: Energiebesparing
10.2.2. Onderzoek voortgang innovatieambities Energieakkoord
17-02-2016
Beschrijving: Onderzoek naar de voortgang in realisatie van de innovatie ambities van het Energieakkoord. In Q1 stellen betrokkenen uit het domein commercialisering een Terms of Reference voor dit onderzoek op.
9.3.1.g. Rapporteren naleving regelgeving, cao-afspraken en bestrijding schijnconstructies
17-02-2016
Beschrijving: Sociale partners besteden extra aandacht aan een goede naleving van regelgeving en cao-afspraken. Bijzondere aandacht is er voor de bestrijding van schijnconstructies, vooral bij de uitvoering van grootschalige projecten. Ten minste een maal per jaar worden alle deelnemers aan het Energieakkoord op de hoogte gesteld van de stand van zaken.
Doel: Kwalitatieve aspecten van werk
1.3.5.f. Inrichting backoffice april 2015 voor acties voorlichtingscampagne
10-02-2015
Beschrijving: Onder regie van het ministerie van BZK starten begin 2015 alle partijen met de inrichting van een backoffice en in april 2015 met gezamenlijke acties in het licht van de voorlichtingscampagne.
Doel: Energiebesparing
7.1.2.a Maatregeleln voor medewerkers
10-02-2015
Beschrijving: Sociale partners op decentraal niveau treffen maatregelen voor medewerkers die als gevolg van sluiting van de kolencentrales per 1 januari 2016 en per 1 juli 2017 hun baan verliezen.
4.2.3.a. Kwaliteit- en certificeringssyteem aanbieders
10-02-2015
Beschrijving: De duurzame energiesector geeft invulling aan de inrichting van een kwaliteit- en certificeringsysteem voor aanbieders van lokale energie.
1.4.5.c. Actieve hypotheekadvisering
06-09-2013
Beschrijving: Hypotheekverstrekkers wijzen in hun advisering actief op de mogelijkheid om energiebesparende voorzieningen mee te financieren in een hypotheek.
1.4.5.b. Hypotheekmogelijkheden verwerken in regeling
06-09-2013
Beschrijving: Verwerken in jaarlijkse ministeriële regeling hypothecair krediet.
1.4.5.a. Verkennen extra hypotheekmogelijkheden
06-09-2013
Beschrijving: Extra hypotheekmogelijkheden berekenen voor energierenovaties tot zeer energiezuinige woningen (energie neutraal en energienotaloos).
4.2.1.b. Uitwerken Offensief Lokale Energie
17-02-2016
Beschrijving: ODE decentraal, NVDE en Greenpeace werken het eind 2015 opgestelde Offensief Lokale Energie verder uit. De uitkomsten worden besproken in het regulier overleg lokale energie.
Doel: Hernieuwbare energie
4.2.1.c. Regulier overleg lokale energie in 2016 voortgezet
17-02-2016
Beschrijving: Onder leiding van het ministerie van EZ wordt met alle partijen het regulier overleg lokale energie in 2016 voortgezet. Op de overlegagenda in februari staan het offensief lokale energie en de visie op de toekomst van de salderingsregeling.
4.2.1.d. Communicatie mogelijkheden lokale opwekking van hernieuwbare energie
17-02-2016
Beschrijving: Groene partijen, e-Decentraal/ODE en LTO communiceren tegen deze achtergrond op constructieve toon richting de eigen achterban en naar samenleving (waaronder scholen, wijken, sportinstellingen, zorginstellingen) over de mogelijkheden voor lokale opwekking van hernieuwbare energie.
Doel: Hernieuwbare energie
5.1.1.g. Toepassen nieuwe werkwijze netinpassing wind op land
17-02-2016
Beschrijving: Om stagnatie in het aansluiten van windparken op land te voorkomen en een optimale netinpassing te realiseren, hebben de gezamenlijke netbeheerders onder regie van Netbeheer Nederland in 2015 een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor netinpassing wind op land. De kern van deze nieuwe werkwijze is dat de netbeheerders – landelijk en regionaal – in een vroegtijdig stadium met provincies (als ruimtelijk bevoegd gezag) en windprojectontwikkelaars intensief samenwerken om de keuze voor een bepaalde netinpassing te bepalen. Deze nieuwe werkwijze zal ook 2016 worden toegepast door de netbeheerders om de doorlooptijd van de netaansluiting van windparken te versnellen. Deze uitvoering worden gecoördineerd door het in 2015 onder regie van Netbeheer Nederland opgerichte programmateam wind op land.
Doel: Hernieuwbare energie
6.1.1.d. Lobby voortzetten met gerichte inzet
17-02-2016
Beschrijving: Continuering lobby gericht op: • versterking van het ETS als prikkel voor energiebesparing en innovatie. • 100% gratis emissierechten voor de internationaal concurrerende energie intensieve bedrijven (carbon leakage industrie) op basis van recente productie en reële benchmarks.
Doel: Reductie CO2 emissie
2.2.2.b. Energiebesparingsprojecten voor aanvullend potentieel van tenminste 6 PJ
17-02-2016
Beschrijving: Onder coördinatie van VNO-NCW inventariseren de energie-intensieve MEE-bedrijven concrete voorstellen voor realistische energiebesparingsprojecten die optellen tot een aanvullend potentieel van tenminste 6 PJ.
Doel: Energiebesparing
1.6.1.d. Voorbeeldrol rijksvastgoedbedrijf nul-op-de-meter rijkskantoren
17-02-2016
Beschrijving: Het Rijksvastgoedbedrijf start met 3 nul-op-de-meter pilots en neemt een voorbeeldrol in het treffen van energiebesparende maatregelen in rijkskantoren en andere gebouwen van de overheid.
1.6.1.f. Voorstel realisatie energieneutrale woningen in bestaand vastgoed
17-02-2016
Beschrijving: Vastgoed Belang ontwikkelt met Platform 31 op basis van onderzoek een voorstel voor realisatie van energieneutrale woningen in bestaand vastgoed.
Doel: Voorlichting en bewustwording
1.6.1.e. Onderzoek consequenties verplichting energiebesparing commercieel vastgoed en vastgoedmar
17-02-2016
Beschrijving: Ministerie BZK onderzoekt de mogelijke consequenties van een verplichting tot energiebesparing voor commercieel vastgoed en voor de vastgoedmarkt.
Doel: Voorlichting en bewustwording
2.3.2.e. Organisatorische voorbereiding private Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG)
17-02-2016
Beschrijving: LTO Glaskracht Nederland is gestart met de organisatorische voorbereiding van het private Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG), als onderdeel van het implementatieplan dat de eerste helft van 2016 wordt afgerond. De start van de implementatie van het EBG is voorzien is in de tweede helft van 2016.
Doel: Energiebesparing
1.4.5.g. Ontwikkelen financieringsarrangement dat markt energiebesparing koopsector verder versnelt
17-02-2016
Beschrijving: Ministerie BZK ontwikkelt samen met de energieleveranciers, netwerkbedrijven, banken, de bouw- en installatiesector en de natuur- en milieuorganisaties een financieringsarrangement dat de markt voor energiebesparing in de koopsector verder versnelt. Onderzocht wordt of de doelgroep kan worden verbreed naar MKB.
Doel: Financiering
1.4.5.h. Haalbaarheid en realisatie aflossing lening voor energiebesparing via energierekening
17-02-2016
Beschrijving: Energie Nederland formuleert in afstemming met AFM, ministerie van Financiën en BZK een gezamenlijke conclusie over de haalbaarheid en realisatie van aflossing via de energierekening van een lening voor energiebesparing.
Doel: Financiering
1.4.5.i. Haalbaarheid en realisatie aan woning gekoppelde lening voor energiebesparing
17-02-2016
Beschrijving: Het ministerie van BZK formuleert in overleg met marktpartijen en milieu- en natuurorganisaties een conclusie over de haalbaarheid en realisatie van een aan de woning gekoppelde lening voor energiebesparing.
Doel: Financiering
3.2.3.c. Plan Topsector Energie (TKI WOZ) 40% kostenreductie uitgewerkt Q1 2017
17-02-2016
Beschrijving: De Topsector Energie (TKI WOZ) presenteert aan de Borgingscommissie het opgestelde plan van aanpak voor de 40% kostenreductie.
Doel: Hernieuwbare energie
9.3.1.f. Tijdig afspraken kwantiteit en kwaliteit werkgelegenheid wind op zee
17-02-2016
Beschrijving: De windsector (NWEA en Energie Nederland) neemt het initiatief voor een gesprek tussen opdrachtgevers/uitvoerders van windparken en vakbonden met betrekking tot het tijdig maken van afspraken over kwantiteit en kwaliteit van de werkgelegenheid.
Doel: Realiseren 90.000 arbeidsjaren extra
2.3.2.f. Besluit toepasbaarheid Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) private EBG
17-02-2016
Beschrijving: Ministerie EZ neemt een besluit over de toepasbaarheid van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) die benodigd is om het private EBG sectorbreed in te voeren. Ingeval AVV onmogelijk blijkt te zijn beraden partijen zich op een alternatief om sectorbrede uitrol te borgen
Doel: Energiebesparing
2.2.2.c. Aanscherping van het MEE convenant - start opstellen Energie-Efficiëntie Plan
17-02-2016
Beschrijving: Het ministerie van EZ en VNO-NCW hebben een aanscherping van het MEE convenant doorgevoerd. Bedrijven starten met het opstellen van een Energie-Efficiëntie Plan
Doel: Energiebesparing
3.2.11.a. Natuur- en milieuorganisaties helpen bij het creëren van draagvlak voor nearshore wind op
17-02-2016
Beschrijving: Natuur- en milieuorganisaties helpen bij het creëren van draagvlak voor nearshore wind op zee
Doel: Hernieuwbare energie
2.1.3.h. vakbonden bij enkele EPK pilots betrekken
10-02-2015
Beschrijving: vakbonden bij enkele EPK pilots te betrekken. De pilots worden voor 1 juli 2015 afgerond. In oktober 2015 wordt de evaluatie van alle activiteiten in de EPK-pilots afgerond aangeboden aan de Borgingscommissie ten behoeve van verdere besluitvorming.
9.4.2. Extra aandacht aan een goede naleving van regelgeving en cao-afspraken
10-02-2015
Beschrijving: Sociale partners besteden extra aandacht aan een goede naleving van regelgeving en cao-afspraken. Bijzondere aandacht is er voor de bestrijding van schijnconstructies, vooral bij de uitvoering van grootschalige projecten. Ten minste een maal per jaar worden alle deelnemers aan het Energieakkoord op de hoogte gesteld van de stand van zaken.
Doel: Borging
9.3.1.e Sectorafspraken internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)
10-02-2015
Beschrijving: Sectoren maken met partijen zoals vakbonden en overheden afspraken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Dit gebeurt al vele jaren in de SER-commissie IMVO. Voor een aantal bij het Energieakkoord betrokken sectoren worden op initiatief van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking convenanten voorbereid. Sectoren zullen actief meewerken en zich hierbij laten leiden door hierover in het Energieakkoord en de SER-commissie IMVO gemaakte afspraken.
2.1.2.a. Concrete invulling Expertisecentrum Energiebesparing voorjaar 2015
10-02-2015
Beschrijving: kwartiermaker van het Expertisecentrum Energiebesparing komt in het voorjaar van 2015 met een concrete invulling voor het centrum. Na uitkomst van het advies besluiten overheid, vastgoedsector en industrie gezamenlijk over implementatie
9.4.1.a (digitale) brochure over de werkgelegenheidsontwikkelingen
10-02-2015
Beschrijving: Begin 2015 presenteert de Borgingscommissie een eerste versie van een (digitale) brochure over de werkgelegenheidsontwikkelingen die verband houden met het Energieakkoord, inclusief illustratieve casuïstiek
5.1.1.e Uitvoering overige afspraken ontwikkeling en innovatie smart grids
10-02-2015
Beschrijving: Netbeheerders, Energiebedrijven en het Rijk werken verder aan de uitvoering van overige afspraken rond ontwikkeling en innovatie van smart grids, onder andere door het grootschalig uitrollen van Slimme Meters, opslagcapaciteit en effecten van innovatie op de energie‐infrastructuur in het programma Systeeminnovatie van de Topsector Energie.
1.4.5.e. Energiebedrijven bereiden aflossing lening voor energiebesparing via energierekening voor
10-02-2015
Beschrijving: Energiebedrijven bereiden aflossing via de energierekening van lening voor energiebesparing voor en zij zijn hierover in gesprek met de AFM. Ministerie van Financiën is betrokken
Doel: Energiebesparing
1.4.6.a. Start revolverend fonds voor VvE's
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie van BZK start in de eerste helft 2015 met het revolverend fonds voor VvE’s.
1.4.5.f. Onderzoek voor- en nadelen woning gekoppelde lening
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie van BZK onderzoekt met marktpartijen en milieu- en natuurorganisaties de voor- en nadelen van een aan de woning gekoppelde lening voor energiebesparing
Doel: Energiebesparing
1.3.5.d. Integrale ontzorging van kopers en huurders ‘Kleur uw gemeente groen’
10-02-2105
Beschrijving: Aannemers, installateurs, gemeenten, natuur- en milieufederaties en financiële dienstverleners zorgen voor integrale ontzorging van kopers en huurders o.m. via opschaling van het najaar 2014 gestarte ‘Kleur uw gemeente groen’
Doel: Energiebesparing
1.5.3.a. onderzoek woonlastenbenadering voor particuliere verhuurders
10-02-2015
Beschrijving: Vastgoedbelang start in overleg met Woonbond en Aedes een onderzoek naar een woonlastenbenadering voor particuliere verhuurders. Rapportage voor 15 juni 2015
Doel: Energiebesparing
4.2.2.c. Communicatie naar achterban groene partijen
10-02-2015
Beschrijving: Groene partijen en e-Decentraal/ODE communiceren tegen deze achtergrond op constructieve toon richting de eigen achterban en naar samenleving (waaronder energiecoöperaties en scholen) over de mogelijkheden voor lokale opwekking van hernieuwbare energie
3.5.1.a. Verkennen opties aanvullende maatregelen 14% doelbereik in 2020
10-02-2015
Beschrijving: Indien de partijen op basis van de NEV 2015 concluderen dat het realiseren van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 onvoldoende zeker is, zullen de partijen de inzet van de middelen zoals bedoeld in art. 4.2.5 van het Energieakkoord nader verkennen
2.3.2.b Implementeren Energiebesparingssysteem Glastuinbouw
10-02-2015
Beschrijving: LTO glaskracht werkt het geïndividualiseerde Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG) uit tot een implementatieplan. Dit treedt in 2015 in werking
Doel: Energiebesparing
3.2.2.a. Eerste tender SDE+ wind op zee
10-02-2015
Beschrijving: Het Rijk mikt op de mijlpalen voor de eerste tender SDE+: • Wet windenergie op zee wordt voor 1 april 2015 behandeld in de Tweede Kamer. • Wet STROOM (aanwijzen TenneT als netbeheerder) eerste kwartaal van 2015 naar TK.
3.7.3.a. SDE+ duurzaamheidscriteria voor bij- en meestook biomassa
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie van EZ neemt in de SDE+-regeling 2015 duurzaamheidscriteria op voor de bij- en meestook van biomassa.
7.2.1.a Visie CCS bouwsteen Energierapport en Structuurvisie Ondergrond
10-02-2015
Beschrijving: Het Rijk heeft in december 2014 een visie op CCS afgerond en gebruikt deze visie als een bouwsteen voor het nieuwe Energierapport en de Structuurvisie Ondergrond. Daarin komt de weging tussen de verschillende opties aan de orde en wordt de bredere beleidsinzet beschreven.
4.2.1.a. Gestructureerd knelpuntenoverleg lokale energie
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie van EZ, e-Decentraal, ODE en de DE-Koepel zetten het gestructureerd overleg lokale energie in 2015 voort om gesignaleerde knelpunten constructief te kunnen oplossen.
4.2.2.b. Overzicht maatregelen hernieuwbare energie huishoudens en MKB
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie van EZ, e-Decentraal, ODE en de DE-Koepel maken voor 1 mei 2015 een overzicht van de maatregelen die bijdragen aan het doel van partijen om 1 miljoen huishoudens/MKB-bedrijven met substantieel aandeel eigen hernieuwbare energie te behalen in 2015-2020; daarbij ontstaat overzicht in de werking van de saldering achter de meter, voor de meter (postcoderoos) en de SDE+.
3.2.7.a. Ontwerp kavelbesluit twee kavels derde kwartaal 2015
10-02-2015
Beschrijving: Het Rijk neemt een ontwerp kavelbesluit voor eerste twee kavels in het derde kwartaal en het definitieve kavelbesluit in het vierde kwartaal van 2015.
3.2.8.a Tendervoorwaarden
10-02-2015
Beschrijving: Het ministerie van EZ legt de ministeriële regeling met de tendervoorwaarden in het voorjaar van 2015 voor aan marktpartijen. Publicatie in vierde kwartaal van 2015. De gebieden voor de Hollandse Kust worden voor 2017 aangewezen via een partiële herziening van het Nationaal Waterplan.
3.2.3.b. Vertaling uitgangspunten wind op zee Energieakkoord naar nieuwe sytematiek
10-02-2015
Beschrijving: Rijk en windsector bereiken voor medio april 2015 overeenstemming over de vertaling van de in het Energieakkoord vastgelegde gemiddelde kostprijs en de gemiddelden kostenreductie naar de nieuwe systematiek en de locaties zoals vastgesteld in de routekaart
8.3.8.a. Green Deal uitrol laadinfrastructuur normaalladen tot en met 2016
30-09-2013
Beschrijving: EZ, in samenwerking met de FET-deelnemers, borgt dat er uiterlijk in 2013 een goed werkende afspraak komt tussen marktpartijen, netbedrijven en overheden (Rijk, provincies, gemeenten) over voortzetting van de uitrol van laadinfrastructuur voor normaalladen in de periode tot en met 2016 - waarschijnlijk in de vorm van een Green Deal - waarbij de nu nog bestaande onrendabele top in de businesscase in dezelfde periode wordt weggewerkt. Met deze afspraak wordt geborgd dat het ‘kip-ei probleem’ wordt opgelost.
Doel: Uitrolstrategie
8.3.8.b. Aantal laadpunten per voertuig in 2015 en 2025
30-09-2013
Beschrijving: In het algemeen (d.w.z. op nationale schaal) geldt als richtgetal bij de uitrol van de infrastructuur 1,5 normaallaadpunt (alle vormen: privaat en publiek gefinancierd, van beperkt toegankelijk tot volledig openbaar toegankelijk) per voertuig in 2015, aflopend naar iets meer dan 1 laadpunt per voertuig in 2025. Daarnaast zijn er per 2015 minimaal 250 snellaadpunten op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen, en minimaal 250 snellaadpunten op andere plaatsen in Nederland.
Doel: Uitrolstrategie
1.6.2.a. Ondersteuningsstructuur nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.
06-09-2013
Beschrijving: Gemeenten en schoolbesturen ontwikkelen een ondersteuningsstructuur voor integrale duurzame ontwikkel- en ontwerpprocessen bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.
1.6.2.b. Kennis en methodieken ESCo’s en GreenLease
06-09-2013
Beschrijving: Het bedrijfsleven biedt beschikbare kennis en methodieken aan (zoals ESCo's, GreenLease-concepten) en wisselt resultaten uit.
1.6.2.c. Ontwerpprocessen onderwijsvastgoed
06-09-2013
Beschrijving: Het bedrijfsleven helpt bij ontwerpprocessen, uitwerken van businesscases voor de financiering en bij het uitwerken van nieuwe modelverordeningen (Duurzame Meerjaren Onderhouds Programma’s)
1.6.2.d. Kennis delen split incentive-dilemma
06-09-2013
Beschrijving: Het bedrijfsleven stelt de kennis beschikbaar voor situaties met een vergelijkbaar split incentive-dilemma, zoals in de verhuur utiliteitssector.
5.2.1.f. Afronden studie grensoverschrijdende capaciteitsmechanismen en aanpak leveringzekerheid
17-02-2016
Beschrijving: In pentalateraal verband ronden de gezamenljke TSO’s een studie af over mogelijkheden voor grensoverschrijdende deelname aan nationale capaciteitsmechanismen. Daarnaast wordt gewerkt aan een meer gezamenlijk aanpak van leveringszekerheid - bijvoorbeeld door afspraken over hoe te handelen in periodes van gelijktijdige schaarste – en aan marktintegratie. In juni 2016 wordt een rapportage opgeleverd met aanbevelingen om de flexibiliteit van het energiesysteem in de regio te versterken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om concrete verbeteringen in de balanceringsmarkt, de intraday-handel en de mogelijkheden voor vraagzijderespons. Het zorgen voor de juiste prijsprikkels in de markt staat daarbij voorop.
Doel: Netinpassing

Nieuws

Kolencentrale Borssele eerder dicht
25-11-2015
Beschrijving:Kolencentrale Borssele eerder dicht na ongevallen.
Cluster: 7.1. Sluiting van vijf oudere kolencentrales,
Voorlopig energielabel toegestuurd
01-06-2015
Beschrijving:Het ministerie van BZK heeft in de eerste helft van 2015 het voorlopig energielabel toegestuurd aan circa vijf miljoen eigenaren van koopwoningen.
Cluster: 1.3. Energiebesparing woonconsument,
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen)
05-01-2015
Beschrijving:Voorpublicatie van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)
Cluster: 7.1. Sluiting van vijf oudere kolencentrales,
Aankondiging alternatief voor sluiting van oude kolencentrales.
03-07-2014
Beschrijving:Kamerbrief waarin de minister aankondigt dat er rendementseisen zullen worden opgesteld (waardoor oude kolencentrales die hier niet aan kunnen voldoen, zullen moeten sluiten).
Cluster: 7.1. Sluiting van vijf oudere kolencentrales,
Goedkeuring plannen vier intersectorale scholingspilots
09-06-2015
Beschrijving:Bij de 2e ronde toekenningen van het Regionaal Investeringsfonds in mei 2015 zijn vier intersectorale plannen goedgekeurd met betrokkenheid vanuit de scholingspilot: van ROC ID College, ROC van Twente, ROC van Nijmegen en ROC RijnIJssel. De uitvoerders worden verder begeleid bij het ontwikkelen en uitvoeren van een scholingsprogramma.
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
Train-de-trainer workshops worden opgeschaald (TI branche)
09-06-2015
Beschrijving:In december 2014 zijn maatregelen uit het sectorplan van de TI branche gepubliceerd voor het opschalen van train-de-trainer workshops en voor de begeleiding van opeenvolgende generaties deelnemers en uitvoerders. In maart 2015 zijn contracten gesloten met uitvoerders voor deze workshops. Op 4 en 19 juni 2015 wordt een proef voor de opschaling uitgevoerd met 12 deelnemers. Deze krijgen een voortgezette ondersteuning aangeboden om de kwaliteit bij de opschaling te borgen.
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
Stroomversnelling aan de slag met nul-op-de-meter woningen
31-07-2014
Beschrijving:111.000 nota-nul-renovaties in huurwoningen door programma Stroomversnelling.
Cluster: 1.4. Energiebesparing in de koopsector,
Voorlichtingsplan opgesteld voor woonconsument
22-12-2015
Beschrijving:Onder regie van het ministerie van BZK en in overleg met alle partijen is een plan opgesteld voor een gezamenlijk voorlichtingsprogramma dat de woonconsument informeert over de mogelijkheden om te investeren in energiebesparing. Over financiering en verdere uitwerking van het voorlichtingsprogramma wordt voor eind 2015 een besluit genomen.
Cluster: 1.3. Energiebesparing woonconsument,
Tweede lichting EML in afronde fase
22-12-2015
Beschrijving:Ter versterking van de handhaving van de Wet milieubeheer zijn erkende maatregelenlijsten ingevoerd. Deze lijsten bevatten maatregelen waarvan de investering zich binnen vijf jaar terugverdient. Hierdoor hebben bedrijven een duidelijker beeld welke maatregelen zij kunnen nemen om te voldoen aan hun verplichting onder de Wet milieubeheer. De eerste lichting erkende maatregelenlijsten (voor onder meer de metaalsector, rubber- en kunststofsector, autoschadeherstelbedrijven, ICT-datacenters) wordt dit najaar als onderdeel van de vierde tranche van wijzigingen van het Activiteitenbesluit gepubliceerd. De tweede lichting (onder meer voor autobedrijven, de agrarische sector en voor delen van de voedingsmiddelenindustrie die niet deelnemen in MJA) is in de afrondende fase.
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
Koplopergemeenten besparen al 70% op energiegebruik openbare verlichting
22-12-2015
Beschrijving:Het programma openbare verlichting en verkeersregelinstallaties heeft brede bekendheid gekregen bij gemeenten en provincies. Meer dan de helft van deze overheden doet in 2015 mee aan monitoring van de energiebesparing. Koplopergemeenten besparen tot 70 procent door alle openbare verlichting te vervangen door dimbare led-verlichting
Cluster: 1.6. Energiebesparing vastgoedsector,
Het Energiebespaarfonds verstrekt 19 miljoen Euro aan leningen in eerste jaar
22-12-2015
Beschrijving:Het Energiebespaarfonds dat in 2014 met financiering van het ministerie van BZK is gestart, heeft tot en met oktober 2015 voor bijna 19 miljoen euro aan leningen verstrekt. Hiermee zijn ruim 3300 maatregelen getroffen. Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen inmiddels een beroep doen op dit revolverend fonds waarmee investeringen in energiebesparing kunnen worden gefinancierd. De eerste aanvragen daarvan komen nu binnen
Cluster: 1.4. Energiebesparing in de koopsector,
Vergaderingen Borgingscommissie in 2015
18-05-2015
Beschrijving:In 2015 heeft de Borgingscommissie vijf plenaire vergaderingen: op 10 februari, 1 mei, 16 juni, 13 oktober en 15 december. In februari is de Uitvoeringsagenda 2015 vastgesteld. Energie Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op 1 mei in de vergadering de review op de hardheid en doorrekenbaarheid van de resultaten en maatregelen besproken. Dit in verband met de Nationale Energieverkenning die op 13 oktober in de Borgingscommissie is gepresenteerd. In de plenaire vergaderingen kwamen verder in korte pitches ontwikkelingen uit de praktijk aan de orde. Ook is daar gesproken over het energieadvies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over de Nationale Energieverkenning 2015 en over het Energierapport. Voor bespreking van de voortgang in domeinen is in de eerste helft van het jaar gemiddeld eens per twee weken een afstemmingsoverleg georganiseerd. Hierin bespreken domeincoördinatoren en trekkers van acties bereikte en beoogde resultaten en concrete knelpunten die de voortgang belemmeren. Dit overleg is in een aangepaste opzet in de tweede helft van het jaar voortgezet. De nadruk lag toen sterker op enkele domeinen waar extra aandacht gewenst was. Ook heeft de Borgingscommissie diverse (tijdelijke) vormen van overleg ingesteld om de uitwerking van afspraken te concretiseren. Voorbeelden zijn het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport onder leiding van Pieter van Geel, de Regiegroep Energiebesparing Koop onder leiding van Lodewijk de Waal en de regiegroep. Overig hernieuwbare energie onder leiding van Teun Bokhoven. Deze overlegvormen zijn maatwerk om met een gezamenlijke aanpak knelpunten weg te nemen. In de periode oktober-november is een extra beroep gedaan op de leden van de Borgingscommissie om de conclusies van de Nationale Energieverkenning 2015 te vertalen naar een gericht maatregelenpakket dat in deze Voortgangsrapportage wordt gepresenteerd.
Cluster: 13.2. BEA Borgingsstructuur,
Consultatieronde AmvB-wijziging subsidieregeling SDE+ afgerond
20-06-2014
Beschrijving:De consultatieronde voor de AmvB-wijziging van de subsidieregeling SDE+ is afgerond. Hierin wordt onder meer een tender wind op zee mogelijk gemaakt. De tenderprocedure zal vervolgens worden vormgegeven.
Cluster: 3.7. Aanpassing SDE+-regeling,
Voorbereiding breed gedragen lobbyplan ETS
30-06-2014
Beschrijving:In de zomer van 2014 levert de werkgroep naar verwachting een breed gedragen lobbyplan op. Dit plan bevat ook een uitwerking van de afspraak uit het Energieakkoord over de borging van de concurrentiepositie van de internationaal concurrerende industrie in ETS.
Cluster: 6.1. Versterken ETS-lobby,
Verwachtingen Green Deal CO2-reductie bij mobiele werktuigen
30-06-2014
Beschrijving:De Green Deal CO2-reductie bij mobiele werktuigen richt zich op het slimmer bedienen van mobiele werktuigen (vooral in de bouw) waardoor veel energie kan worden bespaard (Het Nieuwe Draaien). Voor de gehele branche zou dit jaarlijks 100 tot 190 miljoen liter dieselolie besparen. Het al eerder gestarte pilotproject is inmiddels afgerond. Naar verwachting zal de Green Deal in de tweede helft van 2014 worden afgesloten.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Versnelling aardwarmte glastuinbouw, EBG en Meerjarenafspraak
20-06-2014
Beschrijving:In de glastuinbouw zijn versnellingsplannen opgesteld voor Aardwarmte en Het Nieuwe Telen (uitrol van energiebesparing) en is het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG) in ontwikkeling om het gasverbruik in de glastuinbouw op bedrijfsniveau te volgen en jaarlijks te verrekenen met een bedrijfsnorm. Een nieuwe Meerjarenafspraak tussen de sector en de overheid wordt naar verwachting in de zomer van 2014 vastgesteld.
Cluster: 2.3. Energie-efficiëntie agrosectoren,
Onderzoek naar fonds financiering industriële energiebesparing
22-12-2015
Beschrijving:Uit het onderzoek naar financieringsinstrumentarium voor industriële energiebesparing is gebleken dat er belangstelling is van financiers om in milieuvriendelijke technologie zoals energie-efficiëntieverbetering te investeren. Het ministerie van EZ is met de brancheorganisaties in overleg over de opzet van een privaat gefinancierd revolverend fonds, eventueel met bijdragen van publieke financiers zoals de Europese Investeringsbank. Een verkenner is aangesteld om de mogelijkheden van een fonds te onderzoeken.
Cluster: 2.2. Maatregelenpakket MEE-bedrijven,
Werking Borgingsproces gebouwde omgeving in 2014
10-05-2015
Beschrijving:Begin 2014 is het Nationaal Energiebesparingfonds voor energiebesparende maatregelen gestart. Aanvankelijk maakte slechts een beperkt aantal huiseigenaren gebruik van dit fonds. Dat veranderde in de eerste helft van 2015, toen het ministerie van BZK aan vijf miljoen huiseigenaren het voorlopig energielabel toestuurde. Sindsdien is het percentage van de huizen met een definitief label bij verkoop opgelopen. In augustus 2015 beschikte 82 procent van de huiseigenaren bij de woningverkoop over een definitief energielabel. Sinds begin 2015 is het aantal aanvragen voor een lening uit het Energiebesparingfonds snel gestegen. Tot en met september 2015 is voor een bedrag van ruim 17 miljoen euro aan leningen verstrekt. Huiseigenaren treffen met die lening maatregelen om energie te besparen. Nog vele anderen zullen deze kopgroep de komende jaren volgen, waardoor het effect op energiebesparing op termijn ook landelijk meetbaar zal zijn.
Cluster: 13.3. BEA Borging voortgang,
Tweemaal zoveel maatregelen doorgerekend in NEV 2015
18-05-2015
Beschrijving:In de periode tot 1 mei 2015 is gebruik gemaakt van de inzichten in de Nationale Energieverkenning 2014, van de expertise van de planbureaus en van de praktijkervaring van deelnemende organisaties en domeincoördinatoren. Daardoor konden in de Nationale Energieverkenning 2015 twee keer zoveel maatregelen worden doorgerekend als in 2014.
Cluster: 13.1. Doorrekening,
Werking borgingsproces Duurzame brandstoffenmix
18-05-2015
Beschrijving:Meer dan honderd organisaties en bedrijven uit verschillende segmenten hebben in de eerste helft van 2014 meegewerkt aan de ontwikkeling van een visie voor de duurzame brandstofmix in de mobiliteits- en transportsector. Op basis hiervan is sinds najaar 2014 gewerkt aan een verdere uitwerking. Dit heeft geresulteerd in een Actieagenda Duurzame brandstoffen, die een inventarisatie geeft van mogelijke maatregelen per marktsegment voor de periode 2015-2020. Een kennisconsortium heeft de potentie van de maatregelen uit de Actieagenda doorgerekend op kosten en effectiviteit. Op basis van deze informatie heeft het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport, een overleggroep van de Borgingscommissie Energieakkoord, zich gebogen over de acties die zich lenen voor een snelle uitvoering. Aan de implementatie wordt nu gewerkt. Met dit proces is een stevige basis gelegd voor een adaptief middellange en langetermijnbeleid.
Cluster: 13.3. BEA Borging voortgang,
Werking Borgingsproces windparken op zee in 2014
10-05-2015
Beschrijving:De gebieden voor de bouw van de beoogde windparken op zee zijn in december 2013 aangewezen in de ontwerp-Structuurvisie Windenergie op zee. In april 2014 is de ontwerpuitvoeringswet Windenergie op zee in de internetconsultatie gegaan en volgens planning op 1 juli 2015 in werking getreden. De SDE+-tender voor de eerste kavels voor de kust bij Borssele is op 3 juli 2015 gepubliceerd. De wet STROOM, waarin TenneT wordt aangewezen als netbeheerder op zee, is aangenomen door de Tweede Kamer en is eind december geagendeerd in de Eerste Kamer. Daarmee heeft het Rijk de wettelijke basis gelegd voor projectontwikkelaars en investeerders die de feitelijke realisatie van windparken op zich nemen. Dan kost het naar verwachting nog minimaal vier jaar tot deze windparken operationeel zijn en aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat de eerste stroom aan het net kan worden geleverd.
Cluster: 13.3. BEA Borging voortgang,
Samenwerking CCS-demoproject ROAD gestart
01-01-2015
Beschrijving:Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) is een initiatief van Uniper Benelux (voorheen E.ON Benelux) en ENGIE Energie Nederland (voorheen GDF SUEZ Energie Nederland). Vanaf 2015 wil ROAD circa 1,1 miljoen ton CO2 per jaar gaan afvangen van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte en opslaan in uitgeproduceerde gasreservoirs onder de Noordzee.
Cluster: 7.2. CCS,
Afstemming interconnectiviteit in Benelux
25-11-2014
Beschrijving:Met buurlanden en in EU-verband wordt concrete invulling gegeven aan samenwerking door verdere marktintegratie en benutting van de interconnecties en de transportnetwerken voor elektriciteit
Cluster: 5.2. Europese samenwerking marktontwikkeling en infrastructuur,
Voorbereiding structurele versterking van het ETS
30-06-2014
Beschrijving:Na de zomer 2014 volgt een concreet voorstel voor structurele versterking van het ETS. Elementen van dit voorstel zijn al bij stakeholders in binnen- en buitenland getoetst.
Cluster: 6.2. Afstemming buurlanden,
Banken gaan klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen meten en rapporteren
26-06-2018
Beschrijving:De ‘Spitsbergen ambitie’ sluit aan bij inzet banken voor Klimaatakkoord. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt van harte de ‘Spitsbergen ambitie 2018-2020’ die vandaag door acht banken en zeven andere financiële instellingen is ondertekend. Zij beloven hiermee de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen te gaan meten en rapporteren. Dit ligt in het verlengde van initiatieven die de afgelopen jaren door de bankensector zijn genomen en rijmt met het advies van de internationale Financial Stability Board (FSB).
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
Positieve ervaringen met regionale energiestrategieën
15-11-2017
Beschrijving:Pilots met regionale energiestrategieën leveren positieve ervaringen op. De regio blijkt vaak de juiste schaal voor praktische oplossingen. En door burgers en belangengroepen bij de regionale strategie een plek te geven, wordt het draagvlak vergroot. Dit bleek uit een presentatie van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) tijdens de laatste vergadering van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. “In het proces van regionale energiestrategieën vindt je elkaar en komt er vertrouwen. Het is een proces dat iedereen het gevoel geeft dat de energietransitie ook iets van hen is en niet alleen maar van Den Haag,” aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland.
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
Van salderingsregeling naar terugleversubsidie
15-06-2018
Beschrijving:In de kamerbrief "Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare energieproductie" is een duidelijke keuze gemaakt voor een terugleversubsidie, als alternatief voor de salderingsregeling vanaf 2020. Belangrijkste contouren die de minister schetst: - De regeling geldt voor bestaande en nieuwe systemen; - De subsidie wordt zo ingeregeld dat een gemiddelde investeerder een terugverdientijd heeft van 7 jaar; - Er wordt gewerkt met een jaarlijkssubsidieplafond - RVO opent een loket voor de subsidieaanvragen - De minister streeft naar één regeling voor alle doelgroepen van de huidige salderingsregeling. Nadere uitwerking in consultatie met de markt.
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Expertisecentrum is operationeel met zeven pilots
17-02-2016
Beschrijving:Het Expertisecentrum Energiebesparing is operationeel (www.eceonline.nl) en gaat onder andere met 7 pilots aan de slag. Inmiddels is voor één pilot de intentieverklaring ondertekend, de rest volgt op korte termijn.
Cluster: 11.1. Standaardisatie (par. 12.3),
Openbare URL: www.eceonline.nl
Duurzaamheidscriteria SDE+ opgenomen voor de bij- en meestook van biomassa 2017
19-10-2017
Beschrijving:Het ministerie van EZ heeft in de SDE+-regeling duurzaamheidscriteria opgenomen voor de bij- en meestook van biomassa
Cluster: 3.3. Bij- en meestook biomassa,
Stagnatie wind op land voorkomen door nieuwe werkwijze provincies en netbeheerders
22-12-2015
Beschrijving:Om stagnatie in het aansluiten van windparken op land te voorkomen en een optimale netinpassing te realiseren, hebben de netbeheerders onder regie van Netbeheer Nederland een nieuwe werkwijze ontwikkeld. De kern van deze nieuwe werkwijze is dat de netbeheerders – landelijk en regionaal – in een vroegtijdig stadium met provincies (als ruimtelijk bevoegd gezag) en windprojectontwikkelaars intensief samenwerken. Deze vroegtijdige samenwerking op lokaal/ regionaal niveau moet ten eerste leiden tot het in kaart brengen van alternatieven voor netinpassing, vastgelegd in een netvisie. De definitieve keuze voor een bepaalde netinpassing wordt uitgewerkt in een netplan. Een afgerond netplan vormt uiteindelijk de basis voor het nemen van een finale investeringsbeslissing door de betreffende netbeheerder. Als follow-up is in juli het zogenoemde programmateam wind op land opgericht dat onder regie van Netbeheer Nederland de voortgang van de gemaakte afspraken over een optimale netinpassing moet monitoren en eventuele knelpunten in de voortgang van ‘wind op land’ op provinciaal niveau moet signaleren.
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
Gesprek over bovenwettelijke duurzaamheidscriteria
23-12-2016
Beschrijving:Energiebedrijven en natuur- en milieuorganisaties zijn in gesprek over extra, bovenwettelijke duurzaamheidscriteria. Deze worden vastgelegd in een convenant waarin ook afspraken worden gemaakt over stimulering van duurzaam bosbeheer.
Cluster: 3.3. Bij- en meestook biomassa,
innovatieprogramma monomestvergisting
23-12-2016
Beschrijving:Het ministerie van EZ werkt met de agrarische sector (onder andere LTO, FrieslandCampina) aan het innovatieprogramma monomestvergisting
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
Uitwerking regionale Energiestrategieën
23-12-2016
Beschrijving:VNG coördineert met de gemeenten – en in samenwerking met IPO en Unie van Waterschappen – de verdere uitwerking van de regionale energiestrategie; inmiddels zijn vijf pilots van start gegaan.
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
Bedrijfsinterne nulmeting CO2-emissie grote vervoersbedrijven
31-12-2018
Beschrijving:Alle vervoersbedrijven met meer dan 100 trekkende eenheden voeren een bedrijfsinterne CO2-nulmeting uit op basis van de gepubliceerde methodieken. Daarnaast hebben zij ambities voor CO2-reductie vormgegeven voor de periode 2020 – 2025. Zie verder ook onder voortgang 8.3.7.b.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
project Hollandse Kust Noord opgestart
23-12-2016
Beschrijving:Het project Hollandse Kust Noord is inmiddels opgestart. In de eerste helft van 2017 is de beoogde start van de uitvoering van de milieueffectrapportage als onderdeel van de Rijkscoördinatieregeling. Ook is nadere invulling gegeven aan de samenwerking met Rijkswaterstaat over gedeelde informatievoorzieningen voor diverse doelgroepen over onder meer radars, sensoren en dergelijke
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
Voortgang energie innovatie en toetreding van Nederland tot ‘Mission Innovation’
30-09-2016
Beschrijving:De minister van EZ heeft op 30 september 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over energie innovatie en over de toetreding van Nederland tot ‘Mission Innovation’. De minister van EZ ziet dit als ‘een internationale erkenning van de gezamenlijke inspanning uit het Energieakkoord op het gebied van energie-innovatie’.
Cluster: 10.1. Financiering commercialisering voor groei en export,
Nederlandse banken maken klimaatimpact beter meetbaar en actualiseren hun Klimaatstatement.
12-12-2017
Beschrijving:Met de presentatie van een methode om klimaatimpact te meten en andere maatregelen in het kader van het Klimaatstatement banken laten Nederlandse banken zien dat zij belangrijke stappen zetten voor het klimaat. Het meten van klimaatimpact is een belangrijke sleutel in het nakomen van de klimaatdoelstelling die in Parijs twee jaar geleden zijn afgesproken. Het berekenen van CO2-uitstoot is een van de manieren om de impact op klimaatverandering te berekenen. Verschillende banken, verzekeraars, fondsbeheerders en pensioenuitvoerders hebben een methodiek ontwikkeld om de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen te meten: de PCAF-methode. Daardoor kunnen zij zichzelf doelen stellen die eraan bijdragen dat de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige marges blijft. Zo hebben de banken - samen met pensioenfondsen, een verzekeraar en asset managers - een eigen opensource-methode ontwikkeld (in het Platform Carbon Accounting Financials) waarin de focus ligt op het meten van CO2-uitstoot van de hele portefeuille en alle uitzettingen op de balans.
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
De Topsector Energie heeft een wedstrijd voor jongeren georganiseerd om te komen met energieoplossi
23-12-2016
Beschrijving:De Topsector Energie heeft een wedstrijd voor jongeren georganiseerd om te komen met energieoplossingen voor de toekomst. Resultaten zijn gepresenteerd tijdens de werkconferentie van de Topsector Energie. Op diezelfde conferentie lanceerde de Topsector twee platforms voor Urban Energy en voor Toegepast Onderzoek Systeemintegratie, en een derde voor Biobased Economy
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
Regionale Energieloketten werken samen aan professionalisering
01-10-2018
Beschrijving:De regionale energieloketten hebben zichzelf verenigd en werken gezamenlijk aan hun eigen toekomst, onderv andere door hun diensten te professionaliseren.
Cluster: 1.4. Energiebesparing in de koopsector,
regeling Hernieuwbare Energie geëvalueerd
19-10-2017
Beschrijving:De regeling Hernieuwbare Energie wordt momenteel geëvalueerd. Gekeken wordt of deze regeling een helpt hernieuwbare energie goedkoper te maken. Jaarlijks is 50 miljoen euro beschikbaar. Ruim honderd aanvragers, vooral uit de gebouwde omgeving, vergisting, wind op zee en Biobased Economy, hebben hiervan gebruik gemaakt
Cluster: 10.1. Financiering commercialisering voor groei en export,
PWC rapport: De economische bijdrage van windenergie op zee
06-09-2018
Beschrijving:De Nederlandse windenergie op zeesector levert in 2017 een totale economische bijdrage van ongeveer €2 miljard en zo'n 6.400 FTE, grotendeel gedreven door een sterk offshore en maritiem cluster. - De economische bijdrage kan groeien tot ongeveer 4 miljard per jaar in 2040, vooral als gevolg van de ontwikkeling van windparken op de Noordzee. - De groei van de sector kan oplopen tot zo'n 8% per jaar, bijvoorbeeld in een scenario waarin de Noordzee zich tot energie-achtertuin van Europa ontwikkeld en/ of als de Nederlandse keten kan worden versterkt. - De sector kan worden ondersteund door een gevulde, voorspelbare pijplijn en een Europese aanpak, maar voor realisatie van het volledige potentieel moet windenergie wel kunnen worden ingepast in het energiesysteem. - De sector kan vooral een bijdrage leveren door van windenergie op zee een structureel concurrerende optie te maken en door innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de daadwerkelijke inpassing.
Cluster: 3.2. Wind op zee,
Rekenkamer; Kostenreductie bij de tenders wind op zee
27-09-2018
Beschrijving:De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee zullen voorlopig echter nog geen feit zijn. Dat blijkt uit het rapport Focus op kosten windenergie op zee van de Algemene Rekenkamer. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer leert dat het doel om de prijs van stroom uit zeewind tussen 2013 en 2023 met 40% te verlagen binnen bereik is. Op basis van het winnende tenderbedrag is de prijs van het windpark Hollandse Kust (zuid), dat dit jaar is vergund en in 2022 moet gaan draaien, 70% lager geraamd dan die van 2013. Deze sterke daling van de winnende tenderbedragen is naar alle waarschijnlijkheid te danken aan innovatie, schaalvergroting, prijsdaling van grondstoffen, betere financieringsmogelijk­heden en een overheid die meer zekerheid biedt. De rijksoverheid bepaalt waar, wanneer en hoe nieuwe windparken op zee mogen worden aangelegd. Private partijen bouwen en exploiteren de parken. Inkomsten halen ze uit de verkoop van de opgewekte stroom en uit subsidie van de overheid. Op de Noordzee zijn nu 4 windparken actief: Egmond, Amalia, Gemini en Luchterduinen. Voor 3 nieuwe parken zijn vergunningen afgegeven: Borssele I-II, Borssele III-IV en Hollandse Kust (zuid) I-II. Zonder subsidie leveren de windmolens op zee echter geen stroom aan het landelijke netwerk. De Algemene Rekenkamer wijst op de subsidie die in het Net op Zee wordt gestoken; het netwerk waarmee de op zee gewonnen windenergie wordt doorgegeven aan het landelijke elektriciteitsnet. Landelijke netbeheerder TenneT (100% eigendom van de staat) is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van Net op Zee, maar ontvangt hiervoor subsidie. Voor de aansluiting van de windparken die gebouwd worden tot en met 2023 is € 4 miljard aan subsidiemiddelen gereserveerd. Die subsidie komt uit de Opslag Duurzame Energie (ODE), die burgers en bedrijven betalen via de energierekening. De windparken die in 2022 worden opgeleverd voor de Nederlandse kust zullen dus niet de ‘eerste windparken ter wereld zijn die zonder subsidie worden gerealiseerd’, zoals de minister van EZK in maart van dit jaar aan de Tweede Kamer schreef.
Cluster: 3.2. Wind op zee,
Geen gezamenlijke SDE subsidie voor projecten van waterschappen.
30-04-2018
Beschrijving:Op basis van een inventarisatie begin 2018 heeft de UvW de mogelijkheid van een specifieke specifieke financieringsregeling bij EZK aangekaart om de doelen voor 2020 te realiseren. Een gezamenlijke aanvraag via UvW zou de processen versnellen. Het bleek echter niet mogelijk om deze financiering te realiseren, waardoor waterschappen elk afzonderlijk aanvragen zullen moeten indienen voor SDE+ subsidie. Daardoor is de beoogde doelstelling voor 2020 niet haalbaar. Veel projecten komen wel in aanmerking voor SDE en worden in de komende jaren deels gerealiseerd.
Cluster: 4.1. Waterschappen,
Versnellingstafels stellen van acties op om knelpunten op te lossen en versnelling te creëren
19-10-2017
Beschrijving:In 2016 is een vijftal ’versnellingstafels’ ingericht om de verschillende vormen van duurzame energie te versnellen. De NVDE ondersteunt dit, begeleid door de RVO. Al deze tafels hebben in het afgelopen jaar knelpunten geanalyseerd. Dat leverde een brede waaier van acties op om knelpunten op te lossen en versnelling te creëren. Bijvoorbeeld: - Onder het motto ‘grote daken vangen veel zon’ wordt gezocht naar samenwerking met bracheorganisaties in sectoren met veel dakoppervlak voor decentraal zon-PV, om proposities te kunnen maken die goed toegesneden zijn op die sectoren. - Voor de stimulering van decentrale warmte-opties is de website www.duurzamewarmte.nl ingericht, waar particulieren informatie kunnen vinden over warmte-opties die met de ISDE worden gestimuleerd. Via de site kunnen ze ook in contact kunnen komen met installateurs. - De versnellingstafel ‘ruimte’ fungeert onder meer als entry point voor concrete projecten die vervolgens gebruik maken van technologieën uit een van de andere tafels
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
verdere uitwerking van de Green Deal regionale energiestrategie
19-10-2017
Beschrijving:De VNG coördineert de verdere uitwerking van de Green Deal regionale energiestrategie. Dit gebeurt in samenwerking met IPO, de Unie van Waterschappen en de ministeries van EZ, BZK, en IenM. Het bouwt voort op de ervaringen in de vijf pilots. In de regionale energiestrategie staat wat het verbruik is van de regio, wat de potentie voor energiebesparing is en wat er in de regio duurzaam opgewekt kan worden.
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
aparte SDE+ tender monomestvergisting
19-10-2017
Beschrijving:In 2017 is er een aparte tender onder de SDE+ geweest voor het stimuleren van monomestvergisting. De tender is succesvol afgerond en zal bij realiseren van de projecten een belangrijke bijdrage leveren aan de kostprijsreductie voor monomestvergisters op boerderijschaal
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
Regiegroep “Overig hernieuwbaar” richt versnellingstafels in
23-12-2016
Beschrijving:Vanuit de Regiegroep “Overig hernieuwbaar” zijn onder auspiciën van de NVDE verschillende versnellingstafels ingericht die inzetten op versnelling van de toepassing van duurzame energie. Een van deze versnellingstafels is gericht op het intensiveren van de productie en toepassing van groen gas, met name in de intensieve veehouderijen. In de tweede helft van 2016 worden de versnellingsprogramma’s ingevoerd. Zie ook geothermie en biostoom in domein 3 bij overig hernieuwbare energie.
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
maximum bij- en meestook duurzame biomassa vastgelegd
19-10-2017
Beschrijving:De volledige 25 PJ die in het Energieakkoord als maximum voor bij- en meestook van duurzame biomassa is vastgelegd en via de SDE+ toegekend
Cluster: 3.3. Bij- en meestook biomassa,
Convenant extra bovenwettelijke duurzaamheidscriteria biomassa
19-10-2017
Beschrijving:Energiebedrijven en natuur- en milieuorganisaties hebben extra bovenwettelijke duurzaamheidscriteria vastgelegd in een convenant waarin ook afspraken worden gemaakt over stimulering van duurzaam bosbeheer. Een geschillencommissie is ingesteld om te komen tot een uitspraak over duurzaamheidscriteria voor zaagsel
Cluster: 3.3. Bij- en meestook biomassa,
Onderzoek onrendabele top ondiepe WKO gestart
26-04-2018
Beschrijving:Binnen de actie ‘Verbetering businesscases’ van de versnellingstafel wordt onderzocht of sprake is van een ‘onrendabele top’ bij de toepassing van bodemenergie in een aantal segmenten en, indien hiervan sprake is, welke mogelijkheden er zijn om dit te ondervangen. Dit is door de dstaatsecretaris van I&W aan de kamer meegedeeld (brief op 26 april 2018, bijlage uitwerking 9.)
Cluster: 3.7. Aanpassing SDE+-regeling,
Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?
04-10-2018
Beschrijving:Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen. Dit jaar wordt het nationale Klimaatakkoord gesloten. Dit is een uitwerking van de internationale afspraken in Parijs in 2015. Het Klimaatakkoord vraagt om een nieuwe manier van samenwerken van provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers. Zij maken per regio gezamenlijk een RES. In de RES staan welke maatregelen in de regio voor nodig zijn om tot de afspraken uit het Klimaatakkoord te komen. In de publicatie van IPO, Unie van Waterschappen en de VNG vindt u antwoorden op verschillende vragen over de RES.
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
Nieuw Innovatiefonds ETS
23-12-2016
Beschrijving:Het huidige innovatiefonds onder de ETS-richtlijn, de NER300, wordt in het voorstel voor de nieuwe ETS-richtlijn omgezet in een nieuw innovatiefonds van 400 miljoen euro wordt opengesteld voor innovatieve projecten gericht op emissiereductie bij de industrie
Cluster: 6.1. Versterken ETS-lobby,
bouw net op zee
19-10-2017
Beschrijving:TenneT gaat door met de bouw van een net op zee. Met DONG Energy (kavels I en II) en Blauwwind (Kavels III en IV) zijn in mei en september overeenkomsten gesloten. Die gaan over realisatie, aansluiting en transport van windenergie op zee. De basis komt van de gepubliceerde modelovereenkomsten uit 2016. Het project Borssele is gestart. De contracten voor exportkabels en platformen zijn definitief gegund en het landstation Borssele wordt uitgebreid. Project Hollandse Kust (zuid) verwacht dit najaar publicatie van de conceptvergunningen en de MER. De aanbestedingen van platformen en kabels is gestart. Van project Hollandse Kust (noord) is de Rijkscoördinatieregeling gestart en een concept van de Nota Reikwijdte en Detail, gepubliceerd. TenneT zal in december 2017 het tweede Kwaliteits- en Capaciteitsdocument voor het net op zee bij ACM indienen, met zichtperiode 2018–2028. Dit is in lijn met de Elektriciteitswet en het door het ministerie van EZ gepubliceerde ‘Ontwikkelkader’
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
SER advies maatschappelijk dialoog klimaat en energiebeleid
28-03-2017
Beschrijving:Maatschappelijk draagvlak is voor de energietransitie cruciaal. De SER adviseerde in maart over de governance van het energie- en klimaatbeleid. Er is beleid nodig dat de voorwaarden schept voor richting, ruimte en versnelling aan de maatschappelijke transitie. Een gericht sociaal beleid op de arbeidsmarkt, scholing, werkgelegenheid en decent work, is daarvan een bouwsteen. Partijen hebben bijgedragen aan een Delphi-dialoog. Dit beoogt de belangrijkste kennis- en innovatievragen voor versnelling van de energietransitie weer te geven
Cluster: 9.3. Arbeidsverhoudingen etc.,
Voor 2020 hebben alle kleinverbruikers een slimme meter
22-12-2015
Beschrijving:Netbeheerders, energiebedrijven en het Rijk voeren de afspraken rond ontwikkeling en innovatie van smart grids uit met de grootschalige uitrol van de op afstand uitleesbare (slimme) meter vanaf 1 januari 2015. Netbeheerders dragen er zorg voor dat op 31 december 2020 aan alle kleinverbruikers een meter ter beschikking is gesteld die ten minste voldoet aan gestelde eisen. Voor 2015 is een totaal van 811.000 slimme meter aanbiedingen (adressen) gepland. Per ultimo juni is de jaareindeverwachting naar 744.000 aanbiedingen bijgesteld in verband met een tekort aan gasmeters eerder in het jaar. Voor 2016 hebben de netbeheerders een planning afgegeven van 1.170.000 aanbiedingen.
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
Voorstel Afschaffen gasaansluitplicht naar TK
13-06-2017
Beschrijving:Ook heeft de minister in juni een voorzet gedaan voor het afschaffen van de gasaansluitplicht in de nieuwbouw
Cluster: 12.2. Maatregelen duurzame warmte,
Basis gelegd voor leveringszekerheid en beschikbare productiecapaciteit binnen pentalaterale regio
22-12-2015
Beschrijving:De gezamenlijke analyse van de netbeheerders van de leveringszekerheid en beschikbare productiecapaciteit binnen de pentalaterale regio heeft de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van een regionale benadering van leveringszekerheid. De inzet van Nederland is om de gebruikte methodologie voor deze analyse in 2015 verder te verfijnen, zodat bij een volgende analyse ook rekening wordt gehouden met de bijdrage die de vraagzijde kan leveren aan levering.
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
Voortgang Mobiliteit en transport gerapporteerd
25-06-2015
Beschrijving:In zijn aan staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord de voortgang beschreven bij de uitvoering van de afspraken van het Energieakkoord in het domein Mobiliteit en transport. Vooral de visieontwikkeling op de toekomstige brandstofmix en de daaruit voortvloeiende actieagenda hebben sinds de totstandkoming van het Energieakkoord veel tijd en aandacht van de sector gevraagd.
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Meeste werknemers gesloten kolencentrale vinden gemakkelijk nieuw werk
04-04-2017
Beschrijving:Vakbonden voorzien massaontslag bij de sluiting van kolencentrales, maar energiebedrijven zijn er bij eerdere sluitingen in geslaagd om de meeste ontslagen werknemers aan werk te helpen. Dat blijkt uit een inventarisatie van deze krant.
Cluster: 7.1. Sluiting van vijf oudere kolencentrales,
Versnellingstafels overig hernieuwbaar ingesteld
23-12-2016
Beschrijving:Partijen hebben gerichte maatregelen afgesproken en zes verschillende “versnellingstafels” ingericht om de toepassing van de verschillende vormen van duurzame energie te versnellen. De zes tafels werken aan versnellingsagenda’s voor decentrale duurzame stroom, decentrale individuele duurzame warmte, bodemenergie en geothermie, vergisting vergassing, hoge temperatuur warmte uit biomassa voor de industrie en ruimte. RVO.nl heeft een monitor ontwikkeld om de groei en de verschillende versnellingsagenda’s bij te houden
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
ontwikkelfaciliteit lokale energiecoöperaties uitgewerkt
19-10-2017
Beschrijving:Op initiatief van ODE Decentraal wordt de opzet van een ontwikkelfaciliteit lokale energiecoöperaties uitgewerkt. De RVO en het ministerie van EZ faciliteren dit. Doel is om besluitvorming te bespoedigen over de financiering van het businessplan van diverse lokale coöperatie initiatieven. Naar verwachting ondersteunt dit circa 200 zon- en windprojecten in coöperatief verband. In het najaar 2017 worden gesprekken gevoerd met Invest-NL over de realisatie van dit ontwikkelfonds
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Systeem van toetsing, accreditatie, toezicht en handhaving duurzaamheid van biomassa
22-12-2015
Beschrijving:Om het aantonen van de duurzaamheid van biomassa middels certificatie of verificatie mogelijk te maken en op basis daarvan subsidie te kunnen verstrekken, ontwikkelt het Rijk een systeem van toetsing, accreditatie, toezicht en handhaving.
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
Nieuwe deelnemers aan Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
19-10-2017
Beschrijving:De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek heeft nieuwe deelnemers waaronder de gemeenten Zwolle, Deventer en Enschede. Via zogeheten Living Labs (regionale pilots) onderzoeken deelnemers hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Dit jaar ligt de focus op de rol van lokale overheden en bouwlogistiek. In dat kader is onder andere de handreiking stedelijk goederenvervoer opgesteld. Op 1 januari 2020 wordt gekeken hoe het verder kan richting 2025. Daarnaast wordt verkend of ook afspraken over zero emissie doelgroepenvervoer gemaakt kunnen worden
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
opschaling Green Deal Zero Emission Stadslogistiek naar 50 gemeenten
19-10-2017
Beschrijving:Evofenedex en TLN zetten zich in voor het behalen van de doelstellingen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Ze werken daarnaast aan de opschaling van veertien naar circa 50 gemeenten. Inzet op een nauwe samenwerking met VNG in 2018 dient hierbij als kapstok.
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Verkenning Betalen voor gebruik
19-10-2017
Beschrijving:In het kader van de Verkenning Betalen voor gebruik heeft een maatschappelijke coalitie van brancheorganisaties uit de logistieke sector (BOVAG, EVO, KNV, RAI Vereniging, Transport & Logistiek Nederland en VNA), ANWB en Natuur & Milieu zich gebogen over de mogelijkheden om in het wegverkeer ‘betalen naar gebruik en milieuprestaties’ als beginsel in te voeren. Zij willen met een nieuw aangetreden kabinet in gesprek gaan over de voorwaarden en modaliteiten waaronder stappen in deze richting praktijk kunnen worden
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Duurzame Brandstofvisie
19-10-2017
Beschrijving:Het ministerie van IenM heeft 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Duurzame Brandstofvisie. Het Rijk stemde in 2015 in met deze visie. Dit wordt verdeeld over meerdere jaren. Het geld wordt naar verwachting besteed aan alternatieve tank- en laadinfrastructuur, zero- en lowemissie voor vracht- en busvervoer en geavanceerde biobrandstoffen. Een ander deel wordt als cofinanciering ingezet. Zo kan optimaal gebruik wordt gemaakt van Europese fondsen. Ten slotte is een RVO-subsidieregeling op basis van het Kaderbesluit Subsidies IenM beschikbaar (Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
scherp standpunt toekomstige EU CO2- normen voor personenvoertuigen en lichte bedrijfsauto’s.
23-12-2016
Beschrijving:BOVAG, ANWB, Natuur & Milieu en het ministerie van I&M hebben gezamenlijk ten behoeve van de Europese lobby een scherp standpunt geformuleerd over de toekomstige CO2- normen voor personenvoertuigen en lichte bedrijfsauto’s. Dit standpunt is bij de Europese Commissie ingebracht. De Commissie zal aan het eind van komend voorjaar met voorstellen voor nieuwe emissienormen komen. Het gezamenlijke standpunt fungeert ook als leidraad voor lobbyactiviteiten in de eigen achterban van Europese zusterorganisaties in de aanloop naar het commissievoorstel
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Verkenning Betalen naar gebruik
23-12-2016
Beschrijving:Een maatschappelijke coalitie van brancheorganisaties uit de logistieke sector (BOVAG, EVO, KNV, RAI Vereniging, Transport & Logistiek Nederland en VNA), ANWB en Natuur & Milieu heeft zich in het kader van de Verkenning Betalen naar gebruik gebogen over de mogelijkheden om in het wegverkeer ‘betalen naar gebruik en milieuprestaties’ als beginsel in te voeren. De betrokken organisaties zijn graag bereid om in 2017 met het toekomstige kabinet in gesprek te gaan over de voorwaarden en modaliteiten waaronder stappen in deze richting in praktijk kunnen worden gebracht
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar daling grondvergoeding bij (wind)projecten op rijks
07-03-2017
Beschrijving:Het Rijk is gestart met een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de aanpak gericht op een daling van de grondvergoeding bij (wind)projecten op rijksgronden. De rapportage wordt eind 2018 verwacht.
Cluster: 3.1. Wind op land,
Kamerbief geothermie
08-02-2018
Beschrijving:In februari 2018 stuurde minister Wiebes de beleidsbrief geothermie naar de Tweede Kamer waarin de doorontwikkeling en het voorgenomen beleid voor de geothermiesector in Nederland uiteen worden gezet.
Cluster: 2.3. Energie-efficiëntie agrosectoren,
Aanpassing EHG regeling voorgelegd aan Europese Commissie
01-07-2018
Beschrijving:Aanpassing van de substidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw en Marktintroductie energie-innovaties (EHG regeling) is in voorbereiding voor stimulering van additionele investeringen in extra energiebesparende energieschermen. De beoogde openstelling van de aangepaste regeling is eind 2018 of begin 2019. Dit is afhankelijk van de afronding van de goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie.
Cluster: 2.3. Energie-efficiëntie agrosectoren,
BuildUpSkillsNL leerstof loopt op schema
23-12-2016
Beschrijving:De ontwikkeling van BuildUpSkillsNL leerstof loopt op schema, in 2016 zijn tien tot veertien complete modulen ontwikkeld. De BuildUpSkills advisor app ontsluit het bestaande kennisaanbod op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Uitbreiding van de app wordt in de tweede helft van 2016 getest in regionale pilots.
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
arbeidsmarktgevolgen sluiting kolencentrales uit jaren tachtig aan de hand bestaande sociale planne
23-12-2016
Beschrijving:Het opvangen van de arbeidsmarktgevolgen van de sluiting van de kolencentrales uit de jaren tachtig heeft plaatsgevonden aan de hand van toen reeds bestaande sociale plannen. Voor de drie centrales die per 1 januari 2016 zijn gesloten, is een landelijk sociaal plan afgesproken, gekoppeld aan de sector CAO Productie Leverings Bedrijven (PLB). Bij het vierde bedrijf (UNIPER) is het bestaande sociaal plan, in opdracht van de Raad van Bestuur, verlengd tot december 2018. De ervaringen wijzen uit dat interne herplaatsing op korte termijn voor een aantal werknemers mogelijk is, maar dat voor een aantal groepen werknemers onvoldoende perspectief op werk elders is. Verschillen tussen de drie gesloten centrales zijn aanzienlijk, mede door regionale arbeidsmogelijkheden.
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
Kabinet: met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector
29-11-2016
Beschrijving:De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp (Economische Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst), het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de vandaag aangekondigde Bouwagenda. Onder leiding van Bernard Wientjes gaan partijen nauwer samenwerken om deze sector succesvol te houden.
Cluster: 1.1. Perspectieven en doelstellingen,
Ondersteuning verduurzaming gebouwde omgeving in Overijssel
01-10-2018
Beschrijving:In verschillende provincies wordt een ondersteuningsaanbod gedaan (naar gemeenten of bewoners). In Overijssel heeft de provincie in 25 gemeenten energieloketten mogelijk gemaakt waar bewoners terecht kunnen met vragen over maatregelen om huizen duurzaam te maken.
Cluster: 1.4. Energiebesparing in de koopsector,
Ondersteuning verduurzaming gebouwde omgeving in Noord-Holland
01-10-2018
Beschrijving:In verschillende provincies wordt een ondersteuningsaanbod gedaan (naar gemeenten of bewoners). In Noord-Holland is het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland opgezet, gericht op regio’s, gemeenten en woningcorporaties. Kennis over beleid en aanpakken wordt verspreid en gedeeld.
Cluster: 1.4. Energiebesparing in de koopsector,
Voorbereiding totstandkoming NLII
23-12-2016
Beschrijving:De kwartiermaker van de NLII heeft in zijn voorstel voor de totstandkoming van de NLII in 2014 de afspraak uit het Energieakkoord opgenomen om de financiering van grootschaliger duurzame energieprojecten te vergemakkelijken. Na onderzoek is gebleken dat de grootschalige projecten met een sluitende business case goed door de markt worden opgepakt. Niet rendabele projecten zijn niet realiseerbaar zonder steun van de overheid. NLII neemt deel in een aantal werkgroepen over de best mogelijke oplossingen voor dergelijke projecten. Verder zijn er kleinere projecten die vanwege de kleine schaal geen toegang hebben tot institutionele financiering. NLII werkt samen met stakeholders om hiervoor oplossingen te ontwikkelen en onderzoekt financieringsknelpunten van een breed scala aan projecten uit het Energieakkoord.
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
Team Nederland: Samen sterker in de wereld Een actieplan voor banen en groei
26-04-2017
Beschrijving:Adviesrapport DTIB Stuurgroep internationale handels-, innovatie- en investeringsbevordering. Meer marktaandeel veroveren op nieuwe groeimarkten in bijvoorbeeld Azië en Zuid-Amerika door intensiever samen te werken. Dat is het doel van het rapport 'Team Nederland: samen sterker in de wereld', dat vandaag is overhandigd aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Kamp van Economische Zaken. Het rapport is opgesteld door een stuurgroep onder leiding van Chris Buijink (Nederlandse Vereniging van Banken). VNO-NCW en MKB-Nederland waren hierin vertegenwoordigd door algemeen directeur Cees Oudshoorn. In het rapport is ook aandacht voor de energie-gerelateerde kansen.
Cluster: 10.3. Marktontwikkelingen internationaal,
Export energiemarkt: groot potentieel in Duitsland en kansen op nichemarkten
15-12-2017
Beschrijving:Binnen het cluster Energie is slechts in één land, Duitsland, een kans met een groot economisch groeipotentieel geïdentificeerd. De oorzaak hiervoor is, zoals eerder al benoemd, dat Nederland binnen dit cluster niet wordt beschouwd als een ‘favourable business partner’. Voor Duitsland is een grote kans geïdentificeerd, omdat we als buurlanden al intensief samenwerken op het gebied van energie. Onze energienetwerken zijn met elkaar verbonden en kunnen zo over- en ondercapaciteit van elkaar opvangen. Door deze al bestaande samenwerking, ontstaan er ook kansen om samen te verduurzamen. Deze kunnen niet alleen aangegrepen worden door de grote bekende spelers die al actief zijn op de Duitse markt (zoals bijvoorbeeld TenneT), maar ook door kleinere bedrijven. Ondersteunen in de aanleg van slimme netwerken tussen particuliere zonnepaneelbezitters of het introduceren van innovatieve manieren van duurzame energieopwekking zijn hier voorbeelden van. Op het gebied van Wind op Zee is Nederland, met de grote kostenreducties die de laatste jaren zijn gerealiseerd, één van de leiders in de wereld. Dit biedt bijvoorbeeld kansen in Noordwest-Europa, waar een duidelijke vraag is naar Wind op Zee (en wellicht ook in Japan en de Verenigde Staten). De reden dat dit niet meer uitgesproken naar voren is gekomen in dit rapport is dat Wind op Zee een heel specifieke niche is, die afhankelijk is van de aanwezigheid van projecten. In België zijn bijvoorbeeld net de meeste concessies voor windparken op zee vergeven. Nederlandse spelers krijgen hierbij een hoofdrol. Een andere niche waar Nederland wel veel expertise heeft is die van de bio-energie.
Cluster: 10.3. Marktontwikkelingen internationaal,
PWC rapport: De economische bijdrage van windenergie op zee
06-09-2018
Beschrijving:De Nederlandse windenergie op zeesector levert in 2017 een totale economische bijdrage van ongeveer €2 miljard en zo'n 6.400 FTE, grotendeel gedreven door een sterk offshore en maritiem cluster. - De economische bijdrage kan groeien tot ongeveer 4 miljard per jaar in 2040, vooral als gevolg van de ontwikkeling van windparken op de Noordzee. - De groei van de sector kan oplopen tot zo'n 8% per jaar, bijvoorbeeld in een scenario waarin de Noordzee zich tot energie-achtertuin van Europa ontwikkeld en/ of als de Nederlandse keten kan worden versterkt. - De sector kan worden ondersteund door een gevulde, voorspelbare pijplijn en een Europese aanpak, maar voor realisatie van het volledige potentieel moet windenergie wel kunnen worden ingepast in het energiesysteem. - De sector kan vooral een bijdrage leveren door van windenergie op zee een structureel concurrerende optie te maken en door innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de daadwerkelijke inpassing.
Cluster: 10.3. Marktontwikkelingen internationaal,
Energie uit eigen boden in Overijssel
21-10-2018
Beschrijving:Het doel is om in 2023 2,4 PJ energie uit de bodem op te wekken. We kennen twee soorten bodemenergie, geothermie en warmte- en koudeopslag (WKO). In de Koekoekspolder (gemeente Kampen) is een duurzaam tuinbouwgebied in ontwikkeling. Ze telen onder andere tomaat, komkommer, aardbeien- en witlof. Het is het eerste gebied in Overijssel waar gebruik wordt gemaakt van geothermie. Al sinds 2012 staan er een productieput en een injectieput. Vanaf een diepte van 1.800 m wordt water met een temperatuur van ruim 70 graden opgepompt. Die warmte word geleverd aan vijf tuinbouwbedrijven, die daarmee 23,5 hectare aan kassen verwarmen. Er zijn plannen een nieuwe aardwarmtebron (productieput) te realiseren (deze kan gebruik maken van de bestaande injectieput). Dat kan een forse reductie van de CO2-uitstoot opleveren. In totaal zou dan 50 hectare aan kassen van duurzame energie worden voorzien.
Cluster: 12.1. Domeindoorsnijdende aanpak warmte,
Energie-infrastructuur voor warmte in Overijssel
21-08-2018
Beschrijving:Voor elke wijk in Overijssel moet een keuze worden gemaakt voor een alternatief voor aardgas. Die alternatieven zijn: volledig elektrisch (d.m.v. een warmtepomp), een warmtenet (op basis van bijv. biomassa, geothermie of restwarmte) of duurzame gassen (bijv. biogas of waterstof). Bij elk alternatief hoort ook een bepaalde energie-infrastructuur. Een aantal projecten op het gebied van de energie-infrastructuur zijn Warmtebaan Enschede, Biogasnetwerk Twente en Biogasnetwerk Noord-Deurningen.
Cluster: 12.1. Domeindoorsnijdende aanpak warmte,
“Revolutie nodig in de bouw”
13-12-2017
Beschrijving:Als een oud-werkgeversvoorzitter oproept tot revolutie dan is er iets aan de hand. “In de bouw is een revolutie nodig”, stelt oud-VNO-voorzitter Bernard Wientjes. Als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda schetste hij voor de leden van de Borgingscommissie de grote opgave waar de bouw voor staat om de klimaatdoelen van Parijs te halen. “Als de bouw in het huidige tempo doorgaat met verduurzamen van gebouwen komen we in de verste verte niet in de buurt van doelen van Parijs. Die halen we dan pas in 2350”, aldus Wientjes.
Cluster: 1.1. Perspectieven en doelstellingen,
Expertbijeenkomsten (off-balance) financiering energiebesparing
05-05-2017
Beschrijving:De NVB heeft twee expertbijeenkomsten georganiseerd rond (off-balance) financiering van energiebesparing binnen het mkb via Energy Service Companies (ESCo-constructies).
Cluster: 11.1. Standaardisatie (par. 12.3),
bestaande afspraken Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren nader uitgewerkt
19-10-2017
Beschrijving:Met de agrosectoren buiten glastuinbouw zijn de bestaande afspraken in het kader van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren nader uitgewerkt met verdergaande ambities voor opwekking met wind en zon. Begin 2017 zijn door de convenantpartners aanvullende afspraken gemaakt. Zo wordt de overlegstructuur beter passend gemaakt bij de deels nieuwe sector- en ketenorganisaties. Naast de bestaande overleggroepen voor de bos- en houtsector, de champignonsector en de bloembollensector worden nieuwe overleggroepen ingericht. Die gaan over landbouwbodems, productieketens plantaardige producten, vlees en eieren en zuivel. In het convenant is ook afgesproken de activiteiten ook te richten op afspraken tot 2030 en daarna. Voor de periode tot 2030 bepalen de nog op te stellen Klimaatplannen – inclusief ESR/LULUCF – de richting. In de klimaatplannen krijgt het beperken van de emissies van broeikasgassen een zwaarder accent. De aandacht voor energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening is ondersteunend.
Cluster: 2.3. Energie-efficiëntie agrosectoren,
energie-efficiëntieplannen beoordeeld
19-10-2017
Beschrijving:De energie-efficiëntieplannen voor de periode 2017-2020 die worden opgesteld door de MJA-bedrijven als onderdeel van het MJA-convenant, zijn dit jaar beoordeeld. Hierbij zijn de criteria uit het MJA-convenant stringenter toegepast. Dit leiden tot additionele besparingen in de periode 2017-2020.
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
Intensivering toezicht gestart in 2016
19-10-2017
Beschrijving:In het kader van de intensivering Wet milieubeheer heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een overeenkomst met de vereniging Omgevingsdienst NL gesloten. Daardoor komen er 20 extra toezichthouders. De toezichtactiviteiten zijn gestart in het vierde kwartaal 2016. Het Rijk borgt dat ze voor een periode van 2 jaar worden voortgezet in samenhang met andere energiebesparingsactiviteiten
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
Bestaande afspraken Convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ nader uitgewerkt
23-12-2016
Beschrijving:Met de agrosectoren buiten glastuinbouw worden de bestaande afspraken in het kader van het Convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ nader uitgewerkt met verdergaande ambities voor opwekking met wind en zon.
Cluster: 2.3. Energie-efficiëntie agrosectoren,
regelgeving vereenvoudigd met erkende maatregelenlijsten (EML)
19-10-2017
Beschrijving:Om bedrijven aan te zetten tot energiebesparing, is de regelgeving vereenvoudigd met erkende maatregelenlijsten (EML). Hiermee wordt het makkelijker om te voldoen aan de verplichtingen uit de Wet milieubeheer die gaan over besparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In 2017 zijn veel extra lijsten gepubliceerd waarmee een dekkingsgraad van meer dan 90 procent is gerealiseerd.
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
Onderzoek werkgelegenheid sluiting kolencentrales
31-08-2016
Beschrijving:In totaal bieden de kolencentrales en hun toeleverende keten werk aan bijna 2.800 mensen. Hiervan zijn ongeveer 1.350 arbeidsplaatsen bij de kolencentrales, de overigen in de keten van bedrijven om die kolen of diensten leveren aan deze centrales
Cluster: 7.1. Sluiting van vijf oudere kolencentrales,
NEV 2016: prognose decentrale energie in 2020 met 68 PJ fors hoger dan de beoogde 40 PJ
14-10-2016
Beschrijving:In de Nationale Energieverkenning 2016 komt de prognose voor decentrale energie in 2020 met 68 PJ fors hoger uit dan de beoogde 40 PJ. De NEV constateert dat het aantal energiecoöperaties de laatste jaren snel is gegroeid. Bovendien richten steeds meer coöperaties zich op het realiseren van grotere collectieve zon- en windprojecten. Hierdoor zal de komende jaren het aantal en de omvang van collectieve zonnecentrales sterk toenemen, en het vermogen coöperatieve windenergie waarschijnlijk verdrievoudigen
Cluster: 4.1. Waterschappen, 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
NEV 2015 over Mobiliteit en Transport
09-10-2015
Beschrijving:Uit de NEV-rapportage blijkt dat een groot aantal afspraken uit de mobiliteits- en transportsector (nog) niet doorrekenbaar is. Deels heeft dit te maken met het randvoorwaardelijk karakter van enkele afspraken, bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van uniforme meetmethodieken of de uitrol van bewustwordingscampagnes (zoals de ‘ikbenhopper’-campagne https://www.ikbenhopper.nl/). Een andere reden is dat sommige afspraken, los van de relevante context, moeilijk te kwantificeren zijn. Zo hebben sommige Green Deals aanzienlijke potenties maar is daadwerkelijk succes afhankelijk van de resultaten van proefprojecten en kansen voor opschaling. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Green Deals over respectievelijk Zero Emissie Stadsdistributie https://www.energieakkoordser.nl/nieuws/2015/in-werking-gezet.aspx en Zero Emissie Busvervoer (website bestaat niet meer, evt IPO website?). Verder zijn enkele afspraken na 1 mei – de deadline voor het aanleveren van maatregelen - tot stand gekomen. Naast de Autobrief II (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/19/autobrief-ii) en de Uitvoeringsagenda duurzame brandstofmix geldt dit ook voor de Green Deal Laadinfrastructuur elektrisch Rijden. Daarnaast treden ook vertragingen op. Dit is aan de orde bij de afspraak over de mobiliteitspassen, de uitrol van ‘Het nieuwe rijden 3.0’, de totstandkoming van de Green Deal over ‘Het nieuwe draaien’ en het aantal deelnemers aan ‘Lean and green personal mobility. Van belang is ook dat een deel van de emissies en daarmee sommige successen uit de sector mobiliteit en transport niet aan deze sector kunnen worden toegerekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inzet van groene stroom door de NS voor elektrische voertuigen, acties om treinmachinisten zuiniger te laten rijden en de klimaatimpact van biobrandstoffen. Ondanks deze methodologische aspecten blijven de afspraken uit het Energieakkoord zich richten op maximale terugdringing van energieverbruik en CO2-uitstoot over de gehele keten (Well –to-wheel). Sectoroverstijgende knelpunten worden hierbij geïnventariseerd en waar mogelijk geadresseerd. Effecten De Nationale Energieverkenning 2015 constateert (p. 178) dat “door de combinatie van de reeds vastgestelde en de voorgenomen maatregelen uit het Energieakkoord het energiegebruik door de sector verkeer en vervoer in 2020 circa 14 PJ (bandbreedte 10-16 PJ) lager ligt dan zonder deze maatregelen het geval was geweest. Hiermee is de besparingdoelstelling voor mobiliteit uit het Energieakkoord van 15 tot 20 PJ binnen bereik, maar is het nog onzeker of deze wordt bereikt.” Op pagina 180 geeft de Energieverkenning aan dat “in het Energieakkoord is afgesproken dat ultrazuinige personenauto’s in de periode tot en met 2018 fiscaal worden gestimuleerd. De Autobrief II bevat voorstellen voor de wijze waarop deze stimulering wordt vormgegeven. (…) Deze stimulering van ultrazuinige auto’s leidt in 2020 tot een energiebesparing van 1 à 2 PJ. Deze besparing is niet meegenomen in de berekeningen van deze NEV 2015.” De Energieverkenning vermeldt ook (p. 180) dat in het Energieakkoord een sectordoel is afgesproken van maximaal 25 megaton CO2-uitstoot in 2030. Met de huidige en voorgenomen beleidmaatregelen ligt de geraamde CO2-uitstoot in 2030 op 32,7 megaton, waarmee het doel met het nu voorgenomen beleid buiten bereik ligt. Op basis van de doorgerekende maatregelen komt de NEV 2015 tot de conclusie dat er grote inspanningen nodig zijn om in 2020 het sectordoel te realiseren. Een aanvullende quick scan van ECN wijst uit dat van een beperkt aantal niet doorgerekende afspraken alsnog globale effecten kunnen worden ingeschat. Deze tellen op tot 5,5 à 11 PJ. Uitgaande van de middenwaarde van 14 PJ uit de NEV 2015 ontstaat in totaal dan een bandbreedte van 20,5 à 27 PJ energiebesparing in 2020. Deze besparingseffecten zijn alleen mogelijk als de desbetreffende afspraken nu snel in actie worden omgezet en goed worden uitgevoerd. Voor de realisatie van de langetermijndoelen 2030 en 2050 is ten slotte de uitwerking van de Uitvoeringsagenda duurzame brandstofmix essentieel. Deze agenda bereidt nu significante stappen voor die op langere termijn in grote energiebesparing en CO2-reductie moeten uitmonden.’
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Tekort aan geschoolde werknemers: Arbeidsmarkt dreigt probleem te worden bij energietransitie
21-02-2018
Beschrijving:Het tekort aan vakmensen kan een probleem worden voor de energietransitie. Dit constateert Ed Nijpels de voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Met extra maatregelen zal het aantal banen groeien. Het wordt echter steeds moeilijker de juiste mensen voor die banen te vinden.
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
Tender Innovatiekavel Borssele II gegund
06-04-2018
Beschrijving:Vrijdag 6 april 2018 maakte minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat Two Towers B.V. winnaar is van de tender Borssele Innovatiekavel V. Het consortium gaat innovaties testen als: windmolens die vorming van oesterbanken stimuleren en het ecosysteem van de Noordzee verbeteren. Een innovatiesysteem tussen de mast en de fundering, zodat windmolens langer meegaan en minder onderhoud nodig hebben. Het innovatiekavel, een proefgebied tussen de al gegunde kavels Borssele I en III, biedt de mogelijkheid om nieuwe, al ver ontwikkelde technieken in de praktijk te testen en te demonstreren aan windparkbouwers wereldwijd. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de kostprijsreductie van windenergie op zee, de kennisopbouw en concurrentiepositie van Nederland. Voor het testen van de innovaties krijgt het Two Towers (een consortium van Van Oord Renewable Finance, Investri Offshore en Green Giraffe Holding) een innovatiesubsidie van maximaal 15 miljoen euro. Daarnaast krijgt het voor de geleverde stroom een maximale subsidie van 35 miljoen euro.
Cluster: 3.2. Wind op zee,
Kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid)
19-01-2018
Beschrijving:Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 18,5 kilometer uit de kust. De kavelbesluiten, de MER’en en de andere onderliggende stukken zijn digitaal in te zien van vrijdag 19 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een van de ontwerpkavelbesluiten kunnen nu beroep instellen tegen de kavelbesluiten.
Cluster: 3.2. Wind op zee,
Verkenning inzet groen gas in mobiliteits- en transportsector
22-12-2015
Beschrijving:Over de mogelijke inzet van (groen) gas in de mobiliteits- en transportsector is een nadere verkenning uitgevoerd en hebben vervolggesprekken plaatsgevonden. Voor de toekomstige positie van biobrandstoffen in de mobiliteits- en transportsector is een rol voorzien voor het Platform Biobrandstoffen in oprichting.
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Regie uitvoering actieplan duurzame brandstoffenmix
22-12-2015
Beschrijving:In de uitvoeringsfase zijn voor de volgende thema’s en bundels acties in gang is gezet: Elektrisch rijden, Efficiencyverbetering in het wegvervoer, Efficiencyverbetering bij zee- en binnenvaartschepen, Rijden op waterstof, Inzet van LNG (Liquid Natural Gas of vloeibaar aardgas) in de scheepvaart, en zwaar wegverkeer. Inzet van Biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer. Dit gebeurt onder regie van het Rijk. De uitwerking kan de vorm krijgen van een Green Deal of een andersoortige vorm van publiek private samenwerking. Daar waar financiële rijksbijdragen aan de orde zijn, vindt besluitvorming plaats binnen de reguliere begrotingstrajecten. De potentiële effecten van alle per brandstofspoor voorgestelde mogelijke maatregelen zijn doorgerekend voor 2020 en 2030. De effecten manifesteren zich vooral op de langere termijn, maar leveren in potentie een enorme bijdrage aan de verduurzaming van de sector en aan duurzame groei.
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Invulling kwaliteit- en certificeringsysteem voor aanbieders van duurzame energie opties
22-12-2015
Beschrijving:De duurzame energiesector werkt aan de invulling van een kwaliteit- en certificeringsysteem voor aanbieders van duurzame energie opties. Inmiddels zijn certificeringsmogelijkheden beschikbaar voor zonnewarmte, zonnestroom en Warmte Koude Opslag (WKO) systemen. Gemeenten werken aan de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Gestructureerd overleg lokale energie knelpunten lokale energie
22-12-2015
Beschrijving:De ministeries van EZ en Financiën, ODE-Decentraal, de DE-Koepel, Netbeheer Nederland, Energie Nederland zetten het gestructureerd overleg lokale energie voort om gesignaleerde knelpunten rond lokale energie constructief en de salderingsaanpak te kunnen oplossen. Dit overleg is uitgebreid met Klimaat Verbond, VNG en Aedes.
Cluster: 4.4. Fiscale maatregelen,
Voorstel Europese Commissie herziening van het ETS
19-10-2017
Beschrijving:In 2014 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor herziening van het ETS. Dit is behandeld door de Raad van Europa waarin de lidstaten deelnemen (de Raad) en het Europees Parlement. De partijen uit de werkgroep hebben eraan bijgedragen de Nederlandse inzet voor versterking van het ETS, in Europa breed bekend te maken. Dat heeft invloed gehad bij de positiebepaling van veel betrokkenen.
Cluster: 6.1. Versterken ETS-lobby,
De Raad van Europa en het Europees Parlement hebben hun standpunt bepaald
19-10-2017
Beschrijving:Begin dit jaar hebben de Raad van Europa en het Europees Parlement hun standpunt bepaald. Daarin zijn belangrijke punten uit de Nederlandse inzet opgenomen: • Het emissiereductiepad, het percentage waarmee de emissies in het ETS jaarlijks moeten dalen, wordt aangescherpt. Doel is een reductie van 43 procent uitstoot in 2030. Er is ook een herzieningsclausule mocht vanuit de bijdrage die de EU onder het Akkoord van Parijs wil leveren, verdere aanscherping nodig zijn. Daarnaast is er zicht op extra maatregelen om het overschot aan emissierechten op de markt te beperken. • Na 2020 blijft de mogelijkheid voor lidstaten bestaan om de positie van de internationaal concurrerende energie-intensieve industrie te borgen door het toewijzen van gratis emissierechten aan bedrijfssectoren met een risico op koolstoflekkage. • Het systeem van toewijzing van emissierechten aan de bedrijven wordt dynamischer en meer gericht op daadwerkelijke productie. In het Commissievoorstel worden de sectorale benchmarks bijgewerkt. Dat ligt in lijn met de Nederlandse inzet. Het is te vroeg om te zeggen in welke mate. • Lidstaten houden de mogelijkheid voor compensatie van de indirecte kosten voor gestegen elektriciteitsprijzen ten gevolge van het ETS. Het wordt mogelijk verder geharmoniseerd. • Met het voornemen om te sturen op CO2 wordt invulling gegeven aan het pleidooi voor een common denominator in het Energieakkoord. Die maakt het mogelijk het effect van verschillende maatregelen als windenergie, zonnepanelen en besparing te vergelijken op het effect op CO2 reductie. Het krijgt een plek in de Energieagenda en de uitwerking hiervan in transitiepaden.
Cluster: 6.1. Versterken ETS-lobby,
Aanscherping eisen elektrische rendement tot 40 procent
19-10-2017
Beschrijving:Op 1 juli 2017 zijn de minimumeisen voor het elektrische rendement aangescherpt tot 40 procent. Als gevolg daarvan besloot de eigenaar van de twee kolencentrales uit de jaren tachtig deze te sluiten. Daarmee zijn er geen kolencentrales uit deze periode meer in gebruik in Nederland
Cluster: 7.1. Sluiting van vijf oudere kolencentrales,
arbeidsmarktgevolgen opgevangen met sociale plannen
19-10-2017
Beschrijving:De arbeidsmarktgevolgen van de sluiting van deze vijf kolencentrales zijn opgevangen met de toen bestaande sociale plannen.
Cluster: 7.1. Sluiting van vijf oudere kolencentrales,
Programma systeemintegratie smart-grids
19-10-2017
Beschrijving:Netbeheerders, energiebedrijven en het Rijk hebben verder gewerkt aan de ontwikkeling en innovatie van smart grids, onder meer in de Topsector Energie. Het hernieuwde programma systeemintegratie brengt de impact in beeld van de toekomstige energievoorziening op de bestaande technologische, juridische, economische en institutionele systemen. In het kader van het programma Systeemintegratie is onder meer een inventarisatie van innovatie belemmerende barrières in wet- en regelgeving uitgevoerd en een studie naar energiebeleid in naburige landen
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
nieuwe werkwijze Netinpassing wind op land verkort doorlooptijd
19-10-2017
Beschrijving:De netbeheerders hebben hun nieuwe werkwijze Netinpassing wind op land voortgezet. Dit verkort de doorlooptijd om windparken aan het net aan te sluiten. Het programmateam, onder regie van Netbeheer Nederland, coördineert de uitvoering. De werkwijze is in 2015 ontwikkelt en heeft als doel stagnatie bij de aansluiting te voorkomen
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
Ronde Tafel Financiering Energietransitie houdt voortrollende agenda financiering energietransitie
23-12-2016
Beschrijving:Tijdens de Ronde Tafel Financiering Energietransitie is afgesproken een voortrollende agenda financiering energietransitie bij te houden, met daarin aandacht voor de vijf thema’s uit het verslag van de Ronde Tafel. Inmiddels heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een eerste vingeroefening gedaan, die inzicht geeft in de omvang van investeringen in de periode 2020 - 2040 (zie kader)
Cluster: 10.2. Marktontwikkelingen nationaal,
City Deal 'elektrische deelmobiliteit en stedelijke ontwikkeling'
06-02-2018
Beschrijving:In februari is deze City Deal getekend met 7 grote steden en projectontwikkelaars om deelmobiliteit onderdeel te laten zijn van de propositie bij woningbouwprojecten. In elke stad doen de komende drie jaar minimaal twee bouwprojecten mee. In totaal gaat het om de oplevering van meer dan 5.000 woningen met een lage parkeernorm en 200 elektrische deelauto’s. Doel is van elkaar te leren en te komen tot snelle opschaling.
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Fiscale kansen versnelling verduurzaming zakelijke mobiliteit
30-11-2017
Beschrijving:De coalitie Anders Reizen heeft de fiscale kansen die verduurzaming van mobiliteit kunnen versnellen geadresseerd bij de klimaattafels.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Openbare URL: www.klimaatakkoord.nl
Doel 50% CO2 reductie zakelijke mobiliteit
01-01-2018
Beschrijving:De Anders reizen coalitie heeft als doel gesteld 50% CO2 reductie van de zakelijke mobiliteit in 2030 (tov 2016 per fte). Deelnemers gaan nu monitoren en vergelijken periodiek de voortgang.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Openbare URL: www.andersreizen.nu
Verduurzamen zakelijke mobiliteit via werkgevers
11-01-2018
Beschrijving:Fiscale kansen die de verduurzaming van mobiliteit in Nederland kunnen versnellen zijn door de coalitie Anders Reizen geadresseerd bij de klimaattafels.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Kennisgroep Anders Vliegen gestart
01-06-2018
Beschrijving:Vliegen is een belangrijk thema binnen zakelijk reizen dat nog onvoldoende geadresseerd is. De CO2-uitstoot door zakelijk vliegen neemt jaarlijks toe. Om die reden is zakelijk vliegen opgenomen in de CO2 reductiedoelstellingen van Anders Reizen. Werkgevers delen kennis en ervaring hoe de CO2 uitstoot door vliegen verminderd kan worden. Bedrijven binnen de coalitie zijn ervaringen aan het delen hoe de CO2 uitstoot veroorzaakt door vliegen te verminderen en ook kennis op dat vlak aan het ontwikkelen. Kansrijke maatregelen zijn de overstap van vliegtuig naar trein binnen straal van 700 km, gebruik van teleconferencing en bio-kerosine.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Openbare URL: www.andersreizen.nu
Anders Reizen coalitie groeit door, 44 corporate bedrijven nu aangesloten
03-08-2018
Beschrijving:De Anders reizen coalitie is uitgebreid van 35 naar 44 bedrijven met ruim 300.000 medewerkers werkzaam in Nederland. Ambitie is te groeien naar 500.000 werknemers en circa 100 werkgevers. Meer dan veertig grote Nederlandse bedrijven, met meer dan 250 werknemers, hebben met elkaar afgesproken om de uitstoot door hun zakelijke reizen in 2030 met de helft terug te brengen (www.andersreizen.nu). De bedrijven, met gezamenlijk bijna 300.000 werknemers, hebben zich verenigd in de coalitie Anders Reizen. Daarin delen ze kennis en ervaring over het verlagen van de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer (incl. woonwerkverkeer). In het kader van het klimaatakkoord spreekt de coalitie met het kabinet over een doorgroei naar 80 deelnemende bedrijven in 2022.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Openbare URL: www.andersreizen.nu
Campagne Ik ben hopper
10-09-2018
Beschrijving:Directe betrokkenheid van IenW is beëindigd. Website wordt beheert door stichting Natuur&Milieu en is nog volledig in de lucht, initiatieven van onder meer gemeente Utrecht om lokale 'Hopper-campagne' te ondersteunen.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Openbare URL: www.ikbenhopper.nl
Plan van aanpak voor campagne 'Het Nieuwe Rijden 3.0' om brandstof te besparen
10-09-2018
Beschrijving:De in 2017 gelanceerde website draait nog en wordt beheerd door IvdM. In het kader van het Klimaatakkoord wordt door partijen wel gesproken over intensiveringen, maar hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Bevorderen van zuinige banden
10-09-2018
Beschrijving:Het bestaande programma Kies de Beste Band is in 2018 met middelen uit de Klimaatenvelop 2018 fors geïntensiveerd. Daarnaast worden in het kader van het Klimaatakkoord nieuwe afspraken voorbereid.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Programma Topsector Logistiek levert resultaat via logistieke optimalisatieprojecten en programma’s
01-08-2018
Beschrijving:Het lopende programma van de Topsector Logistiek (ondernemers, overheden en onderzoekers) is gericht op concurrentiekracht van de logistieke sector en de Nederlandse economie en een bijdrage aan verduurzaming van mobiliteit (goederenvervoer). Afspraak is dat vanuit het programma van de Topsector Logistiek de resultaten op de KPI's 1) bespaarde vrachtwagenkilometers in 2015/2016 en 2) bespaarde CO2 uitstoot in 2015/2016, beschikbaar worden gesteld.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Synchromodaal transport
31-12-2018
Beschrijving:Programma's van de Topsector richten zich op optimale benutting van modaliteiten door verladers en dienstverleners. Keuzen vinden plaats op basis van indicatoren zoals betrouwbaarheid, prijsniveau en efficiëntie.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
kwaliteits- en certificeringspakket duurzame energie ontwikkeld
19-10-2017
Beschrijving:De duurzame energiesector heeft een kwaliteits- en certificeringspakket voor duurzame energie ontwikkeld voor gebruik door uitvoerende bedrijven en toeleveranciers. Zo zijn er keurmerken en certificatiesystemen beschikbaar voor zonne-energie (‘zonnekeur’), bodemenergie en warmtepompen.
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Intensivering van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed
19-10-2017
Beschrijving:De VNG streeft naar intensivering van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Gemeenten hebben zo’n 42 miljoen m2 aan vastgoed in beheer en in eigendom. De aanpak stelt een brede kijk op het dossier voor, inclusief indirecte economische en externe effecten.
Cluster: 1.6. Energiebesparing vastgoedsector,
EPV-regeling Warmte ter consultatie
01-06-2017
Beschrijving:In het voorjaar van 2017 heeft de minister van BZK de EPV-regeling Warmte ter consultatie voorgelegd.
Cluster: 1.5. Energiebesparing in de huursector,
NVB en IPO aangesloten bij initiatief oprichting ontwikkelfaciliteit voor lokale energiecoöperaties
23-12-2016
Beschrijving:De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en IPO hebben zich tijdens de Ronde Tafel aangesloten bij het initiatief om een ontwikkelfaciliteit voor lokale energiecoöperaties op te richten. Dit initiatief is onderdeel van het offensief lokale energie uit het intensiveringspakket. ODE Decentraal en EZ werken daarin nauw samen. EZ heeft een onderzoekopdracht verstrekt dat eind 2016/ begin 2017 tot besluitvorming zal leiden, zodat lokale energiecoöperaties per 2017 een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning (zie ook ? DOMEIN 4).
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
voorbereiding private Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG)
23-12-2016
Beschrijving:LTO Glaskracht Nederland is begonnen met de organisatorische voorbereiding van het private Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG). Dit is gebeurd door de oprichting van sectorale brancheorganisaties, vaststelling van het programma en protocollen van het EBG en aanstelling van een uitvoeringsorganisatie. Een verzoek tot Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) is gericht aan de minister van Economische Zaken.
Cluster: 2.3. Energie-efficiëntie agrosectoren,
Openbare URL:
Netbeheerders: 10 actiepunten voor een succesvolle energietransitie
23-11-2017
Beschrijving:Om ook na de energietransitie een hoogstaande en betaalbare energievoorziening te garanderen, zijn nu acties en handelingsperspectief nodig, voor de korte én de lange termijn. De netbeheerders hebben daarom een netwerkagenda opgesteld met 10 actiepunten. Tussen nu en 2020 moeten we een aantal no regret-maatregelen nemen die de uitstoot van broeikasgassen snel kunnen verminderen. Snel scoren: 1. Schrap de gasaansluitplicht nieuwbouw liever vandaag dan morgen 2. Stimuleer hybride warmtepompen als alternatief voor cv-ketels 3. Hanteer een programmatische (wijk)aanpak, zodat de transitie ook qua menskracht haalbaar is. Meer mogelijk maken Tussen nu en 2030 zijn maatregelen nodig die ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, experimenten en onderzoek naar wat werkt en wat niet: 4. Maak anticiperend en slim netbeheer mogelijk 5. Geef ruimte voor onderzoek, innovatie en experimenten op het gebied van waterstof 6. Behoud het gasnet op plekken waar het nuttig is voor toekomstige (hybride) warmtevoorziening met duurzame gassen Duidelijke doelen definiëren De overheid moet zo snel mogelijk duidelijke kaders en beleid formuleren voor de lange termijn tot 2050, zodat alle partijen weten binnen welke kaders zij kunnen opereren, investeren en innoveren: 7. Maak een integraal kader voor het energiesysteem en zorg voor onafhankelijk netbeheer van alle energie-infrastructuren 8. Kies koers in de energietransitie 9. Creëer een wettelijk kader voor flexibele nettarieven 10. Maak een evenwichtige verdeling van de kosten van de energie-infrastructuur mogelijk
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
Groei Zon-PV achter de meter
19-10-2017
Beschrijving:Onder de salderingsregeling en Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos) groeit (particuliere) zon-PV achter de meter nog steeds hard. De impact is wel duidelijk minder dan die van SDE
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
DNB onderzoekt effecten van klimaatverandering op financiële sector
19-10-2017
Beschrijving:In 2017 is DNB onderzoek gestart naar de effecten van klimaatverandering op de financiële sector. De risico’s van klimaatverandering raken onder meer de schadeverzekeraars. Transitierisico’s kunnen ontstaan wanneer aanscherping van het klimaatbeleid leidt tot afwaardering op financiële activa en daarmee de kapitaalpositie van de betrokken instelling ondergraaft. DNB gaat de onderzoeksbevindingen verwerken in een publicatie over klimaatrisico’s. Ook wordt gekeken wat de implicaties voor het toezicht zijn
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
Het Expertisecentrum Energiebesparing is operationeel
23-12-2016
Beschrijving:Het Expertisecentrum Energiebesparing is operationeel en is onder meer met zeven pilots aan de slag gegaan. Inmiddels is voor vier pilots de intentieverklaring ondertekend, de rest volgt op korte termijn. Binnenkort wordt het Expertisecentrum geëvalueerd en op basis daarvan besloten of en zo ja hoe het Expertisecentrum wordt voortgezet.
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
studie interactie marktinrichtingen Noord west Europa voor grensoverschrijdende capaciteitsmechanis
23-12-2016
Beschrijving:In pentalateraal verband – samenwerkingsverband tussen de Benelux, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk - ronden de gezamenlijke Transmission System Operators (TSO’s) dit najaar een studie af over de interactie tussen verschillende marktinrichtingen. In deze studie wordt specifiek gekeken naar opties voor grensoverschrijdende deelname aan nationale capaciteitsmechanismen en aan een meer gezamenlijk aanpak van leveringszekerheid. In juni 2016 zijn aan de directeuren-generaal van de pentalanden aanbevelingen gepresenteerd om de flexibiliteit van het Noordwest-Europese energiesysteem te versterken. Het gaat om prijsprikkels voor de ontwikkeling en inzet van flexibiliteit in de markt, onder meer door verbetering in de balanceringsmarkt, de intraday-markt en de ontwikkeling van vraagzijderespons. In het najaar van 2016 wordt begonnen met de uitwerking van een routekaart ter implementatie
Cluster: 5.2. Europese samenwerking marktontwikkeling en infrastructuur,
nieuwe werkwijze netinpassing wind op land voorkomt stagnatie
23-12-2016
Beschrijving:Om stagnatie in het aansluiten van windparken op land te voorkomen en een optimale netinpassing te realiseren, hebben de gezamenlijke netbeheerders onder regie van Netbeheer Nederland in 2015 een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor netinpassing wind op land. De kern van deze nieuwe werkwijze is dat de netbeheerders – landelijk en regionaal – in een vroegtijdig stadium met provincies (als ruimtelijk bevoegd gezag) en windprojectontwikkelaars intensief samenwerken om de keuze voor een bepaalde netinpassing te bepalen. Deze nieuwe werkwijze hebben de netbeheerders ook in 2016 toegepast om de doorlooptijd van de netaansluiting van windparken te versnellen. Deze uitvoering wordt gecoördineerd door het in 2015 onder regie van Netbeheer Nederland opgerichte programmateam wind op land.
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
Bedrijfsleven voert de lobby tijdens Nederlands EU-voorzitterschap
23-12-2016
Beschrijving:Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 heeft het Rijk de lobby binnen de EU tijdelijk neergelegd. Bedrijfsleven heeft verschillende bijeenkomsten in Brussel georganiseerd en gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. De Europese Commissie is voornemens eind 2016 een wetgevend voorstel over de governance van de Energie Unie uit te brengen
Cluster: 6.1. Versterken ETS-lobby,
EU lidstaten voor verdere dynamisering ETS
23-12-2016
Beschrijving:Tijdens onderhandelingen in 2016 over de herziening van de ETS richtlijn heeft een groot aantal EU-lidstaten zich uitgesproken voor verdere dynamisering en vereenvoudiging van het ETS. Hiermee mag geconcludeerd worden dat de lobby effectief is geweest.
Cluster: 6.1. Versterken ETS-lobby,
Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
23-12-2016
Beschrijving:Najaar 2016 telt de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek over het hele land verspreid vele tientallen deelnemers uit alle relevante sectoren. Deelnemers onderzoeken samen via zogeheten Living Labs (regionale pilots) hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk kan worden gebracht. Op 1 januari 2020 wordt op basis van deze resultaten bezien hoe het vervolgpad eruitziet richting 2025.
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Uitwerken woonlastenbenadering bij beoordeling investeringsplannen
23-05-2018
Beschrijving:De uitwerking van de woonlastenbenadering wordt meegenomen in het Sociaal Huurakkoord
Cluster: 1.5. Energiebesparing in de huursector,
Aedes Roadshow in de regio’s: Van Routekaart CO2-neutraal naar regionale samenwerking
04-10-2018
Beschrijving:De ‘Aedes Roadshow De Routekaart, van ambitie naar aanpak’ trekt dit najaar langs de regionale bestuursnetwerken van corporatiedirecteuren. Het is een volgende stap in het thema Verduurzaming van de Vernieuwingsagenda. Maarten van Gessel, directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken, en Koos Koolstra, directeur van de Alliantie regio Amersfoort, geven een impressie van het bezoek aan hun netwerk van Samenwerkende woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei.
Cluster: 1.5. Energiebesparing in de huursector,
Provincie Gelderland steunt gemeenten bij hun toezicht op energiebesparing.
01-01-2017
Beschrijving:In 2017 en 2018 heeft provincie Gelderland de subsidieregeling stimulering gemeentelijk toezicht op energiebesparing bij bedrijven en instellingen in het leven geroepen (deze wordt de stoksubsidie genoemd, als tegenhanger van de wortelsubsidie die is gericht op stimulering van energiebesparing bij bedrijven). De intentie is deze subsidieregeling in 2019 voort te laten gaan (GS besluit hierover in november). De regeling komt er op neer dat deelnemende gemeenten in de loop van 3 jaar 20% van de Wm-plichtige inrichtingen op het vlak van energie bezoeken voor een energiecontrole. Dit wordt door de 7 Gelderse omgevingsdiensten uitgevoerd. In 2017 en 2018 hebben we 50% subsidie geboden en in 2019 beogen we dit ook te doen. Over 2020 moet nog besloten worden. Na 2020 moeten gemeenten zelf 100% van de kosten voor energiecontroles voor hun rekening nemen. Op dit moment nemen 32 van de 53 gemeenten hieraan deel.
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
Vakbonden worden betrokken bij EPK pilots
09-03-2015
Beschrijving:Naar aanleiding van de afspraken in de Borgingscommissie van het Energieakkoord betrekken vakbonden hun leden bij de EPK pilots.
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
VNO-NCW-MKB informeert achterban over Wm in nieuw opgericht platform
31-12-2018
Beschrijving:De achterban van VNO-NWW-MKB is geïnformeerd over de belangrijkste Wm-wijzigingen en betrokken via nieuw opgericht VNO-platform. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en er is informatiemateriaal. Maar veel praktische zaken zoals de digitale melding moeten nog worden uitgewerkt voordat een brede gezamenlijke voorzlichtingscampagne kan starten.
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
NVB en VNO werken aan voorstellen financiering energiebesparing
04-04-2016
Beschrijving:De Nederlandse Vereniging van Banken en VNO hebben samen voorstellen uitgewerkt om financiering van energiebesparing bij bedrijven te vergemakkelijken. Er zijn ook een aantal aanbevelingen aan de rijksoverheid geformuleerd, maar nog geen serieuze respons. Wel goede samenwerking in de regio met gemeenten en provincies rond pilots van regionale VNO & MKB ondenemersorganisaties (MKB Energie-abonnement). De overheid geeft banken, investeerders en beleggers nu meer mogelijkheden om te investeren in duurzame projecten. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die groene daken aanplanten en ondernemers die werken aan de opslag van zonne-energie, aankloppen voor een financiering tegen gunstige voorwaarden. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Wiebes (Financiën) hebben met de Nederlandse Vereniging van Banken de regeling Groenprojecten hierop aangepast
Cluster: 2.2. Maatregelenpakket MEE-bedrijven,
Energiebesparing bij grote datacenters
22-03-2018
Beschrijving:De ICT sector kan op twee manier bijdragen aan CO2 reductie. Zelf flink besparen op het gigantische stroomgebruik in datacenters en met slimme technologie andere sectoren helpen te besparen. Daarvoor is wel veel samenwerking met veel verschillende partijen nodig. De datacenters zijn grote energieslurpers. De 28 grootste centers verbruiken net zoveel stroom als 800.000 huishoudens. Al die servers moet gekoeld worden. De warmte uit die datacenters kan gebruikt worden om huizen of kantoren te verwarmen. Daar zijn dan warmtenetten voor nodig.
Cluster: 2.2. Maatregelenpakket MEE-bedrijven,
De verborgen energieslurpers: duurzame stroom nieuw windpark in zijn geheel naar nieuw datacenter
02-11-2017
Beschrijving:Microsoft neemt alle stroom af uit windpark Wieringermeer of voor het nieuwe datacenter in Middenmeer (NH). Het gaat om 1,3 TWh stroom per jaar, ruim 1% van het totale Nederlandse stroomverbruik. Datacenters zijn grote energieslurpers. Zo zou het Groningse datacenter van Google zo'n 1 TWh per jaar nodig hebben. Ter vergelijking: de Nederlandse Spoorwegen (NS), één van de grootste stroomverbruikers van Nederland, heeft jaarlijks zo'n 1,4 TWh nodig om alle treinen te laten rijden. De productie van hernieuwbare energie kost echter veel ruimte. Met deze verborgen toename van ons energiegebruik wordt de ruimte extra schaars. Ook op deze ontwikkeling moet energie worden bespaard.
Cluster: 2.2. Maatregelenpakket MEE-bedrijven,
Versnellingspakket wind op land 2020-2023
10-07-2018
Beschrijving:Provincies en minister hebben afgesproken dat als de 6000 MW doelstelling voor wind op land niet tijdig gerealiseerd wordt, het restant van de opgave uiterlijk in 2023 techniekneutraal verdubbeld wordt.
Cluster: 3.1. Wind op land,
Project 'Kennis in je Kas'
01-07-2018
Beschrijving:De private vervolgfinanciering van het programma Kas als Energiebron en andere maatschappelijke thema's in de glastuinbouw wordt door LTO Glaskracht Nederland in samenwerking met branche- en ketenorganisaties vormgegeven in het project 'Kennis in je Kas'. Beoogde besluitvorming is eind 2018 of begin 2019.
Cluster: 2.3. Energie-efficiëntie agrosectoren,
Basiscursus voor telers Over Het Nieuwe Telen (HNT)
01-07-2018
Beschrijving:Met de basiscursus voor telers Over Het Nieuwe Telen (HNT) is al heel veel kennis en ervaring opgedaan. In de basiscursus leren deelnemrs hoe ze HNT kunnen toepassen op hun bedrijf, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken. Een groep van maximaal 12 deelnemers komt gedurende het seizoen 8 keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten maken ze kennis met de theoretische achtergronden van HNT en leren ze hoe dit op hun eigen bedrijf in de praktijk kan worden gebracht. De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige op het gebied van HNT. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: vochtbeheersing onder het scherm, omgaan met uitstraling, het actief en gezond houden van het gewas en beter omgaan met CO2 door minder te ventileren.
Cluster: 2.3. Energie-efficiëntie agrosectoren,
Het ‘Warmte Koude programma’ van de MRA gaat door
22-11-2017
Beschrijving:Een half jaar voor het einde van de samenwerkingsovereenkomst, kwamen de partners van het ‘Warmte Koude programma MRA’ samen om te praten over een mogelijke verlenging. Tijdens een side event van het Nationaal Warmtecongres in de Philharmonie te Haarlem viel het principebesluit om de samenwerking te verlengen. Alle 34 partners uit de publieke en private sector waren tevreden over het programma van de afgelopen jaren. De samenwerking wordt dan ook vanaf juni 2018 voor de komende drie jaar voortgezet. Ook zijn er twee partners bijgekomen. Het Havenbedrijf Amsterdam en Waternet hebben zich bij het ‘Warmte Koude programma’ aangesloten. In het voorjaar van 2018 zal definitief worden besloten over voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst. Warmteregisseur Jan van der Meer: “Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan draagvlak en een gezamenlijk perspectief van een robuust regionaal warmtenet. Ook zijn knelpunten geïdentificeerd en geagendeerd bij de Rijksoverheid. Belangrijk omdat de kaders voor warmtenetten nog lang niet optimaal zijn. De komende jaren gaan we verder met de realisatie van warmteprojecten. We willen namelijk gezamenlijk van warmtenetten een aantrekkelijk duurzaam alternatief maken voor aardgas.”
Cluster: 2.5. Betere benutting van de industriele warmtehuishouding,
Warmtenet IJmond
15-03-2018
Beschrijving:Warmte, afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. De toepassing van deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond. Het Warmtenet IJmond draagt bij aan het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dit heet de Energietransitie. Om die reden heeft de Stuurgroep Energietransitie IJmond (bestaande uit wethouders en ambtenaren uit drie IJmond-gemeenten en Omgevingsdienst IJmond) afvalverwerker HVC verzocht om samen met Alliander DGO een verkenning uit te voeren naar de realisatie van een warmtenet in de IJmond. Daarmee komen we een stap dichterbij het Warmtenet IJmond.
Cluster: 2.5. Betere benutting van de industriele warmtehuishouding,
Warmtebronnenregister MRA: ‘Open data stimuleren ontwikkeling tot open warmtenetten’
09-03-2018
Beschrijving:De uitfasering van aardgas als belangrijkste bron van onze verwarming is gestart. De roep om nieuwe duurzame warmtebronnen wordt steeds luider. Zo ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar men volop bezig is met de ontwikkeling van een regionaal duurzaam en open warmtenet. Het Grand design 1.0 dient daarvoor als inspiratiebron. Een warmtenet dat huizen, tuinbouwkassen en bedrijven in de MRA gaat verbinden aan een mix van grote en kleinere lokale warmtebronnen. Dat zijn nu vooral de restwarmte van de AEB uit Amsterdam, de Diemercentrale en de biomassacentrale in Purmerend. Nieuwe bronnen kunnen zijn Tata Steel, datacenters en geothermie. De mogelijke warmtebronnen zijn echter lang nog niet allemaal in beeld. Alliander DGO, als partner direct betrokken bij het Programma Warmte van de MRA, heeft de basis gelegd voor een interactief platform: het Warmtebronnenregister. De provincie Noord-Holland heeft de online applicatie gemaakt waarmee de informatie over (potentiële) warmtebronnen in de MRA openbaar toegankelijk is als open data.
Cluster: 2.5. Betere benutting van de industriele warmtehuishouding,
Restwartme benutten in Zeeland
16-11-2017
Beschrijving:Bij veel industriële processen komt warmte vrij. Vaak verdwijnt die via de schoorsteen of met het koelwater. Deze zogeheten 'restwarmte' kan elders gebruikt worden als energiebron. Bedrijven moeten dan bijvoorbeeld via pijpleidingen met elkaar worden verbonden. De Provincie stimuleert bedrijven om restwarmte te benutten. De Provincie en Zeeland Seaports hebben de mogelijkheden voor benutting van restwarmte in het Sloegebied en de Kanaalzone in het verleden onderzocht. Het bleek tot nu toe niet haalbaar te zijn om grootschalig alle bedrijven met elkaar te verbinden of de restwarmte te benutten voor woningen. Wat wél goed mogelijk is, is op kleine schaal bedrijven met elkaar verbinden om elkaars restwarmte te benutten. Dankzij een Europese subsidie vanuit Intereg Vlaanderen-Nederland voor het project ‘Doen (energiemakelaar): Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit’ kan de Provincie een actie uit het Warmteplan Zeeland uitvoeren door in de komende drie jaar een energiemakelaar in te zetten om warmteprojecten verder te ontwikkelen. In het kader van het Warmteplan Zeeland dat in 2017 door een aantal partijen is opgesteld gaat een energiemakelaar aan de slag om de bestaande restwarmtekoppelingen Sloewarmte en WarmCo uit te breiden naar omliggende bedrijven en de bebouwde omgeving.
Cluster: 2.5. Betere benutting van de industriele warmtehuishouding,
Matchen vraag en aanbod warmte in Zuid-Holland
30-09-2018
Beschrijving:In september 2018 wordt een voorstel ingediend bij EZK, besproken over het organiseren van de lokale vraag bij bedrijven en bewoners en het verbinden van deze partijen met het aanbod via infrastructuur (collectief warmtenet).
Cluster: 2.5. Betere benutting van de industriele warmtehuishouding,
Masterclasses Omgevingsmanagement
01-03-2018
Beschrijving:Ondersteuning lokale overheden bij omgevings-management. Door het hele land zijn diverse masterclasses (4x) en verdiepingssessies (4x) gehouden over omgevingsmanagment bij windenergieprojecten.
Cluster: 3.1. Wind op land,
Inventarisatie alternatieven Obstakelverlichting
01-09-2018
Beschrijving:In het derde kwartaal 2018 wordt een onderzoek uitgevoerd naar vliegbewegingen in de nacht.
Cluster: 3.1. Wind op land,
Onderzoek Net voor de Toekomst
23-11-2017
Beschrijving:Netbeheer Nederland publiceert een onderzoek, 'Net voor de Toekomst', dat laat zien hoe zeer de technische uitwerking van de energietransitie en de gevolgen voor onder meer de energie-infrastructuur afhangen van (politieke) keuzes. Opvallende punten: •Welke investeringen in infrastructuur nodig zijn en wat de ruimtelijke impact is van de duurzame energievoorziening, hangt af van de koers van de energietransitie en dus van wie de regie heeft. Om gericht te kunnen investeren, is snel duidelijkheid nodig over de gewenste koers. •Op regionale schaal energieneutraal worden vergt (heel) veel lokale bronnen, met grote impact op ruimte en infrastructuur. Het is belangrijk die impact te onderkennen en kosten, zelfvoorzienendheid, ruimte, draagvlak, risico’s en de mogelijkheid om energie te importeren allemaal mee te wegen in keuzes. •Elektriciteit wordt belangrijker in de energievoorziening, ook voor de industrie. De landelijke en regionale netbeheerders moeten hiervoor de elektriciteitsnetten flink verzwaren. •Waterstof is onmisbaar in de toekomstige energievoorziening; het is een goede oplossing om energie uit wind en zon niet alleen direct als elektriciteit te kunnen gebruiken, maar ook in te zetten bij vervoer, invulling van de warmtevraag en als feedstock voor de chemische industrie;Bestaande landelijke en regionale gasnetten spelen een significante rol in onder meer de warmtevoorziening op piekmomenten in de winter (behalve in gebieden waar warmtenetten voorzien in de warmte). De gasnetten worden gebruikt voor duurzame gassen (groen gas, waterstof). •De totale kosten van de energievoorziening zijn in de toekomst ongeveer twee keer zo hoog als nu, of we nou afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen of naar een CO2-neutrale energievoorziening gaan. De onderlinge verschillen in totale kosten zijn klein.
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,
TKI Wind op zee spreekt partijen aan op bijdrage en ambitie langere termijn
23-12-2016
Beschrijving:TKI Wind op zee zal partijen blijven aanspreken op hun bijdrage en deze inbouwen in de ambitie voor de langere termijn. TKI-WoZ werkt aan een nieuw meerjarig programma “GROW”. Het gesprek van partijen met het Rijk zal leiden tot een beslissing over het ook in 2017/18 opnemen van een innovatiekavel in de aanbesteding voor Hollandse kust zuid. De belangstelling voor de innovatiekavel Borssele was veelbelovend groot. ACM heeft TenneT gecertificeerd als netbeheerder op zee.
Cluster: 3.2. Wind op zee,
Invest-NL start op 1 januari 2019
10-02-2017
Beschrijving:Per 1 januari 2019 start Invest-NL. Invest-NL kan investeringen in bedrijven en projecten doen die vanwege onzekere risico-rendementsverhoudingen of lange terugverdientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. De instelling kan ook met eigen middelen inspelen op Europese regelingen waar nationale cofinanciering vereist is. Het kabinet heeft 2,5 miljard euro toegezegd. Transitiegebieden als energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel behoren tot de domeinen waarop Invest-NL zich richt.
Cluster: 11.1. Standaardisatie (par. 12.3),
Impuls energietransitie met 100 mln achtergesteld vermogen
31-07-2017
Beschrijving:Eind 2016 is de Energietransitiefaciliteit van start gegaan. Deze regeling is gericht op waardevolle en nog risicovolle projecten in de energietransitie. Het beoogt met achtergesteld vermogen hieraan een impuls te geven.
Cluster: 11.1. Standaardisatie (par. 12.3),
Advies versterken business case voor warmteprojecten
15-09-2017
Beschrijving:In september 2017 heeft de werkgroep Business Case van de Warmtetafel bewindvoerders verder geadviseerd over het versterken van de business case voor warmteprojecten.
Cluster: 11.1. Standaardisatie (par. 12.3),
De Bouwagenda gepresenteerd. Roadmaps opgesteld voor verduurzaming en Energietransitieopgave
29-03-2017
Beschrijving:De Bouwagenda heeft de opgaves uitgewerkt in een aantal Roadmaps. In Road Map 3 werkt de Taskforce Bouwagenda aan een toekomstbestendige en duurzame energie-infrastructuur. Om de resultaten van het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord te behalen moeten er zeer grote inspanningen worden verricht. We streven naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. De inzet van duurzame bronnen (bijvoorbeeld wind, zonlicht, water en aardwarmte) voor elektriciteit en warmte moeten die ambitie waarmaken. Road Map 4 werkt aan toekomstbestendige en duurzame particuliere woningvoorraad. Het speelveld waarin de particuliere woningen verduurzaamd moeten worden, is groot, complex en op dit moment nog ontoereikend. Het gaat om de renovatie van 4,5 miljoen unieke woningen met individuele huiseigenaren als beslisnemers. Doel is om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op te schalen tot 100.000 woningen per jaar vanaf 2021. Road Map 5 werkt aan toekomstbestendige en duurzame gereguleerde huurwoningen. De gebouwde omgeving als geheel is verantwoordelijk voor 35% van de CO2-uitstoot in Nederland. De oogst van vele succesvolle pilots en proefprojecten van de afgelopen jaren moet nu omgezet worden in grootschalige uitrol. De ambitie is om alle gereguleerde huurwoningen te verduurzamen voor 2050. Road Map 6 werkt aan toekomstbestendige en duurzame vervanging en nieuwbouw. De ambitie is om 1 miljoen nieuwe energieneutrale en circulaire woningen te realiseren en duurzame leefomgevingen te creëren. Doel voor 2021 is een nieuwbouwproductie van gemiddeld 100.000 woningen per jaar. Road Map 8 werkt aan verduurzaming van scholen. Veel onderwijsvastgoed stamt uit de jaren ’60 tot ’80 van de vorige eeuw en is van slechte kwaliteit, zowel bouwtechnisch als ook onderwijstechnisch. Van alle basisscholen in Nederland heeft circa 30% energielabel G. Doel uit De Bouwagenda voor 2021 is dat de meest urgente scholen met label G dan zijn gerenoveerd en verduurzaamd.
Cluster: 1.1. Perspectieven en doelstellingen,
PV in publiekscampagne energie besparen doe je nu
01-01-2018
Beschrijving:Op de website www.energiebesparendoejenu.nl staat de actuele informatie over deze campagne. Hier is relevant dat ook PV, achter de meter en in cooperatief verband, onderdeel is van de site van deze campagne
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Wijken van de toekomst in het Gelders Energieakkoord
01-10-2018
Beschrijving:Samen met bewoners werken corporaties, gemeenten, netbeheerders stap voor stap toe naar aardgasvrije wijken.
Cluster: 1.4. Energiebesparing in de koopsector,
Uitbreiden intersectorale samenwerking installatie- en bouwsector, netwerkbedrijven en energieprodu
23-12-2016
Beschrijving:In het Energieakkoord is afgesproken de intersectorale samenwerking tussen de technische installatie- en bouwsector (BuildUpSkills) met de netwerkbedrijven en de energieproducenten uit te breiden. De twee sectoren gaven aan bij nader inzien geen behoefte hieraan te hebben. BuildUpSkills is voortgezet en ontwikkelt onderwijsaanbod, skills app en andere producten om de omscholing van de beroepsbevolking mogelijk te maken. De behoefte aan scholing neemt de laatste tijd in beide sectoren toe. De TSE werkt nauw samen met BuildUpSkills binnen de Human Capital Agenda (zie ook ? DOMEIN 9).
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
Voortgang mkb-loket Innovatielink
19-10-2017
Beschrijving:Het mkb-loket Innovatielink is eind 2014 opgericht. In de veelheid van financieringsregelingen en samenwerkingsverbanden is het voor het mkb een uitdaging om steun voor hun innovatie-ambities te vinden. Innovatielink helpt mkb’ers in de sectoren chemie en energie bij vragen en knelpunten. Met concrete adviezen, een InnovatieAtlas en een FinancieringsAtlas biedt Innovatielink inzicht in netwerken en financiering. De innovatievraag wordt gematcht met het aanbod.
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
intentieverklaring onderzoek haalbaarheid publiek privaat klimaatinvesteringsfonds
23-12-2016
Beschrijving:Voorafgaand aan de klimaattop in Parijs hebben de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mede namens I&M, en de CEO NLII een intentieverklaring getekend om de haalbaarheid van een publiek privaat klimaatinvesteringsfonds te onderzoeken. Door het samenbrengen van publiek en privaat geld kan het fonds de risicoprofielen van wereldwijde klimaatinvesteringen van Nederlandse ondernemingen optimaliseren. Projecten kunnen dan beter aansluiten bij de investeringsbehoefte van institutionele beleggers
Cluster: 10.1. Financiering commercialisering voor groei en export,
Vereniging Platform Duurzame van start
23-12-2016
Beschrijving:Inzet van biobrandstoffen: - De Vereniging Platform Duurzame Biobrandstoffen is op 25 oktober 2016 van start gegaan en richt zich op projecten naar onderzoek en opzet van transparante biobrandstofwaardeketens voor alle modaliteiten. Duurzaam geproduceerde biobrandstoffen vormen een belangrijk alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen in de luchtvaart, zwaar wegverkeer en de scheepvaart. - Door onder meer het bijmengen van biobrandstoffen op de zeegaande schepen verwacht de Rijksrederij in 2016 18 procent CO2 te reduceren ten opzichte van 2011. Naar aanleiding van de resultaten van de pilot met drie zeegaande schepen is besloten dit uit te rollen over de gehele zeegaande vloot. - De aanbestedingsrichtlijn van Rijkswaterstaat om meer op CO2 te sturen, is er mede de oorzaak van dat Nederlandse baggeraars en waterbouwers structureel gebruik maken van biobrandstoffen. Verder zijn vergevorderde gesprekken gaande over het gebruik van biobrandstoffen bij veerdiensten, binnenvaart en Short Sea Shipping.
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Pilots waterstof
23-12-2016
Beschrijving:Inzet van waterstof: - In vijf regio’s zijn pilots gestart met in totaal tien waterstofbussen. Als vervolg hierop zijn de voorbereidingen begonnen door een Nederlandse coalitie voor de deelname aan een Europese call (programma voor innovatieve projecten) voor 100 waterstofbussen in 2018. - Het Nationaal waterstofplatform is begin 2016 van start gegaan en heeft de intentie uitgesproken een Green Deal te sluiten met het ministerie van EZ en I&M . Inmiddels beschikt het ministerie van I&M over vier waterstofauto’s die als dienstauto worden ingezet
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
kwaliteits- en certificeringspakket ontwikkeld voor uitvoerende bedrijven en toeleveranciers
23-12-2016
Beschrijving:De duurzame energiesector heeft voor verschillende energietechnologieën een kwaliteits- en certificeringspakket ontwikkeld ten behoeve van gebruik door uitvoerende bedrijven en toeleveranciers. Zo zijn er keurmerken certificatiesystemen beschikbaar voor zonne-energie (“zonnekeur”), bodemenergie en warmtepompen
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Advies warmtetafel om Expertisecentrum Warmte Koude op te richten
19-10-2017
Beschrijving:Rijk, IPO, VNG en de (duurzame) warmtesector werken samen in de Warmtetafel. Onder leiding van de NVDE is een Afwegingskader voor gemeenten opgeleverd. Het advies is een Expertisecentrum Warmte Koude op te richten. Dat krijgt als voornaamste taak landelijke richtlijnen op te stellen voor het gebruik van kengetallen en aannames bij het afwegen van de duurzame alternatieven. Daarnaast moeten het centrum lokale inzichten nationaal delen en ontsluiten.
Cluster: 12.1. Domeindoorsnijdende aanpak warmte,
ontwikkelfaciliteit lokale energiecoöperaties
23-12-2016
Beschrijving:Op initiatief van ODE Decentraal en gefaciliteerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van EZ wordt de opzet van een ontwikkelfaciliteit lokale energiecoöperaties uitgewerkt. Het streven is dat deze professionaliseringsaanpak in Q1 2017 operationeel is en tot versnelling van de besluitvorming over de financiering van het businessplan van diverse lokale coöperatie initiatieven zal leiden. Uitgegaan wordt van steun aan circa 200 collectieve zon- en windprojecten in coöperatief verband
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Biostoom industrie potentieel omvangrijke grootschalige hernieuwbare energie
16-06-2016
Beschrijving:Biostoom in de industrie is een potentieel omvangrijke optie voor het realiseren van grootschalige hernieuwbare energie. Het sluit ook aan bij de ambitie van de (energieintensieve) industrie om de verduurzaming in lijn met de doelstellingen van Parijs te versnellen. Verder kan worden geconstateerd dat biostoom in de industrie onderdeel is van de SDE+ en behoort tot de relatief kosteneffectieve opties, maar nog onvoldoende van de grond komt. Overwogen kan worden om een kwartiermaker te benoemen die samen met de industrie inventariseert op welke plekken gas door biostoom kan worden vervangen.
Cluster: 3.6. Cascadering biobased materialen,
NEV 2015: groei van zon PV de laatste jaren is verdubbeld
22-12-2015
Beschrijving:De Nationale Energieverkenning laat zien dat de groei van zon PV de laatste jaren is verdubbeld en doorzet naar 2020 (tot boven de doelstelling van 17 PJ). De Energieverkenning signaleert dynamiek bij individuele burgers, bedrijven en lokale coöperaties. Het aantal energiecoöperaties is in Nederland sterk gegroeid en verdere professionalisering en samenwerking met andere professionele lokale partijen wordt van belang geacht. De Energieverkenning wijst op de belangrijke rol van gemeenten, provincies en waterschappen voor draagvlak. Belangrijke kaders vanuit het Rijk voor lokale dynamiek zijn de Postcoderoos, de salderingsregeling en de SDE. De Energieverkenning geeft geen integrale inschatting van het doelbereik decentrale energie.
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Rijk, IPO, VNG en de (duurzame) warmtesector werken samen in de “warmtetafel”
23-12-2016
Beschrijving:Rijk, IPO, VNG en de (duurzame) warmtesector werken samen in de “warmtetafel”. Doel van de warmtetafel is om een nadere uitwerking te verzorgen rondom het grote thema om aardgas als primaire brandstof voor de laag temperatuur verwarming (tot 70 graden) in de komende decennia uit te faseren. Hierbij werken nu verschillende werkgroepen details uit. • De aanpak van de warmtetafel is gericht op het versterken van de samenhang tussen de Warmtevisie en de initiatieven van de warmtesector, gemeenten en provincies (duurzame warmte, restwarmte).
Cluster: 12.1. Domeindoorsnijdende aanpak warmte,
quick scan NWEA en NVDE rond IMVO bij bedrijven duurzame energiebranche
23-12-2016
Beschrijving:NWEA heeft samen met de NVDE een eerste quick scan rond IMVO onder de bedrijven in de duurzame energiebranche uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten zijn dat er nog veel onbekendheid met het onderwerp IMVO is in de jonge duurzame energiesector, maar dat er op diverse gebieden veel door individuele bedrijven wordt gedaan. De directie van de NVDE zet graag de volgende stap richting een IMVO convenant. Voor eind 2016 legt de directie een plan voor aan het NVDE bestuur en de leden, waarin de mogelijkheid tot het starten van een kwartiermakersfase voor een proces gericht op een mogelijk IMVO-convenant wordt uitgewerkt
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
Intentie actieplan kwaliteit werkgelegenheid, scholing, onderwijsvernieuwingen
19-10-2017
Beschrijving:De windsector (NWEA en Energie Nederland) heeft bij de SER met de vakbeweging en andere partijen gesproken over de arbeidsmarkt. De nieuwe industriële bedrijvigheid rond wind op zee heeft snel afspraken nodig over kwaliteit van de werkgelegenheid, scholing, onderwijsvernieuwingen en gerichte inzet van diverse stakeholders. De NWEA krijgt de regie bij de uitvoering van het actieplan
Cluster: 9.2. Veranderende arbeidsbehoeften,
Rijk, IPO en VNG zetten zich extra in voor windmolenplannen
18-03-2016
Beschrijving:Nederland stapt over op duurzame energie. In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 voor 6000 MW aan windmolens op land te hebben staan, die energie gaan leveren aan ongeveer 4 miljoen huishoudens. Uit de Monitor Wind op Land 2015 blijkt dat er extra inzet nodig is om dit doel te behalen. Daarom hebben IPO, VNG, Rijk (EZ en I&M), NWEA, Netbeheer Nederland en Stichting Natuur & Milieu een actieplan opgesteld. De decentrale overheden en het Rijk spreken gezamenlijk het vertrouwen uit dat deze maatregelen zullen leiden tot de benodigde versnelling in het ontwikkelen van windparken op land. In het actieplan dat eind vorig jaar is gesloten is afgesproken om de procedures rondom het realiseren van deze parken te versnellen door een heldere planning en betere ondersteuning van initiatiefnemers. Ook zal geïnvesteerd worden in het vergroten van maatschappelijke acceptatie van windmolenparken. Minister Kamp, minister van Economische Zaken: “De overgang naar duurzame energie is onomkeerbaar, daar wordt in heel Nederland nu hard aan gewerkt. Er zijn in het afgelopen jaar verschillende nieuwe windparken gerealiseerd, maar er moet ook nog veel gebeuren. Daarom hebben we hier met alle betrokken partijen aanvullende afspraken over gemaakt. Het doel om in 2020 voor 6000 MW aan windmolens te hebben staan, blijft zo in zicht.” Arie Stuivenberg, gedeputeerde Flevoland en IPO-bestuurslid: “Met windenergie leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie die nodig is voor Nederland. Windmolens plaats je niet zomaar in een gebied, daar moet je het eerst nadrukkelijk over hebben met omwonenden en andere belanghebbenden. Provincies doen er alles aan om aan de voorkant draagvlak te krijgen voor de plaatsing van windmolens. Dit is een investering die zich ruim terug verdient.” Gerben Dijksterhuis van de VNG-commissie Energie en wethouder in Zeewolde: “Er ligt een grote opgave voor schone energie. Dat betekent dat we daarbij ook windmolens nodig hebben om de doelstellingen te halen. Bij de komst van windmolens is het belangrijk om oog te hebben voor zorgvuldige processen en gemeenten en hun inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Alleen op die manier kunnen we de opgave op het gebied van schone energie halen.” Uit de Monitor Wind op Land 2015 blijkt dat er vorig jaar veel nieuw windvermogen is bijgekomen: 425 MW. Daarnaast is het aantal projecten toegenomen waarvan verwacht wordt dat deze in 2020 vrijwel zeker gerealiseerd zijn, van in totaal 5.242 MW. Er zijn daarmee grote stappen gemaakt in het realiseren van de doelen. Maar er moet ook nog veel gebeuren, met name om de laatste 759 MW aan windmolens voor 2020 te hebben gebouwd. In het actieplan is afgesproken dat provincies een strakkere regie gaan voeren op het proces om een windmolenpark te bouwen. Daarnaast zal meer ondersteuning worden geboden aan initiatiefnemers en aan de overheden die hun plannen moeten beoordelen, onder meer via de inzet van een gebiedscoördinator. Verder worden maatregelen genomen om andere problemen op te lossen die de bouw van windmolenparken kunnen vertragen, zoals onduidelijkheid over beperkingen vanuit luchtvaartveiligheid, verstoring van radarbeelden of restricties bij het bouwen op of nabij waterkeringen.
Cluster: 3.1. Wind op land,
Start uitrol regionale energiestrategieën
23-12-2016
Beschrijving:Ook voor warmte is het van belang dat VNG in 2016 een start heeft gemaakt met de uitrol van de regionale energiestrategieën. Tegelijkertijd identificeert VNG wijken, op basis van informatie van de regionale gasnetbeheerder, waar de aardgasinfrastructuur binnen enkele jaren aan vervanging toe is. In overleg tussen overheden, bewoners, netbeheerder en andere partijen zullen op basis van die inventarisatie afspraken worden gemaakt over de aanpak de komende jaren.
Cluster: 2.5. Betere benutting van de industriele warmtehuishouding,
stringenter toegepaste criteria leiden tot additionele besparing
19-10-2017
Beschrijving:De energie-efficiëntieplannen die MEE-bedrijven voor de periode 2017-2020 hebben opgesteld, zijn dit jaar beoordeeld. Conform afspraken zijn hierbij de criteria uit het MEE-convenant stringenter toegepast. Dit leidt naar verwachting tot additionele besparing in de periode 2017-2020.
Cluster: 2.2. Maatregelenpakket MEE-bedrijven,
scherp standpunt toekomstige EU CO2- normen voor personenvoertuigen en lichte bedrijfsauto’s.
23-12-2016
Beschrijving:BOVAG, ANWB, Natuur & Milieu en het ministerie van I&M hebben gezamenlijk ten behoeve van de Europese lobby een scherp standpunt geformuleerd over de toekomstige CO2- normen voor personenvoertuigen en lichte bedrijfsauto’s. Dit standpunt is bij de Europese Commissie ingebracht. De Commissie zal aan het eind van komend voorjaar met voorstellen voor nieuwe emissienormen komen. Het gezamenlijke standpunt fungeert ook als leidraad voor lobbyactiviteiten in de eigen achterban van Europese zusterorganisaties in de aanloop naar het commissievoorstel
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
Milieu-InvesteringsAftrekregeling opengesteld
23-12-2016
Beschrijving:Verder is de Milieu-InvesteringsAftrekregeling opengesteld voor zero-emissie alternatieven, zodat het bedrijfsleven van deze regeling gebruik kan maken voor elektrische en waterstofvoertuigen (personenauto’s, bestelauto’s, bussen, vrachtauto’s en tank- en laadinfrastructuur op eigen terrein)
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Onmisbare bijdrage salderingsregeling
19-10-2017
Beschrijving:In 2016 en 2017 is de salderingsregeling geëvalueerd. Hieruit bleek dat de regeling in de afgelopen jaren een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de snelle groei van zon-PV op particuliere woningdaken.
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Ontwikkelen juridische handvatten voor verkrijgen van grondpositie
23-12-2016
Beschrijving:Ten behoeve van het gebruik van gemeentegronden voor opwekking van duurzame energie loopt een onderzoek naar juridische handvatten voor gemeenten en provincies en energiecoöperaties voor het verkrijgen van een grondpositie, gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
IPO maakt begin 2017 overzicht provinciale warmteplannen
23-12-2016
Beschrijving:IPO maakt op basis van de uitwerking van de provinciale warmteplannen begin 2017 een overzicht van de voortgang van de provinciale warmteplannen en beziet de doorrekening daarvan voor hernieuwbaar, besparing en banen.
Cluster: 12.1. Domeindoorsnijdende aanpak warmte,
Stand van zaken provinciale warmteplannen
19-10-2017
Beschrijving:Stand van zaken provinciale warmteplannen: provincies Groningen, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben een warmteplan vastgesteld. De provincies Noord-Holland, Friesland, Drenthe, Flevoland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Limburg en Zeeland hebben vraag, aanbod en potentie voor verduurzaming warmtevoorziening in beeld gebracht. Deze kennis benutten de provincies voor de Provinciale Omgevingsvisies en in de aangekondigde regionale energiestrategieën (Investeringsagenda ‘Naar een Duurzaam Nederland’).
Cluster: 12.1. Domeindoorsnijdende aanpak warmte,
Financiering vervolg Regionale Energiestrategieën
19-10-2017
Beschrijving:Het eerste jaar is afgerond van vijf pilotregio’s en twee Goedopweg-regio’s in het kader van de Green Deal Regionale Energiestrategieën (RES). Het afhankelijk van nieuwe financiering of dit wordt uitgerold. Het IPO en de VNG willen in 2018 overal in Nederland RES’sen hebben
Cluster: 12.1. Domeindoorsnijdende aanpak warmte,
Voortgang acties NVB en Expertisecentrum Financiering
25-04-2016
Beschrijving:De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in 2016: - via het Expertisecentrum Financiering een brochure gepubliceerd om projectontwikkelaars van decentrale energieprojecten voor te lichten over de voorwaarden voor bancaire financiering, met tips en tricks voor verbetering van financierbaarheid; - een nieuw werkplan 2017-20 opgesteld voor het Expertisecentrum Financiering samen met de Rijksoverheid. Doel is bundeling van technische, financiële en organisatorische expertise die financiële standaardisatie van kleinschalige duurzame energieprojecten mogelijk maakt. - de samenwerking geïntensiveerd tussen het Expertisecentrum Financiering en ‘key players’ in de financiering van de energietransitie, met name NIA, NLII en de regionale energiefondsen; - de start ondersteund van een nieuw samenwerkingsverband tussen banken, crowdfunds, energiemaatschappijen, netbeheerders, bouw-, installatie- en spelen een actieve rol bij het ontwikkelen van (internationaal) beleid en criteria voor klimaat- en energie gerelateerde investeringen en beleggingen, zoals die van Green Bonds. Klimaatstatement banken Wij, banken in Nederland, verenigd in de NVB: vastgoedbranches om de financierbaarheid van met name energiebesparingsprojecten te bevorderen. Het initiatief (van ASN Bank, inmiddels breed gedragen) heeft tot doel om open source financieringsmodellen te ontwikkelen voor energiebesparing, lokale energieopwekking en circulair gebruik van materialen. Er zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten en de Task Force Financiering Stroomversnelling, waarin (verschillende) banken reeds actief zijn.
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
MKB-loket Innovatielink ondersteunt ondernemers
23-12-2016
Beschrijving:Het mkb-loket, Innovatielink is eind 2014 opgericht. Het midden- en kleinbedrijf speelt een belangrijke rol in innovatie. In de veelheid van financieringsregelingen en samenwerkingsverbanden is het voor het mkb een uitdaging om steun voor hun innovatie-ambities te vinden. Innovatielink helpt mkb’ers in de sectoren chemie en energie bij vragen en knelpunten op weg. Met heldere, concrete adviezen en een InnovatieAtlas en een FinancieringsAtlas biedt Innovatielink inzicht in netwerken en financiering en wordt de innovatievraag gematcht met het aanbod
Cluster: 10.5. Aansluiting van mkb,
Energietransitiefaciliteit van start gegaan
23-12-2016
Beschrijving:Eind 2016 is de Energietransitiefaciliteit van start gegaan. Deze regeling is gericht op waardevolle en nog risicovolle projecten in de energietransitie en beoogt met achtergesteld vermogen een impuls te geven.
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
Green Deal Aardgasvrije Wijken
08-03-2017
Beschrijving:In maart werd de Green Deal Aardgasvrije Wijken getekend door 31 gemeentes, het Rijk, provincies en vijf netbeheerders. 58 partners ondersteunen de Green Deal
Cluster: 12.1. Domeindoorsnijdende aanpak warmte,
Nieuwe Holland Branding Topsector Chemie en Energie
23-12-2016
Beschrijving:De geïntegreerde internationaliseringsagenda van de Topsector Chemie en Energie, is uitgewerkt en wordt momenteel door de ministeries van BuZa en EZ verwerkt in de nieuwe Holland Branding. Thema is ‘Holland a model’
Cluster: 10.3. Marktontwikkelingen internationaal,
Topsectoren Chemie en Energie hanteren exportagenda
19-10-2017
Beschrijving:De Topsector Chemie en de Topsector Energie hanteren een exportagenda binnen SUD en Holland Branding. Onderdeel hiervan is de Holland Clean Energy Guide.
Cluster: 10.3. Marktontwikkelingen internationaal,
heroriëntatie aanpak internationaliseringsagenda
19-10-2017
Beschrijving:Er vindt een heroriëntatie plaats over de aanpak van de internationaliseringsagenda door de interdepartementale werkgroep Energie.
Cluster: 10.3. Marktontwikkelingen internationaal,
Europa werkt aan geharmoniseerde monitor CleanTechsector
19-10-2017
Beschrijving:In Europa wordt gewerkt aan een geharmoniseerde monitoring van de CleanTechsector. De verwachting is dat de eerste cijfers van EU-lidstaten in 2019 worden gepubliceerd. Deze cijfers moeten inzicht bieden in de ontwikkeling van de groene energietechnologiesector van andere lidstaten.
Cluster: 10.3. Marktontwikkelingen internationaal,
Aandeelhouders NLII onderzoeken betrokkenheid Warmte Aliiantie
19-10-2017
Beschrijving:NLII onderzoekt of haar aandeelhouders in een vroege fase kunnen aan te schuiven bij de Warmte alliantie en ook vroeg betrokken te raken bij (ultra-diepe) geothermie.
Cluster: 11.1. Standaardisatie (par. 12.3),
Voorbereiden kabinetsreactie Nederlandse financieringsinstelling
09-10-2015
Beschrijving:De werkgroep financiering (een afspraak uit het intensiveringspakket mei 2016) zal als klankbord functioneren bij de uitwerking door het Rijk van de kabinetsreactie eind 2016/ begin 2017 om te komen tot een Nederlandse financieringsinstelling voor economische ontwikkeling.
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
startbijeenkomst van NL Next Level
23-12-2016
Beschrijving:VNO-NCW heeft op de startbijeenkomst van NL Next Level partijen opgeroepen te komen met concrete projecten- non mainstream- die de komende jaren van een impuls moeten worden voorzien.
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
NLII en Nederlandsche Bank maken overzicht impact en bijdrage van banken
23-12-2016
Beschrijving:In de loop van 2017 verzorgen de NLII en de Nederlandsche Bank een overzicht van de impact en bijdrage van banken, verzekeraars en pensioenfondsen aan duurzame financieringen.
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
Wouter Bos wordt topman Invest-NL
29-06-2018
Beschrijving:Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc en oud-minister van Financiën, wordt de eerste bestuursvoorzitter van Invest-NL, de staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland nu nog kansen laat liggen. Invest-NL zal naar verwachting in 2019 definitief worden opgericht en ondernemers dan één loket bieden voor risicokapitaal, garanties en financieringsprogramma's. Het initiatief voor Invest-NL werd in 2017 genomen door het vorige kabinet. Invest-NL zal ondernemers ondersteunen bij grote maatschappelijke projecten en waar nodig meefinancieren. Dankzij Invest-NL is er straks méér geld om méér te doen voor méér ondernemers. Deze investeringen zijn nodig om onze economie verder te versterken en de omslag naar een duurzame economie te maken. Invest-NL gaat daarbij helpen. Nu is het nog zo dat veel bedrijven en projecten vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen, moeilijk aan financiering komen. Invest-NL gaat dat probleem verhelpen met het bestaande financieringsinstrumentarium en met de kapitaalstorting van 2,5 miljard euro. Daarmee zal ook meer financiering vanuit institutionele beleggers en Europese fondsen en programma’s worden aangetrokken. De instelling gaat daarnaast ook start-ups en scale-ups helpen. Deze innovatieve bedrijven bevinden zich nog in het beginstadium maar hebben kapitaal nodig voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL straks zelf participeren in doorgroeiende bedrijven.
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
Verkennen grotere betrokkenheid institutionele beleggers bij lokale energie- en warmteopwekking
23-12-2016
Beschrijving:NLII en NIA verkennen grotere betrokkenheid van institutionele beleggers bij lokale energie- en warmteopwekking. Voorbeelden als in Frankrijk waar door middel van een ESCo aanpak in Ile de France is gestandaardiseerd en getransformeerd om EIB financiering mogelijk te maken worden daarbij betrokken
Cluster: 11.2. Transformatie (par. 12.3),
Verkenning gestart regionale warmtevisies
07-01-2015
Beschrijving:Provincies zijn begin 2015 een verkenning gestart over het opstellen van regionale warmteplannen. Gemeenten sluiten hierbij aan en inventariseren de concrete acties rond warmtenetten. Daaruit komt naar voren dat warmte niet volgens een vast format kan worden uitgerold over twaalf provincies. De diversiteit aan warmtekansen is daarvoor te groot. Potenties voor warmtenetten zijn er vooral in dicht verstedelijkte gebieden als in de Randstad, de Noord-Brabantse steden en Midden-/Oost-Nederland. In dunbevolkte gebieden zijn het vooral kansen rond energiebesparing bij bedrijven en in de gebouwde omgeving. Provincies werken focus, tijdspaden en stappenplan thans verder uit. IPO werkt de provinciale warmteaanpak verder uit.
Cluster: 12.1. Domeindoorsnijdende aanpak warmte,
Afspraken beoordeling energie-efficiëntie plannen (EEP) MJA3-convenant
23-12-2016
Beschrijving:Binnen het MJA3-convenant zijn afspraken gemaakt die de beoordeling van de energie-efficiëntie plannen (EEP) voor de komende periode makkelijker moeten maken. Deze afspraken worden geëffectueerd in het proces van opstellen en beoordelen van de energie-efficiëntie plannen voor de periode 2017-2020
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
Erkende Maatregelenlijsten (EML)
23-12-2016
Beschrijving:Om bedrijven aan te zetten tot energiebesparing is de regelgeving vereenvoudigd met erkende maatregelenlijsten (EML). Hiermee wordt het voor bedrijven makkelijker om aan de verplichtingen uit de Wet milieubeheer met betrekking tot besparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te voldoen. In 2015 is de eerste lichting erkende maatregelenlijsten gepubliceerd en in 2016 zijn vrijwel alle resterende sectoren voorzien van een maatregelenlijst. De maatregelenlijsten worden goed gebruikt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt voor iedere branche een infographic pagina, waar bedrijven op een eenvoudige wijze specifiek voor hun onderneming informatie kunnen genereren ⇨. In het kader van de intensiveringsslag Wet milieubeheer wordt momenteel gewerkt aan een derde lichting erkende maatregelenlijsten (EML), waarmee naar een dekkingsgraad van meer dan 90 procent wordt gestreefd.
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
Voorgenomen maatregelen 9 PJ extra energiebesparing ruim voldoende
01-05-2018
Beschrijving:Op 1 april jl. heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de beoordeling afgerond van de voorgenomen besparingsmaatregelen uit de aanvullende energie-efficiëntieplannen. Uit deze beoordeling blijkt dat bedrijven gezamenlijk 9,7 PJ aan extra besparingsmaatregelen goedgekeurd hebben gekregen. Daarbij heeft een aantal bedrijven meer besparing ingediend dan nodig om aan hun individuele besparingsopgaven te voldoen. Het gezamenlijke voornemen van de bedrijven is dus hoger dan de doelstelling van 9 PJ die is afgesproken.
Cluster: 2.2. Maatregelenpakket MEE-bedrijven,
verkenning begonnen die de mogelijkheden van een eenvoudiger methodiek emissiemetingen
23-12-2016
Beschrijving:De beschikbare methodieken voor emissiemetingen zijn vooral voor kleinere bedrijven in de logistieke sector complex. Daarom is in het najaar van 2016 een verkenning begonnen die de mogelijkheden van een eenvoudiger methodiek in beeld brengt. Ook vindt dan een inventariserende nulmeting onder leden van EVO en TLN met meer dan honderd eenheden plaats
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Walstroom zeescheepvaart
23-12-2016
Beschrijving:Verduurzaming scheepvaart: - in diverse (internationale) gremia wordt regelgeving in de scheepvaart aangepast om een grotere inzet van vloeibaar aardgas (LNG) ter vervanging van veel vervuilender diesel mogelijk te maken. - In 2016 komen er aansluitpunten voor walstroom voor een aantal schepen van de Rijksrederij en een aantal vissersschepen in Scheveningen. Dit leidt tot aanmerkelijk minder emissies.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
verlaging energiebelasting elektriciteit van laadpalen
19-10-2017
Beschrijving:Vanaf 2017 tot en met 2020 verlaagt het kabinet de energiebelasting op de elektriciteit geleverd aan laadpalen met een zelfstandige aansluiting. Over de eerste 10.000 kWh wordt het tarief verlaagd van het hogere reguliere tarief van de eerste schijf naar het lagere tarief van de tweede schijf. Deze maatregel moet de business case van deze laadpalen verbeteren.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Anders Reizen: Dutch Sustainable Mobility Pledge ondertekend Dutch Sustainable Mobility Pledge onde
26-10-2016
Beschrijving:Anders Reizen is een in 2015 gestarte coalitie van zestien grote bedrijven, die op initiatief van de NS en Natuur & Milieu de Dutch Sustainable Mobility Pledge hebben ondertekend. Hierin committeren zij zich proactief aan de klimaatdoelstellingen die Nederland zich ten doel heeft gesteld zoals verwoord in het Energieakkoord, domein Mobiliteit en transport. Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober heeft een tweede groep bedrijven de Dutch Sustainable Mobility Pledge ondertekend
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
meerjarige IkbenHopper-campagne
23-12-2016
Beschrijving:De meerjarige IkbenHopper-campagne is bedoeld om Nederlanders slimmer te laten reizen. De Hoppercampagne moet bijdragen aan minder belasting van het milieu en minder files.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
koploperbeleid geformuleerd voor Anders Reizen
19-10-2017
Beschrijving:Anders Reizen is een in 2015 gestarte coalitie van inmiddels 35 grote bedrijven met een bereik van meer dan 250.000 medewerkers. Deze bedrijven hebben op initiatief van Natuur & Milieu, VNO-NCW en de NS, de Dutch Sustainable Mobility Pledge ondertekend. Hierin committeren zij zich proactief aan de klimaatdoelstellingen die Nederland zich ten doel heeft gesteld zoals verwoord in het Energieakkoord. Samen hebben de werkgevers een koploperbeleid geformuleerd waarmee de CO2-uitstoot van werkgerelateerd personenvervoer drastisch kan verminderen. Daarnaast worden belemmeringen die versnelling van CO2-reductie in de weg staan opgepakt
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Zes acties in Hopper-campagne
19-10-2017
Beschrijving:De meerjarige Hopper-campagne is bedoeld om Nederlanders slimmer te laten reizen. De Hoppercampagne moet bijdragen aan minder belasting van het milieu en minder files. September 2017 lopen er zes acties waaronder een gratis mobiliteitsscan.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
programma Lean and Green Personal Mobility
23-12-2016
Beschrijving:Momenteel zijn 130 bedrijven actief in het programma Lean and Green Personal Mobility, met als eerste doelstelling van 20 procent CO2 -besparing in hun woon-werk en zakelijk verkeer. Recent heeft Rabobank Nederland zich aan het programma gecommitteerd
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Green Deal Elektrisch Rijden 2016-2020
19-10-2017
Beschrijving:Met de Green Deal Elektrisch Rijden 2016-2020 wil de rijksoverheid de transitie naar elektrisch rijden versnellen. Dat gebeurt samen met ander overheden en maatschappelijke partijen. Eén ambitie is dat in 2020 10 procent van de nieuwe verkochte auto’s een stekker en elektrische aandrijving heeft. In 2025 moet dat de helft zijn. Daarvan is dan 30 procent helemaal elektrisch (dat is 15 procent van het totaal). Elektrisch rijden bij niet-zakelijke rijders blijft achter
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Geen concrete resultaten Green Deal Het nieuw draaien
19-10-2017
Beschrijving:De in 2016 getekende de Green Deal Het nieuw draaien richt zich op een besparing van 10 procent in het brandstofverbruik van mobiele werktuigen als graafmachines en bulldozers in de grond-, weg- en waterbouw, vastgoed- en agrarische sector. Er zijn nog geen concrete resultaten te melden.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
lanceren website Het Nieuwe Rijden 3.0
23-12-2016
Beschrijving:RAI Vereniging, BOVAG en ANWB lanceren eind 2016 een website Het Nieuwe Rijden 3.0, met specifieke brandstofbesparingstips voor uiteenlopende doelgroepen. Dit kennisloket beoogt een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie doelstelling. Met behulp van de website zullen auto-importeurs en dealers worden aangemoedigd informatie over brandstofbesparing aan hun klanten te verstrekken. Verder zullen BOVAG en ANWB zich inspannen om vanaf 2017 HNR 3.0 blijvend te verankeren in de rijexamens
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
eerste merkspecifieke informatie beschikbaar op website het nieuwe rijden
19-10-2017
Beschrijving:Sinds mei is de nieuwe website www.hetnieuwerijden.nl live. Alle bij de RAI-Vereniging aangesloten importeurs zijn geattendeerd op deze nieuwe website. Half oktober komt de eerste lichting merkspecifieke informatie beschikbaar. De ANWB, de BOVAG, de RAI-Vereniging en het IvdM verspreiden de informatie breed onder het publiek.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
NEV 2016: beoogde energiebesparing mobiliteit en transport in 2020 (15 à 20 PJ) binnen bereik
14-10-2016
Beschrijving:Volgens de NEV 2016 (p.156) ligt de beoogde energiebesparing van de sector mobiliteit en transport in 2020 (15 à 20 PJ) binnen bereik. De geraamde besparing in 2020 bedraagt 19 PJ, maar er is wel sprake van een forse bandbreedte: 11-27 PJ, 5 PJ hoger dan in de NEV 2015 was voorzien. Deze toename komt doordat er vooruitgang is geboekt bij de uitwerking van afspraken. Verder konden door clustering meer afspraken worden doorgerekend dan in de vorige NEV. De grote bandbreedte komt doordat de uitwerking, implementatie en doorwerking van veel van de afspraken nog moet plaatsvinden. Zoals in de vorige jaren ook het geval was, beperken de ramingen zich tot de besparingseffecten die direct voortvloeien uit het Energieakkoord. De NEV 2016 (p. 154) geeft verder aan dat de CO2 -uitstoot van het binnenlandse verkeer en vervoer tussen 2015 en 2020 naar verwachting met 4 procent daalt tot 33,1 Mton en vervolgens verder afneemt tot 31,5 Mton in 2030; dit is nog aanzienlijk meer dan het sectordoel van 25 Mton
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
23 procent meer deelauto’s in Nederland nog te weinig
19-10-2017
Beschrijving:In het voorjaar van 2017 waren er 30.697 deelauto’s in Nederland, 23 procent meer dan in 2016. Er is echter een enorme versnelling nodig om het doel van de Green Deal Autodelen te halen: 100.000 deelauto’s in 2018
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Topsector Logistiek past lopende programmering 2017-2020 aan
19-10-2017
Beschrijving:De Topsector Logistiek heeft de lopende programmering voor 2017-2020 aangepast met een intensivering van projecten die gericht zijn op C02-reductie. Hiervoor is een bedrag van circa 4,8 miljoen euro vrijgemaakt. Er is gekozen voor een aanpak per marktsegment en goederenstroom. Het gaat steeds om een combinatie van logistieke optimalisatie, gedragsbeïnvloeding, technologiekeuze en brandstofinzet. De Topsector Logistiek omarmt het Lean en Green programma. Verladers werken samen om meer ladingstromen te bundelen binnen het programma Compose. In 2017 wordt het matchmakingtool ontwikkeld dat een neutraal platform en community ondersteunt. In de Topsectoren Logistiek, Energie en Hightech systemen en Materialen is in de programmering ruimte gemaakt voor onderzoek naar duurzame logistieke netwerken, duurzame productie bio-LNG, bio-CNG en schone waterstof, productie van geavanceerde biobrandstoffen, smartgrids en buffering duurzame energie in relatie tot elektrisch rijden, en duurzame aandrijflijnen en componenten.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Topsector Logistiek intensiveert projecten gericht op C02-reductie
23-12-2016
Beschrijving:De Topsector Logistiek heeft de lopende programmering voor de periode 2017-2020 aangepast met een intensivering van projecten die gericht zijn op C02-reductie. Hiervoor is een bedrag van circa 4,8 miljoen euro vrijgemaakt. Er is gekozen voor een aanpak per marktsegment en goederenstroom. Het gaat steeds om een combinatie van logistieke optimalisatie, gedragsbeïnvloeding, technologiekeuze en brandstofinzet. De Topsector Logistiek omarmt het Lean en Green programma.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Onderzoek Topsector Logistiek, Energie en Hightech systemen en Materialen
23-12-2016
Beschrijving:In de topsectoren Logistiek, Energie en Hightech systemen en Materialen is in de programmering ruimte gemaakt voor onderzoek naar duurzame logistieke netwerken, duurzame productie bio-LNG, bio-CNG en schone waterstof, productie van geavanceerde biobrandstoffen, smartgrids en buffering duurzame energie in relatie tot elektrisch rijden, en duurzame aandrijflijnen en componenten
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
methodiek emissiemetingen verladers en vervoerders besproken en getoetst
19-10-2017
Beschrijving:De beschikbare methodieken voor emissiemetingen zijn voor kleinere bedrijven in de logistieke sector complex. Met behulp van Connekt en CE is de methodiek voor emissiemetingen met een select aantal verladers en vervoerders besproken en getoetst. Volgende stap is het in een ruimere kring onder de aandacht te brengen
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
7,2 miljoen euro voor Green Deal Laadinfrastructuur
19-10-2017
Beschrijving:De Green Deal Laadinfrastructuur streeft naar een forse uitbreiding van het aantal publieke en semipublieke laadpunten voor elektrische voertuigen. Een van de acties is de totale kosten van aanleg en exploitatie van deze infrastructuur eind 2017 met 70 procent te verlagen ten opzichte van 2013. De minister van EZ heeft eind 2016 1,5 miljoen euro extra budget ter beschikking gesteld. Hiermee komt het totale bedrag voor de Green Deal op 7,2 miljoen euro.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
voorstel Europese Commissie nieuwe CO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens
19-10-2017
Beschrijving:De Europese Commissie komt met een voorstel voor nieuwe CO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens voor de periode na 2021. Het ministerie van IenM heeft samen met de BOVAG, de ANWB en Natuur & Milieu een gezamenlijk position paper geschreven. Dit is de basis voor het formeel in te nemen Nederlands standpunt. Ook fungeert het als leidraad voor lobbyactiviteiten in de eigen achterban van Europese zusterorganisaties. Het ministerie van IenM heeft dit paper tevens onder de aandacht gebracht bij de Commissie en andere lidstaten
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
walstroomterminal Scheveningse haven geopend
15-03-2017
Beschrijving:In maart 2017 is in de Scheveningse haven een walstroomterminal geopend voor een aantal schepen van de Rijksrederij en een aantal vissersschepen. Dit leidt tot aanmerkelijk minder emissies.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
nieuw zeer duurzaam vaartuig (MPV-30) Rijksrederij
02-08-2017
Beschrijving:De Rijksrederij laat een nieuw zeer duurzaam vaartuig (MPV-30) bouwen. Het schip vaart grotendeels op accu´s die ‘s nachts met walstroom worden opgeladen. Daarnaast zijn er zonnepanelen die de energie leveren voor de accommodatie van de bemanning. Er komen drie van zulke schepen. Ze worden ingezet voor diverse taken zoals vaarwegmarkering en meten
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Pilots waterstofbussen
19-10-2017
Beschrijving:In vijf regio’s lopen pilots met in totaal twaalf waterstofbussen. In Eindhoven en Rotterdam rijden de eerste in de dienstregeling. Met drie provincies zijn de voorbereidingen gestart voor de inzet van 50 waterstofbussen, medegefinancierd vanuit een EU-fonds
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Convenant waterstof
19-10-2017
Beschrijving:Het H2-platform gaat een convenant sluiten met het ministerie van EZ en IenM.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Routekaart Waterstof
19-10-2017
Beschrijving:Er komt een Routekaart Waterstof in het kader van de Energieagenda 2030. Hierbij is aandacht voor het verduurzamen van de productie van waterstof.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Rijksrederij vermindert CO2-uitstoot met 18,2 procent in zes jaar
19-10-2017
Beschrijving:De Rijksrederij verminderde in 2016 de CO2-uitstoot met 18,2 procent ten opzichte van 2011. Dit kwam onder andere door het bijmengen van biobrandstof op de zeegaande schepen. De verwachting is dat de behaalde CO2 reductie eind 2017 zelfs op 22 procent zal liggen. Onderzocht wordt of het percentage biobrandstof omhoog kan van 30 naar 35 of 40 procent.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Milieu-Investeringsaftrekregeling opengesteld zero-emissie alternatieven opengesteld
23-12-2016
Beschrijving:Verder is de Milieu-InvesteringsAftrekregeling opengesteld voor zero-emissie alternatieven, zodat het bedrijfsleven van deze regeling gebruik kan maken voor elektrische en waterstofvoertuigen (personenauto’s, bestelauto’s, bussen, vrachtauto’s en tank- en laadinfrastructuur op eigen terrein)
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Duurzame viskotter uit Urk
17-02-2015
Beschrijving:Een rederij uit Urk heeft een zeer duurzame viskotter ontworpen en gebouwd onder andere met ondersteuning van de provincie Flevoland.
Cluster: 8.3. Kortetermijnmaatregelen,
Deltametropool verkent ruimtelijke impact energietransitie
15-11-2017
Beschrijving:Prof. Dirk Sijmons, Hoogleraar Landschapsarchitectuur heeft in opdracht van de vereniging Deltametropool onderzoek gedaan naar de ruimtelijke impact van de energietransitie. Hij vindt het opvallend dat de woorden ‘landschap’ en ‘ruimte’ niet in het Energieakkoord voorkomen, terwijl de effecten daarop groot zullen zijn. Het negeren van dit onderwerp zou het akkoord fataal kunnen worden. Als het gaat om de ruimtelijke kant van de energietransitie, gaat het om zaken als ecologie, landschap, herinnering en ruimte. De nieuwe ruimtelijke infrastructuur wordt overal zichtbaar, zowel in openbare gebieden als privéruimtes. Met inbegrip van de veronderstelde energiebesparingen, is er nog steeds een flinke productie nodig; het uitgangspunt is een eindverbruik van 1776 PJ in 2050. Ook als maximaal wordt ingezet op windenergie op de Noordzee, is er nog steeds ongeveer 1120 PJ (hernieuwbare) energie op land nodig. Dat kan geproduceerd worden door bijvoorbeeld wind, zon, biomassa en fossiele energie.
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
aanvraag verbindend verklaring uitvoering Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG)
19-10-2017
Beschrijving:Voor de uitvoering van het Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG) is eind 2016 een verzoek tot verbindend verklaring aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). Tegelijkertijd is bij de Europese Commissie een mededingingstoets gestart. De toets is onderdeel van de verbindend verklaring.
Cluster: 2.3. Energie-efficiëntie agrosectoren,
Overzicht maatregelen voor een miljoen huizen/bedrijven met hernieuwbare energie
22-12-2015
Beschrijving:Het ministerie van EZ, ODE-Decentraal en de DE-Koepel maken in 2015 een overzicht en een verwachte verdeling van de maatregelen die bijdragen aan het doel van partijen om één miljoen huishoudens/MKB-bedrijven met substantieel aandeel eigen hernieuwbare energie te behalen in 2015-2020.
Cluster: 4.2. Oplossen organisatorische knelpunten,
Prestatieafspraken gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties
07-04-2016
Beschrijving:VNG, Woonbond en Aedes bevorderen dat gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties ambitieuze prestatieafspraken maken ten aanzien van verduurzaming. Na betaalbaarheid is energetische woningverbetering het belangrijkste onderwerp waarover tussen augustus 2014 en december 2015 prestatieafspraken zijn gemaakt. In de Staat van de Volkshuisvesting wordt sinds begin 2016 jaarlijks over de lokale prestatieafspraken gerapporteerd
Cluster: 1.5. Energiebesparing in de huursector,
Verkennende gesprekken windsector en vakbonden
19-10-2017
Beschrijving:De windsector en de FNV hebben opnieuw verkennend met elkaar gesproken. Nautilus, de internationale vakbond voor zeevarenden, is betrokken bij CAREER. CAREER is onder andere opgericht om samenwerking tussen opleidingen en sector te stimuleren
Cluster: 9.3. Arbeidsverhoudingen etc.,
Jaarlijks is 50 miljoen euro regeling hernieuwbare energie
23-12-2016
Beschrijving:De regeling hernieuwbare energie die bijdraagt aan de reductie van de kosten van hernieuwbare energie, is actief. Jaarlijks is 50 miljoen euro beschikbaar. Ruim honderd aanvragers vooral uit de gebouwde omgeving, vergisting, wind op zee en biobased economy, hebben hiervan gebruik gemaakt
Cluster: 10.1. Financiering commercialisering voor groei en export,
oprichting taakgroep Innovatie
19-10-2017
Beschrijving:Medio 2017 heeft het secretariaat van de Borgingscommissie een werkbijeenkomst georganiseerd. Verschillende partijen committeerden zich daar aan de oprichting van een taakgroep Innovatie. Die richt zich op commercialisatie en export van innovaties die bijdragen aan de energietransitie. Voor het einde van 2017 wordt duidelijk hoe de samenstelling van de taakgroep eruit ziet en welke taken worden opgepakt
Cluster: 10.2. Marktontwikkelingen nationaal,
monitoring groene energietechnologiesector
19-10-2017
Beschrijving:Het onderzoek van het ECN, de RVO en het CBS naar de monitoring van de groene energietechnologiesector in Nederland is in de afrondende fase. Het zal vooral inzicht bieden hoe de huidige toegevoegde waarde gemonitord kan worden
Cluster: 10.2. Marktontwikkelingen nationaal,
regeling demonstratieprojecten (DEI-regeling) in 2014 opengesteld
23-12-2016
Beschrijving:De regeling voor demonstratieprojecten (DEI-regeling) gericht op de versnelling van commercialisering is in 2014 opengesteld. Er zijn inmiddels drie tenders geweest en ruim honderd projecten gehonoreerd. Deze projecten van de DEI-projecten zijn zichtbaar gemaakt op de website van RVO.nl
Cluster: 10.1. Financiering commercialisering voor groei en export,
Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
23-12-2016
Beschrijving:Najaar 2016 telt de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek over het hele land verspreid vele tientallen deelnemers uit alle relevante sectoren. Deelnemers onderzoeken samen via zogeheten Living Labs (regionale pilots) hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk kan worden gebracht. Op 1 januari 2020 wordt op basis van deze resultaten bezien hoe het vervolgpad eruitziet richting 2025.
Cluster: 8.2. Langetermijnagenda: Groene groei,
tenders windparken Borssele zijn succesvol verlopen
19-10-2017
Beschrijving:De eerste twee tenders uit het Energieakkoord voor windparken in het gebied Borssele zijn succesvol verlopen in 2016. Beide parken kennen een hogere capaciteit dan het minimum voor de tenders. Naar verwachting zijn ze voor het einde van 2020 operationeel.
Cluster: 3.2. Wind op zee,
tender Hollandse Kust Zuid najaar 2017 opengesteld
19-10-2017
Beschrijving:De derde tender uit het Energieakkoord, in het gebied Hollandse Kust Zuid, wordt in het najaar 2017 opengesteld. Voor dit windpark wordt een tender uitgeschreven om dit park zonder subsidie te realiseren. Er kan eventuele een subsidietender volgen. Dit park moet in 2021 operationeel zijn
Cluster: 3.2. Wind op zee,
tender Borssele wordt najaar 2017 geopend
19-10-2017
Beschrijving:De tender voor het Innovatiekavel bij Borssele wordt dit najaar geopend en sluit begin 2018. Door aanpassing van het kavelbesluit is er meer ruimte voor flexibiliteit voor de aanvragers
Cluster: 3.2. Wind op zee,
gunning transformatorplatforms Borssele-kavels afgerond
19-10-2017
Beschrijving:In 2017 heeft TenneT de gunning afgerond voor beide transformatorplatforms voor de Borssele-kavels. Voor de kavels Hollandse Kust Zuid ligt er inmiddels een voorkeurstraject dat aan land komt op de tweede Maasvlakte
Cluster: 3.2. Wind op zee,
Green Deal Ultradiepe Geothermie getekend
19-06-2017
Beschrijving:Op 19 juni 2017 is de Green Deal Ultradiepe Geothermie getekend. Deze heeft als doel ten minste drie pilotprojecten met ultradiepe geothermie te realiseren voor 2020
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) gestart
31-07-2017
Beschrijving:Op 31 juli 2017 is het Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) van het ministerie van EZ formeel gestart. Het ETFF beoogd onder andere extra ondersteuning voor het ontwikkelen van geothermie-projecten.
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
Participatie en draagvlak op agenda Omgevingswet
19-10-2017
Beschrijving:Participatie en draagvlak zijn van belang voor een geslaagde energietransitie. Bij de voorbereiding van een nieuwe Omgevingswet staan die thema’s op de agenda. Hiertoe is onder meer een Inspiratiegids Participatie ontwikkeld.
Cluster: 3.4. Overig hernieuwbaar,
‘standaard model prestatie contract (MPC) verduurzaming corporatiebezit’ op komst
19-10-2017
Beschrijving:Aedes en Bouwend Nederland werken aan een ‘standaard model prestatie contract (MPC) verduurzaming corporatiebezit’. Nu rouleert een aantal verschillende modellen. Dit leidt bij corporaties en bouwbedrijven tot veel onzekerheid over waar het project exact aan moet voldoen. Juristen vanuit Bouwend Nederland en Aedes leggen de laatste hand aan het MPC. Eind 2017 is het klaar
Cluster: 1.5. Energiebesparing in de huursector,
Brochure Ruim Baan met Energieakkoord over de werkgelegenheid- en scholingsontwikkelingen
20-03-2015
Beschrijving:Begin 2015 presenteerde de Borgingscommissie de (digitale) brochure Ruim Baan met Energieakkoord over de werkgelegenheid- en scholingsontwikkelingen die verband houden met het Energieakkoord, inclusief illustratieve casuïstiek. Deze brochure wordt een aantal keren per jaar geactualiseerd.
Cluster: 9.4. Borging afspraken Werk en scholing,
additionele energiebesparing van 9 PJ gaan realiseren
06-04-2017
Beschrijving:Voor de grote industriële bedrijven die verplicht meedoen aan het emissiehandelssysteem van de Europese Unie is een bijlage gemaakt bij het MEE-convenant. Daarin staat hoe zij een additionele energiebesparing van 9 PJ gaan realiseren. Alle MEE-bedrijven hebben zich gecommitteerd aan individuele besparingsafspraken.
Cluster: 2.2. Maatregelenpakket MEE-bedrijven,
Taakstellend convenant bespaart 10 PJ extra energie
23-05-2017
Beschrijving:Energiebesparing krijgt een extra impuls door het taakstellend convenant tussen marktpartijen, netbeheerders en de overheid. Dit heeft tot doel uiterlijk in 2020 in de gebouwde omgeving 10 PJ extra energie te besparen. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens.
Cluster: 1.2. Rol lokale overheden,
NEV 2015: herstel industriële productie, energieverbruik blijft constant
01-10-2015
Beschrijving:De Nationale Energieverkenning 2015 constateert dat een voorzichtig herstel te zien is in de industriële productie, terwijl het energieverbruik vrijwel constant blijft. Partijen zetten concrete stappen om bedrijven te laten voldoen aan de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer. Naar verwachting is de beoogde besparing van 34 PJ (bovenkant bandbreedte) echter nog buiten bereik. Van de maatregelen in de industriële sectoren wordt een energiebesparing verwacht van 9,2 PJ (6,6 – 13,3 PJ) in 2020. De agrosectoren komen naar verwachting wel op de beoogde energiebesparing van 11 PJ in 2020 [bron: NEV 2015]
Cluster: 2.1. Uitvoering Wet Milieubeheer,
Ontwikkeling en innovatie van smart grids
18-05-2016
Beschrijving:Netbeheerders, energiebedrijven en het Rijk werken verder aan de ontwikkeling en innovatie van smart grids, onder meer in de Topsector Energie. Het hernieuwde programma systeemintegratie brengt de impact van de toekomstige energievoorziening op de bestaande technologische, juridische, economische en institutionele systemen in beeld. Over de voortgang van dit programma is de Borgingscommissie op 18 mei 2016 geïnformeerd. In 2016 is ook een faciliteit voor haalbaarheidstudies voor energieopslag en -conversie opengesteld via RVO.nl
Cluster: 5.1. Aanpassing infrastructuur in Nederland,

Deelresultaat

Eindresultaat